Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuža

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

            Mesto Tornaža, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na ...viac...

Zverejnené 12.9.2019 -ss- Vyprší o 23 dní.


 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tornaža (aktualizácia 2019)

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tornaža na roky 2016-2020 (ďalej len komunitný plán) bol schválený na zasadnutí Mestského zastupitežstva v Tornali dňa 15.12.2016 uznesením č. 181/2016, MsZ na ...viac...

Zverejnené 9.9.2019 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Tornaža na rok 2019

Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Tornaža na rok 2019, ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ...viac...

Zverejnené 5.9.2019 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaža č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“), v súlade s ustanovením zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ne ...viac...

Zverejnené 5.9.2019 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaža č. 10/2019 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Tornaža č. 2/2012 o štipendijnom fonde mesta Tornaža

Mestské zastupitežstvo v Tornali podža § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4  písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v záujme podpory vzdelanosti v meste Tornaža, vydáva to ...viac...

Zverejnené 28.8.2019 -ss-


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaža č. 11/2019 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaža č. 2/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Tornaža

Mesto Tornaža v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 17, § 18 a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v  ...viac...

Zverejnené 28.8.2019 -ss-


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaža č. 12/2019 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Tornaža č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tornaža

Mesto Tornaža podža § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podža zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územn ...viac...

Zverejnené 28.8.2019 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža preda nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 1.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 1.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 1.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eduard Krištof, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Andrej Gombos, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Gabriel Antal, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jozef Maczko, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Martina Nováková, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Kiss, bytom Tornaža a Klaudia Lacková, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Martina Nováková, bytom Tornaža

viac...


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva požnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka