Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Výberové konanie - Referent životného prostredia, prípravy a realizácie rozvojových a environmentálnych projektov Vytlačiť
 

M E S T O     T O R N A Ľ A

zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta :

„Referent životného prostredia, prípravy a realizácie rozvojových a environmentálnych projektov“.

 

 

Miesto výkonu práce:  Mestský úrad Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01  Tornaľa

Náplň práce referenta ŽP, prípravy a realizácie rozvojových a environmentálnych projektov:          

 • zabezpečenie agendy týkajúcej sa prípravy podkladov a realizácie  rozvojových a environmentálnych projektov,
 • zabezpečenie výberu dodávateľa na dodávku zemného plynu, elektrickej energie pre odberné miesta mesta Tornaľa,
 • vedenie evidencie odberných miest a kontrola spotreby zemného plynu, elektrickej energie a vody, 
 • zabezpečenie spotrebného materiálu k prevádzke verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
 • vypracovanie štatistických výkazov vybraných ukazovateľov a hlásenia podľa osobitných predpisov,
 • podávanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a iných hlásení a dokumentov v zmysle podmienok zmlúv o poskytnutí príspevkov pre mesto Tornaľa
 • príprava a organizačné zabezpečenie účasti mesta na výstavách, prezentáciách a kongresoch podľa potreby
 • zabezpečuje aktivity mesta v environmentálnej oblasti
 • zabezpečuje prezentáciu prírodných, environmentálnych daností a stavu mesta v propagačných a informačných prostriedkoch
 • podieľa sa na environmentálnych a rozvojových projektoch mesta Tornaľa
 • spolupracuje pri príprave rozvojových dokumentov mesta
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru
 • pravidelne a správne vedie jednotlivé písomnosti v informačnom systéme mestského úradu
 • vykonáva práce a naliehavé úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného, vychádzajúc z potrieb zamestnávateľa aj mimo zvereného úseku
 • dbá na dodržiavanie protipožiarnych predpisov, predpisov ochrany a bezpečnosti pri práci
 • zúčastňuje sa pracovných ciest podľa pokynov vedúceho zamestnanca v prípade potreby aj mimo obvodu mesta Tornaľa či bydliska
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mesto z informačných zákonov, najmä zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zmien a doplnkov a vnútorných predpisov a nariadení mesta
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia primátora mesta na úseku prístupu k informáciám
 • vykonáva predbežnú finančnú kontrolu finančných operácií vyplývajúcich z náplne práce zamestnanca a internej smernice mesta v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole;

 

Platové zaradenie:  podľa platnej právnej úpravy

Predpokladaný nástup: 01.03.2019

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer – na dobu neurčitú

Vzdelanie: úplne stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore s technickým zameraním  

Požadovaná prax: 3 roky odbornej praxe      

Ďalšie požiadavky :

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce,
 • práca s PC 
 • zdravotná spôsobilosť

 

Zoznam požadovaných dokladov :    

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č.  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Termín podania prihlášok: 15.02.2019 do 14.00 hod. 

na adresu: Mesto Tornaľa, Mestský úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, alebo osobne na sekretariáte  mestského úradu - kancelária č. 3 v zalepenej obálke, s označením na obálke  " Neotvárať - Výberové konanie ENVI“

 

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom  písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania. Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci uvedené kritériá.

 

 

Tornaľa  14.01.2019             

 

                                                                                                       Mgr. Anna Szögedi            

                                                                                                   primátor mesta Tornaľa

Výberové konanie - Referent životného prostredia, prípravy a realizácie rozvojových a environmentálnych projektov Vyberove_konanie-referent_ZP_a_environmentalnych_projektov_2019.pdf Vyberove_konanie-referent_ZP_a_environmentalnych_projektov_2019.pdf (155.6 kB)

 
 

Výberové konanie - Referent spoločného stavebného úraduVytlačiť
 

M E S T O     T O R N A Ľ A

zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta :

„Referent spoločného stavebného úradu“.

 

Miesto výkonu práce :           Mestský úrad Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01  Tornaľa

Náplň  práce referenta spoločného stavebného úradu:                                         

 • vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre mesto a obce vytvárajúce spoločný obecný úrad
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
 • vedie kolaudačné konanie, vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prejednáva porušenia stavebného zákona, vyvodzuje postihy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia

 

Platové zaradenie: podľa platnej právnej úpravy

Predpokladaný nástup: 01.03.2019

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer – na dobu neurčitú

Vzdelanie: úplne stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo

Požadovaná prax: 5 rokov odbornej praxe v stavebníctve

 

Ďalšie požiadavky :

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce,
 • práca s PC 
 • zdravotná spôsobilosť

 

Zoznam požadovaných dokladov :    

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č.  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Termín podania prihlášok:  15.02.2019 do 14.00 hod. 

na adresu: Mesto Tornaľa, Mestský úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, alebo osobne na sekretariáte  mestského  úradu - kancelária č. 3 v zalepenej obálke, s označením na obálke  " Neotvárať - Výberové konanie  VK – SSÚ“

 

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom  písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania. Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci uvedené kritériá.

 

Tornaľa  14.01.2019             

 

                                                                                                       Mgr. Anna Szögedi             

                                                                                                     Primátor mesta Tornaľa

Výberové konanie - Referent spoločného stavebného úradu Vyberove_konanie-referent_splocneho_stavebneho_uradu_2019.pdf Vyberove_konanie-referent_splocneho_stavebneho_uradu_2019.pdf (232.8 kB)

 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALIVytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

 

8. januára 2019

5. februára 2019

5. marca 2019

2. apríla 2019

7. mája 2019

4. júna 2019

2. júla 2019

6. augusta 2019

3. septembra 2019

1. októbra 2019    

5. novembra 2019

3. decembra 2019

 

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

 

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

 kontakt na výkupcu :        0902 980 998 , 0904 645 645

email : brantnergemer@brantner.com


 
 

Dane a miestne poplatky pre rok 2019Vytlačiť
 

Vážení občania, 

Upozorňujeme všetkých občanov mesta na podanie si priznania k dani z nehnuteľností, u ktorých v roku 2018 došlo k zmene a to:  predaj, kúpa, darovanie či dedenie nehnuteľností v termíne do 31. januára 2019

Každý daňovník  je povinný vykonať oznamovaciu povinnosť na predpísanom tlačive do jedného mesiaca:

 • odo dňa vzniku daňovej/poplatkovej povinnosti,
 • odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej/poplatkovej povinnosti,

Tlačivá k daňovému priznaniu a rôznym oznámeniam nájdete na našej internetovej stránke v sekcii TLAČIVÁ alebo si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade, napr.:

Priznanie k dani  o vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
Priznanie  o vzniku - zániku povinnosti  platenia miestnej dane za psa
Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
Priznanie o začatí - ukončení prevádzkovania predajného automatu
Priznanie o začatí - ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
Oznámenie daňovej povinnosti – miestna daň za ubytovanie

Žiadosť o vzniku - zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Daňové priznania a oznámenia môžete podať na podateľni Mestského úradu Tornaľa alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov na prízemí, č. dv. 1


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 

Harmonogram zberov komunálneho odpadu Brantner_Harmonogram_zberu_KO_a_SZ.pdf Brantner_Harmonogram_zberu_KO_a_SZ.pdf (263.5 kB)

 
 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste TornaľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa

vyhlasuje výberové konanie

na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.01.2019 o 8.30 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu č. d. 40, Mierová 14, 982 01 Tornaľa.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiťalebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu, Mierová 14, 982 01 Tornaľa.

 


 
 

Kanalizácia a ČOV Tornaľa - vecný harmonogram výstavbyVytlačiť
 

 

 


 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej potravinovej správy Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota ( ďalej len RVPS Rimavská Sobota), Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 39/2007 Z.z. ) oznamuje občanom:
A)

 • Povinnosť registrácie chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná; dňa 6. novembra vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie ( EÚ ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článltu 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat, Z vyššie uvedeného rozhodnutia vyplýva, že sa ruší výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, teda všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byď’ podľa tejto legislatívy registrované.
 • Vyplnené tlačivo slúžiace na zaregistrovanie chovu / príloha č. 2 / sa potvrdí na RVPS Rimavská Sobota a originál tlačiva sa zašle na adresu pracoviska CEHZ.

B)

 • Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný deň vopred pred plánovanou zabíjačkou / ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy / na telefónne číslo: 0915/474 745 na RVTS Rimavská Sobota.
 • Povinnosť odberu vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných v okrese Revúca z bráničných pilierov z obidvoch polovíc tiel zvierat, nakoľko sa na základe zvýšeného rizika výskytu pôvodcu sa v tomto regióne monitoruje pôvodca tejto zoonózy.

C)

 • Povimrosť vlastníka alebo držiteľa vnímavého druhu mäsožravca / pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá / zabezpečiť na vlastné náklady podľa § 17 ods. 5 zákona č. 3 9/2007 Z.z. vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcmačnej schémy \7robcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekánni.
 • Povinnosť vlastníka psa zabezpečiť jeho trvalé označenie transpondérom, t.j. čipovanie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z v spolupráci s príslušnými súkronmými veterinárnymi lekánni pred prvou zmenou vlastníka psa. najneskôr však do 12 týždňov veku.
 • Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019. to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantémiej stanice alebo útulku pre zvieratá/ § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z /.

 

MVDr. Rudolf Smriga, riaditeľ RVPS Rimavská Sobota

 


 
 

Informácia ohľadom povinnosti fyzických a právnických osôb pri plánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojovVytlačiť
 

Inšpektorát kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „inšpektorát") ako dozorný orgán podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.") v rámci súčinnosti orgánov štátnej správy pri územných, stavebných a vodoprávnych konaniach si Vás týmto dovoľuje požiadať o súčinnosť a spoluprácu v nasledovnej veci:

V poslednom období sme vo zvýšenom počte zaznamenali vrty a studne, ktoré boli vyvŕtané, resp. vykopané do hĺbky väčšej ako 6 m bez vedomia a súhlasného stanoviska inšpektorátu, pričom sa nachádzajú na území ochranných pásiem prírodných liečivých alebo prírodných minerálnych zdrojov a v zmysle § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. je inšpektorát dotknutým orgánom pri vykonávaní všetkých geologických prác. Počas vodoprávnych konaní a z prichádzajúcich žiadostí o povolenie odberu zo zdrojov (vrty, studne) inšpektorát vo viacerých prípadoch zistil, že fyzické a právnické osoby vykonali geologické práce bez vedomia a súhlasného stanoviska inšpektorátu.

V nadväznosti na uvedené Vás žiadame o priebežné poskytnutie dostatočných informácií fyzickým a právnickým osobám ohľadom existencií vymedzených ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov vo Vami spravovanom území a s tvm spojenými obmedzeniami v zmysle § 50 ods. 17 písm. a) a b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.") a zakázanými činnosťami podľa príloh jednotlivých vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR, ktorými boli určené ochranné pásma a druhy zakázaných činností pre prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje z hľadiska ich ochrany a zachovania kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností.

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že našim spoločným úsilím predídeme vzniku vyššie popísaných situácií.

S pozdravom                                                                                 

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD, riaditeľka


 
 

Výstavba autobusovej stanice v TornaliVytlačiť
 

Mestský úrad v Tornali v súvislosti s prípravou projektu „Výstavba autobusovej stanice v Tornali“ informuje verejnosť, že od 18.12.2017 na vecne a miestne príslušnom stavebnom úrade prebieha územné konanie o umiestnenie predmetnej stavby. Stavebný úrad dňa 09.02.2018 územné konanie z dôvodu zabezpečenia stanovísk dotknutých orgánov a organizácií a zosúladenia ich stanovísk s pripomienkami účastníkov konania prerušil. Po odstránení dôvodov prerušenia územného konania stavebný úrad rozhodne o podanom návrhu.    


 
 

Oznámenie o uskutočnení verejných podujatíVytlačiť
 

  Vážení usporiadatelia kultúrnych a iných verejných podujatí na území mesta Tornaľa, prosíme, aby ste Mesto Tornaľa informovali o konaní takýchto podujatí v dostatočnom časovom predstihu v rozsahu:

 

Usporiadateľ:

Druh podujatia:

Deň konania podujatia:

Miesto konania:

Zodpovedný za usporiadateľa za priebeh podujatia (meno + telefónne číslo):

 

Informácie zasielajte elektronicky na adresu: podatelna@mestotornala.sk

alebo na adresu: Mestský úrad, Mierová 14, 982 01  Tornaľa

 

    Dávame Vám do pozornosti znenie § 4 ods. 1, ods. 3 a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. (ďalej len zákon) o hazardných hrách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 ods. 4 písm. f) zákona o hazardných hrách, kde podľa § 4 ods. 1 zákona  – Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa herným plánom vopred určených pravidiel.  § 4 ods. 3 zákona lotériové hry sú najmä žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie, bingo, okamžité lotérie.

   Podľa § 4 ods. 6 zákona – tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a vydávajú v deň a na mieste žrebovania.

   Je teda zrejmé, že medzi hazardné hry partia aj rôzne tomboly organizované na kultúrnych podujatiach (plesy, bály, diskotéky).

    Za hazardné hry sa v zmysle § 3 ods. 4 písm. f) nepovažujú žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500,- €. Hernou istinou sa rozumie súčin počtu vydaných žrebov resp. tombolových lístkov a ceny za jeden žreb resp. tombolový lístok.

   V prípade, ak by usporiadateľ  chcel na takomto podujatí  prevádzkovať hazardnú hru (herná istina nad 1 500,- €), je povinný prihlásiť sa k Všeobecnej na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol vydanej MF SR č. MF/13691/2005-62.


 
 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka