Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v TornaliVytlačiť
 

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a/ zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali na deň 28. septembra 2017 (štvrtok) od 13,00  hoddo mramorovej sály Mestského kultúrneho strediska v Tornali.

-------------------------------

Az SZK NT Községekről szóló, 369/1990 Tt. sz. törvénye 13 §, 4. bek. a/pontja és a későbbi törvénymódosítások   értelmében 2017. szeptember 28-án (csütörtök) 13,00 órára összehívom a Tornaljai Városi Képviselő-testület 25. ülését a tornaljai Városi Művelődési Központ márványtermébe.

 

Návrh programu – Javasolt napirend:

 1. Otvorenie, voľba komisií, určenie zapisovateľky a overovateľov – Megnyitó, a bizottságok megválasztása, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megbízása
 2. Schválenie programu zasadnutia – Az ülés napirendjének jóváhagyása
 3. Dotazy a námety občanov mesta – Lakossági észrevételek, hozzászólások
 4. Kontrola plnenia uznesení – A határozatok teljesítésének ellenőrzése
 5. Informácie primátora – A polgármester tájékoztatója
 6. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Tornaľa k 30.06.2017 – Monitoring Tornalja Város programozott költségvetése teljesítéséről 2017.06.30-hoz
 7. Monitorovacia správa o plnení záväzných ukazovateľov výnosov a nákladov príspevkových organizácií Mesta Tornaľa k 30.06.2017 – Monitoring Tornalja Város költségjárulékos szervezetei kötelező érvényű bevételi és kiadási mutatóinak teljesítéséről 2017.06.30-hoz 
 8. Návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2017 – Tornalja Város 2017-es költségvetése 4. sz módosítása – javaslat
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 7/2017: Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tornaľa – Tornalja Város 7/2017 sz. általános érvényű rendelete: A Tornalja Város költségvetéséből nyújtott támogatásokról szóló 6/2016 sz. általános érvényű rendelet 2. sz. módosítása
 10.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 8/2017: Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa 4. 9/2015 o zápise detí do I. ročníka základnej školy a určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tornaľa – Tornalja Város 8/2017 sz. általános érvényű rendelete: Az alapiskolák I. évfolyamába való beíratásról, és a Tornalja Város által alapított iskolák és tanintézmények részére fizetendő részleges költségtérítésről szóló 9/2015 sz. általános érvényű rendelet 2. sz. módosítása
 11. Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer – A „Gömör” térségi idegenforgalmi szervezet megalapítása
 12. Zrušenie záujmového združenia právnických osôb „Združenie pre rozvoj – Tornaľa” – A „Tornalja fejlesztéséért”  jogi személyek érdekképviseleti egyesülete megszüntetése
 13. Nakladanie s majetkom Mesta Tornaľa (predaj, prenájom, prevod a iné) – Tornaljai városi vagyonnal kapcsolatos határozatok (eladás, bérbe adás, átruházás stb.):  

- Schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy parc. KN-C č. 1857/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Irenu Balážovú SHR z Tornale (2. kolo) – A  KN-C 1857/2 sz. telek (mezőgazdasági földterület)  bérbe adása különleges elbírálású esetként Irena Balážová, tornaljai magán-agrárvállalkozó részére (2. forduló)     

- Priamy predaj nehnuteľností vedených na LV č. 55 v k. ú. Barca: schválenie spôsobu, ceny, zábezpeky a termínu predkladania návrhov – Baraca kataszterében az 55 sz. tulajdoni lapon vezetett ingatlanok közvetlen eladása:  az eladás módja, vételár, biztosíték és az ajánlatok benyújtása időpontjának jóváhagyása

- Zámer odpredať časti pozemku KN-E č. 146/1 v k. ú. Starňa za účelom výstavby rodinných domov – A Szárnya kataszterében található  KN-E 146/1 sz. telekrész eladási szándéka családi házak építése céljából

- Zámer odpredať pozemok KN-C č. 2203/9, KN-C č. 2203/10, KN-C č. 2203/11 a KN-C č. 2203/12 pre MUDr. Pavel Kondratev-Nejman z Tornale ako prípad hodný osobitného zreteľa – A KN-C 2203/9 sz., a KN-C 2203/10 sz., a KN-C 2203/11 sz. és a KN-C 2203/12 sz. telkek eladási szándéka a tornaljai MUDr. Pavel Kondratev-Nejman részére különleges elbírálású esetként (KEE) 

- Zámer odpredať pozemok KN-C č. 2203/7 a KN-C č. 2203/8 pre Alžbetu Pipasovú z Tornale ako prípad hodný osobitného zreteľa – A KN-C 2203/7 sz. és  a KN-C 2203/8 sz. telkek eladási szándéka a tornaljai Alžbeta Pipasová részére mint KEE

- Zámer odpredať pozemok KN-C č. 265 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov Družby 279/17 z Tornale ako prípad hodný osobitného zreteľa – A KN-C 265. sz. telek eladási szándéka a tornaljai Družba u. 279/17 sz. alatti lakástulajdonosi közösség részére mint KEE        

- Zámer prenajať pozemok parc. KN-C č. 33/1 v k. ú Behynce pre Csillu Istókovú z Tornale ako prípad hodný osobitného zreteľa – A Beje kataszterében található KN-C 33/1 sz. telek bérbe adási szándéka Csilla Istóková részére mint KEE

-  Zámer zriadiť vecné bremeno práva prechodu a prejazdu na parc. KN-E č. 703 v prospech vlastníka parc. KN-C č. 88/8-88/22 (CARRERA s.r.o. z Tornale ) – A KN-E 703. sz. telken való áthaladás és áthajtás szolgalmi joga a KN-C 88/8-88/22 sz. telek tulajdonosa (a tornaljai CARRERA Kft.) javára    

- Zámer zriadiť vecné bremeno práva prechodu a prejazdu na parc. KN-C č. 380/177 v prospech vlastníka parc. KN-C č. 380/371 (Ing. Silvester Szászi z Tornale) -  – A KN-C 380/177. sz. telken való áthaladás és áthajtás szolgalmi joga a KN-C 380/177 sz. telek tulajdonosa (a tornaljai Silvester Szászi mérnök) javára   

- Zámer odkúpenia pozemkov za účelom predĺženia miestnej komunikácie na ul. Poľnej – Telekvásárlási szándék a Mező utca útvonalának meghosszabbítása céljából

- Schválenie rozhodnutia primátora mesta o neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku – rodinného domu v k. ú. Kesovce so súp. č. 31 – Tornalja Város polgármestere rendelkezésének jóváhagyása ingatlan használhatatlanná nyilvánításáról – Keszi község 31. sz. alatti családi ház   

 1. Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Materskej školy - Óvoda, Školská 1260/4, Tornaľa – A Materská škola - Óvoda, Školská 1260/4, Tornaľa Alapító okiratának 8. sz, módosítása
 2. Kronika Mesta Tornaľa za rok 2016 – Tornalja Város Krónikája a 2016-os évre
 3. Štatút Komisie školstva,  športu, kultúry a mládeže – A tanügyi, sport, kulturális és ifjúsági bizottság Statútuma
 4. Zmena člena Komisie školstva, športu, kultúry a mládeže – Változás a tanügyi, sport, kulturális és ifjúsági bizottság tagságában
 5. Delegovanie členov do Rady školy ZUŠ za zriaďovateľa na obdobie 2017-2021 – Tagok delegálása a Művészeti Alapiskola Iskolatanácsába a fenntartó részéről a 2017-2021-es időszakra
 6. Informácie predsedov komisií – A bizottsági elnökök tájékoztatója
 7. Interpelácie poslancov – Képviselői interpellációk
 8. Záver - Zárszó

 

 

Mgr. Anna Szögedi – Szögedi Anna

   primátorka mesta - polgármester


 
 

Oznámenie o uskutočnení verejných podujatíVytlačiť
 

  Vážení usporiadatelia kultúrnych a iných verejných podujatí na území mesta Tornaľa, prosíme, aby ste Mesto Tornaľa informovali o konaní takýchto podujatí v dostatočnom časovom predstihu v rozsahu:

 

Usporiadateľ:

Druh podujatia:

Deň konania podujatia:

Miesto konania:

Zodpovedný za usporiadateľa za priebeh podujatia (meno + telefónne číslo):

 

Informácie zasielajte elektronicky na adresu: podatelna@mestotornala.sk

alebo na adresu: Mestský úrad, Mierová 14, 982 01  Tornaľa

 

    Dávame Vám do pozornosti znenie § 4 ods. 1, ods. 3 a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. (ďalej len zákon) o hazardných hrách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 ods. 4 písm. f) zákona o hazardných hrách, kde podľa § 4 ods. 1 zákona  – Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa herným plánom vopred určených pravidiel.  § 4 ods. 3 zákona lotériové hry sú najmä žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie, bingo, okamžité lotérie.

   Podľa § 4 ods. 6 zákona – tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a vydávajú v deň a na mieste žrebovania.

   Je teda zrejmé, že medzi hazardné hry partia aj rôzne tomboly organizované na kultúrnych podujatiach (plesy, bály, diskotéky).

    Za hazardné hry sa v zmysle § 3 ods. 4 písm. f) nepovažujú žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500,- €. Hernou istinou sa rozumie súčin počtu vydaných žrebov resp. tombolových lístkov a ceny za jeden žreb resp. tombolový lístok.

   V prípade, ak by usporiadateľ  chcel na takomto podujatí  prevádzkovať hazardnú hru (herná istina nad 1 500,- €), je povinný prihlásiť sa k Všeobecnej na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol vydanej MF SR č. MF/13691/2005-62.


 
 

Výzva na voľby členov rady školyVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Štúrova 6, Tornaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tornaľa končí funkčné obdobie dňa  12.11.2017.

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU

na voľby členov rady školy pri  Základnej umeleckej škole, Štúrova 6, Tornaľa.

 

   Týmto žiadam riaditeľku ZUŠ o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

 • dvaja  pedagogickí zamestnanci ZUŠ
 • jeden nepedagogický zamestnanec ZUŠ
 • traja  zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ZUŠ

 

Voľby do rady školy pri Základnej umeleckej škole, Štúrova 6, Tornaľa je potrebné uskutočniť najneskôr do konca  volebného obdobia súčasnej rady školy pri ZUŠ. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľka ZUŠ, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcu Mesta Tornaľa rozhoduje zriaďovateľ ZUŠ.

 

S pozdravom

 

                                                                                              Mgr. Anna Szögedi

                                                                                              primátor mesta Tornaľa


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania,

na základe oznámenia od SSE Vám dávame na vedomie, že v meste Tornaľa bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v termíne

od 09.10.2017 07:30:00 do 09.10.2017 16:30:00,

od 10.10.2017 07:30:00 do 10.10.2017 16:30:00,

od 12.10.2017 07:30:00 do 12.10.2017 16:30:00.

Podrobný rozpis ulíc nájdete v prílohe.

Za Vaše pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 09.10.2017 SSE_distr-09102017.PDF SSE_distr-09102017.PDF (480.2 kB)
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 10.10.2017 SSE_distr-10102017.PDF SSE_distr-10102017.PDF (523.3 kB)
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 12.10.2017 SSE_distr-12102017.PDF SSE_distr-12102017.PDF (672 kB)

 
 

Tradičný jarmok v rámci Dní mestaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa organizuje  na Hlavnom námestí v Tornali dňa

06. októbra 2017

„Tradičný jarmok v rámci Dní mesta“

 

            Srdečne Vás pozývame na tento jarmok a zároveň Vám oznamujeme, že prihlášky je možné doručovať do 30.09.2017 !

- osobne na MsÚ v Tornali, č. kanc. 18 každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

- v písomnej forme poštou

- elektronickou poštou, e-mail: diana.balazsova@mestotornala.sk   

 

Adresa:          Mesto Tornaľa - Mestský úrad, Mierová č.14, 982 18 Tornaľa

č. tel.:              047/55 11 111 

č.  faxu:          047/55 11 116

Účet:               OTP Banka Slovensko, BIC/SWIFT: OTPVSKBX

                        IBAN: SK12 5200 0000 0000 0832 0500

                        č. účtu : 8320500/5200

                        VS: 113012, KS: 0308

 

Pridelené predajné miesto rezervujeme po uhradení adekvátnej čiastky do 06.10.2017 do 8.00 hod.

 

POPLATKY:

 

 • za predajné miesto: 5,50 € / bm  / deň,   min. 11,00 € / deň
 • napojenie na elektrickú energiu (len pre stánky s občerstvením): prostredníctvom Mestských služieb mesta.  / orientačná cena - paušálne 7,50  € / deň

 

ČAS predaja:                      Piatok                   8.00 hod. - 18.00 hod.


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konaniaVytlačiť
 

Obec Gemerská Ves, 982 62 Gemerská Ves 109

vyhlasuje výberové konanie na

 • 1 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  13. októbra 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Gemerská Ves.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29.09.2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

...

Oznámenie o vyhlásení výberového konania Oznamenie_o_vyhlaseni_VK-TSP-Gemerska_Ves.pdf Oznamenie_o_vyhlaseni_VK-TSP-Gemerska_Ves.pdf (517.1 kB)

 
 

Dotácie z rozpočtu mesta TornaľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa v zmysle VZN Mesta Tornaľa 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa

OZNAMUJE,

že žiadosti  o poskytnutie dotácie na nasledujúci kalendárny rok (2018) môžu žiadatelia podať prostredníctvom podateľne MsÚ

v termíne do 31.10.2017.

   Mimo vyhradeného termínu sa podané žiadosti posudzujú ako žiadosti, ktoré nesplnili všetky predpísané náležitosti a nie sú zaradené do hodnotiaceho procesu.

 

      Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na:

č.t. 047 5511110

e-mail: milena.helembaiova@mestotornala.sk

kancelária č. 15, MsÚ – I. poschodie

 

V Tornali        30.08.2017

 

 

                                                                                              Ing.  Mgr. Milena Helembaiová

                                                                                                   vedúca odboru SSŠ


 
 

Prijímacie hodiny zástupcu primátora mesta pre občanovVytlačiť
 

Vážení občania,

zástupca primátora Mesta Tornaľa Attila Bódi oznamuje občanom, že od 20. apríla 2017 bude mať prijímacie hodiny pre občanov týždenne vo štvrtok od 16,00 do 18,00 hodiny v kancelárii prvého kontaktu v budove mestského úradu.


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 

Harmonogram zberov komunálneho odpadu Harmonogram_zberu_KO_a_SZ-Tornala_2017.pdf Harmonogram_zberu_KO_a_SZ-Tornala_2017.pdf (180.7 kB)

 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2017Vytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

3.januára 2017, 7.februára 2017, 7.marca 2017, 4.apríla 2017, 2.mája 2017,  6.júna 2017, 4.júla 2017, 1.augusta 2017, 5.septembra 2017, 3.októbra 2017,  7.novembra 2017, 5.decembra 2017

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

 

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

Kontakt na výkupcu: 0902 980 998 , 0902 987 672

Logo firmy Brantner

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2017 Pravidelny_vykup_papiera_2017.pdf Pravidelny_vykup_papiera_2017.pdf (148.5 kB)

 
 

dnes je: 26.9.2017

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Lekáreň U Ondreja
Poštová ul.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka