Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Tradičný jarmok v rámci Dní mestaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa

organizuje  na Hlavnom námestí v Tornali dňa

05. októbra 2019

Tradičný jarmok v rámci Dní mesta

   Srdečne Vás pozývame na tento jarmok a zároveň Vám oznamujeme, že prihlášky je možné doručovať do 01.10.2019!

- osobne na MsÚ v Tornali, č. kanc. 18 každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

- v písomnej forme poštou

- elektronickou poštou, e-mail: diana.balazsova@mestotornala.sk   

 

Adresa:          Mesto Tornaľa - Mestský úrad, Mierová č.14, 982 18 Tornaľa

č. tel.:              047/55 11 111 

č.  faxu:          047/55 11 116

Účet:               OTP Banka Slovensko, BIC/SWIFT: OTPVSKBX

                        IBAN: SK12 5200 0000 0000 0832 0500

                        č. účtu : 8320500/5200

                        VS: 113012, KS: 0308

 

Pridelené predajné miesto rezervujeme po uhradení adekvátnej čiastky, do 05.10.2019 do 7.30 hod.

             

POPLATKY:

 

  • za predajné miesto: 5,50 € / bm  / deň,   min. 11,00 € / deň
  • napojenie na elektrickú energiu (len pre stánky s občerstvením): prostredníctvom Mestských služieb mesta.  / orientačná cena - paušálne 7,50  € / deň

 

ČAS predaja:                       Sobota                        8.00 hod. - 18.00 hod.


 
 

Smútočné oznámenieVytlačiť
 

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že 31. augusta 2019 vo veku nedožitých 90 rokov v Budapešti zomrel rodák a čestný občan Tornale Zoltán Tornallyay.

Rozlúčka so zosnulým bude 20. septembra o 12,00 hodine v dome smútku na Cintoríne na ceste Fiumei v Budapešti

 

Tisztelt Polgárok

értesítjük önöket, hogy 2019. augusztus 31-én életének 90. évében Budapesten elhunyt Tornalja szülötte és díszpolgára Tornallyay Zoltán. 

Temetése 2019. szeptember 20-án 12:00 órakor lesz a Fiumei úti temető ravatalozójában.


 
 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta TornaľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa v zmysle VZN mesta Tornaľa 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa § 5 ods. 1

OZNAMUJE,

že žiadosti  o poskytnutie dotácie na nasledujúci kalendárny rok (2020) môžu žiadatelia podať prostredníctvom podateľne MsÚ, prípadne elektronicky prostredníctvom e-schránky na portáli Slovensko.sk

v termíne do 31.10.2019.

   Mimo vyhradeného termínu sa podané žiadosti posudzujú ako žiadosti, ktoré nesplnili všetky predpísané náležitosti a nie sú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Žiadosť v elektronickej podobe nájdete na webovej stránke mesta Tornaľa

www.mestotornala.sk v časti Tlačivá – Dotácie z rozpočtu mesta  Tornaľa.

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na:

č. t. 047 5511110

e-mail: milena.helembaiova@mestotornala.sk

kancelária č. 15, MsÚ – I. poschodie

 

V Tornali        29.07.2019

 

                                                                                              Ing.  Mgr. Milena Helembaiová

                                                                                                   vedúca odboru SSŠ


 

Mesto Tornaľa v zmysle VZN mesta Tornaľa 2/2012 o štipendijnom fonde mesta Tornaľa poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa § 10 ods. 2

OZNAMUJE,

že žiadať i štipendium z Fondu mesta Tornaľa na nasledujúci kalendárny rok (2020) môžu žiadatelia podať prostredníctvom podateľne MsÚ, prípadne elektronicky prostredníctvom e-schránky na portáli Slovensko.sk

v termíne do 15.09.2019.

Žiadosť v elektronickej podobe nájdete na webovej stránke mesta Tornaľa www.mestotornala.sk v časti Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na:

č. t. 047 5511110

e-mail: milena.helembaiova@mestotornala.sk

kancelária č. 15, MsÚ – I. poschodie

 

V Tornali        29.07.2019

 

                                                                                              Ing.  Mgr. Milena Helembaiová

                                                                                                   vedúca odboru SSŠ


 
 

Africký mor ošípaných (AMO)Vytlačiť
 

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošípaných, európskych diviakov, amerických diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých (prasa bradavičnaté, diviak štetinatý, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Prejavuje sa rýchlym priebehom, s vysokými horúčkami, celkovou apatiou, slabosťou, inapetenciou, hnačkami, pneumóniou a krvácaninami rôznej veľkosti a tvaru v podkoží, na slizniciach , serózach a v tkanivách rôznych orgánov. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou (85 až 100%). AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. V prípade výskytu AMO sa v ohnisku nákazy usmrcujú všetky domáce ošípané a zastavuje resp. obmedzuje sa obchodovanie so živými ošípanými, spermou, vajíčkami, embryami, bravčovým mäsom a výrobkami z bravčového mäsa. Pri potvrdení choroby u diviačej zveri sa zastavuje resp. reguluje poľovania nielen na diviakov, ale aj ostatnú voľne žijúcu zver, obmedzuje sa pohyb v lese a zastavuje sa obchodovanie z mäsom od diviakov vrátane produktov. 

Táto choroba bola prvotne rozšírená v krajinách subsaharskej Afriky a v súčasnosti sa na takmer celom kontinente vyskytuje endemicky. Do Európy bol AMO prvý krát zavlečený v 50-tych rokoch minulého storočia (Portugalsko, Španielsko neskôr aj Francúzsko, Belgicko, Holandsko) a jej zavlečenie bolo pravdepodobne spôsobené kuchynským odpadom z leteckej dopravy z afrických štátov. Z prvej infekčnej vlny zostal iba endemický výskyt AMO na Sardínii v Taliansku. 

Druhá infekčná vlna v Európe sa začala v roku 2007 v Gruzínsku a jej zavlečenie bolo pravdepodobne spôsobené nedostatočnou likvidáciou kuchynských odpadov z lodnej a leteckej dopravy z afrických štátov. V priebehu dvoch rokov sa AMO rozšírilo v celom za kaukazskom regióne a v nasledujúcich rokoch 2008-2013 zasiahla infekcia AMO takmer celú európsku časť Ruskej federácie z východu na západ a postihla aj Ukrajinu a Bielorusko. K rýchlemu postupu infekcie z východu na západ prispela najmä slabá biologická bezpečnosť chovov ošípaných (voľne chované ošípané nechránené pred priamym kontaktom s diviačou zverou, kŕmenie kontaminovaným kuchynským odpadom), nekontrolované domáce zabíjačky, neexistujúca registrácia fariem a identifikácia zvierat, neznáma epidemiologická situácia v drobnochovoch a v populácii diviakov, nekontrolované premnoženie diviačej zveri, nedostatočná kontrola zdravotného stavu domácich ošípaných a diviakov, klinická diagnostika AMO bez laboratórnej diagnostiky vírusu afrického moru ošípaných, nedostatočné epidemiologické vysledovanie a nedostatočný systém odškodňovania chovateľov ošípaných a poľovníkov. 

Na územie Európskej únie (Pobaltské krajiny a Poľsko) prenikol africký mor ošípaných v roku 2014 prostredníctvom infikovaných diviakov z územia Bieloruska a Ruskej federácie. Potvrdzovanie nových a nových prípadov do roku 2017 sa stalo prakticky bežným . V roku 2017 sa ku krajinám s výskytom AMO pridala Česká republika ( jún 2017, výskyt u diviakov) a Rumunsko ( júl 2017, domáce ošípané ).Pri hodnotení rizika zavlečenia nákazy je Slovenská republika už takmer „obkolesená“ krajinami, ktoré vírus na svojom území diagnostikovali a má jednu z najhorších pozícií z hľadiska prenosu nákazy z okolitých štátov- Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko. Podľa štatistík sa v roku 2017 diagnostikoval AMO u diviačej zveri v Českej republike u 202 prípadov, Estónsku 637 prípadov, Poľsku 741 prípadov, Lotyšsku 947 prípadov , Litve 1328 prípadov a u domácich ošípaných v Estónsku 3 ohniská, Poľsku 81 ohnísk, Lotyšsku 8 ohnísk, Litve 30 ohnísk a v Rumunsku 2 ohniská. 

V roku 2018 ( apríl 2018) novo potvrdený výskyt u diviakov v Maďarsku, župa Heves, cca 35 km od južnej hranice so Slovenskom ako aj na východnej hranici Maďarska s Ukrajinou (župa Szabolcs-Szatmár-Bereg).

Dňa 13.1.2019 maďarské autority potvrdili prítomnosť vírusu u diviaka nájdeného v župe Borsód – Abaúj- Zemplén susediacej s okresom Rimavská Sobota. Vzdialenosť od SK hranice je menej ako 1 km . Pre Slovensko ide o veľmi nepriaznivú situáciu na ktorú sa v zmysle národného kontrolného programu pre AMO v Slovenskej republike zvolaním expertnej skupiny zainteresovaných strán a odborníkov a prijatím nasledovných záverov
 

Slovensko je stále krajina bez výskytu AMO a proaktívne realizuje opatrenia pokiaľ ide o pripravenosť na nákazu. Na jej území sa t.č. neuplatňuje žiadne zónovanie v zmysle platnej EÚ legislatívy platné pre infikované oblasti

Vydávajú sa opatrenia na ochranu domácich chovov v nárazníkovej zóne ( príslušné RVPS) kde sa dôraz kladie na zabránenie možného zavlečenia nákazy a biologické opatrenia na ochranu chovov ( vrátane tzv. čierno/bieleho systému)

Vydanie opatrení pre pomenované poľovné revíry v blízkosti hranice s Maďarskom jasne definujúce o.i. postupy pokiaľ ide o znižovanie denzity diviačej populácie( čím nižšia denzita populácie, tým nižšie riziko prenosu vírusu medzi diviakmi) , narábania s telami diviakov, vyhľadávania uhynutých tiel diviačej zveri, systému laboratórnej diagnostiky, zákazu kŕmenia diviakov či odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov

Pomenovanie systému registrácie fariem , kde sa bude chovať výhradne 1 ošípaná, umožnenie predaja ( jatočných ošípaných na domácu zabíjačku, resp. dochovanie) od registrovaných chovateľov( FO/PO); k daneé=mu sa vydáva usmernenie pre RVPS v SR a chovateľov ošípaných aby bol systém jednoduchý, jasný, zrozumiteľný a ľahko realizovateľný

Systém laboratórnej diagnostiky na referenčnom pracovisku VU Zvolen z hľadiska kapacít a rýchlosti vyšetrovania dodaných vzoriek na potvrdenie /vyvrátenie prítomnosti vírusu AMO u diviakov, od ktorých boli vzorky v zmysle stanoveného národného programu dohľadu odobraté

Posilnenie spolupráce a výmeny informácií medzi všetkými aktérmi , ktorých sa problematika boja s AMO týka

Určenie systému spolupráce s veterinárnym asanačným podnikom pokiaľ ide o neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov resp. VŽP

Zvyšovanie povedomia o nebezpečenstve nákazy a možnosti predchádzania zavlečenia resp. jej šírenia nákazy medzi chovateľmi ošípaných resp., poľovníkmi


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.


 
 

Oznámenie o výške poplatku za uloženie KO na skládkuVytlačiť
 

  Mesto Tornaľa v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení neskorších predpisov oznamuje výšku sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov podľa Tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

  Výška sadzby za uloženie odpadov je určená na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá bola vypočítaná podľa vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov uvedeného v prílohe č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z. (40,39 %).

   Výška sadzby za uloženie podľa úrovne vytriedenia KO je zaradené do položky 5 v Tabuľke č. 1 (NV SR č. 330/2018)  7 €/t .


 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALIVytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

 

8. januára 2019

5. februára 2019

5. marca 2019

2. apríla 2019

7. mája 2019

4. júna 2019

2. júla 2019

6. augusta 2019

3. septembra 2019

1. októbra 2019    

5. novembra 2019

3. decembra 2019

 

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

 

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

 kontakt na výkupcu :        0902 980 998 , 0904 645 645

email : brantnergemer@brantner.com


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 


 
 

Kanalizácia a ČOV Tornaľa - vecný harmonogram výstavbyVytlačiť
 

 

 


 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej potravinovej správy Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota ( ďalej len RVPS Rimavská Sobota), Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 39/2007 Z.z. ) oznamuje občanom:
A)

  • Povinnosť registrácie chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná; dňa 6. novembra vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie ( EÚ ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článltu 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat, Z vyššie uvedeného rozhodnutia vyplýva, že sa ruší výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, teda všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byď’ podľa tejto legislatívy registrované.
  • Vyplnené tlačivo slúžiace na zaregistrovanie chovu / príloha č. 2 / sa potvrdí na RVPS Rimavská Sobota a originál tlačiva sa zašle na adresu pracoviska CEHZ.

B)

  • Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný deň vopred pred plánovanou zabíjačkou / ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy / na telefónne číslo: 0915/474 745 na RVTS Rimavská Sobota.
  • Povinnosť odberu vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných v okrese Revúca z bráničných pilierov z obidvoch polovíc tiel zvierat, nakoľko sa na základe zvýšeného rizika výskytu pôvodcu sa v tomto regióne monitoruje pôvodca tejto zoonózy.

C)

  • Povimrosť vlastníka alebo držiteľa vnímavého druhu mäsožravca / pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá / zabezpečiť na vlastné náklady podľa § 17 ods. 5 zákona č. 3 9/2007 Z.z. vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcmačnej schémy \7robcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekánni.
  • Povinnosť vlastníka psa zabezpečiť jeho trvalé označenie transpondérom, t.j. čipovanie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z v spolupráci s príslušnými súkronmými veterinárnymi lekánni pred prvou zmenou vlastníka psa. najneskôr však do 12 týždňov veku.
  • Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019. to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantémiej stanice alebo útulku pre zvieratá/ § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z /.

 

MVDr. Rudolf Smriga, riaditeľ RVPS Rimavská Sobota

 


 
 
Položky 1-10 z 12

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka