Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Podávanie daňových priznaníVytlačiť
 

Vážení Občania,

Mesto Tornaľa oznamujeme daňovníkom, že Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Rimavská Sobota bude preberať daňové priznania od daňovníkov pre rok 2018 aj v Tornali, a to 29. marca 2019, v piatok od 9,00 do 14,00 hodiny v budove Mestského úradu, v kancelárii prvého kontaktu – na prízemí – vchod z Hlavného námestia.

Podávanie daňových priznaní Dan_prizn.PDF Dan_prizn.PDF (774.3 kB)

 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Usmernenie_pri_postupe_registracie_chovu.pdf Usmernenie_pri_postupe_registracie_chovu.pdf (342.5 kB)

 
 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)Vytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa

vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.04.2019 o 8.30 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu č. d. 40, Mierová 14, 982 01 Tornaľa.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu, Mierová 14, 982 01 Tornaľa.

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Vyhlasenie_VK-april_2019.pdf Vyhlasenie_VK-april_2019.pdf (491 kB)

 
 

Vypaľovanie trávy a suchých porastovVytlačiť
 

V á ž e n í    o b č a n i a

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada  všetkých občanov o dodržanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“).

     Na území okresu Revúca bolo v roku 2018 zaznamenaných 23 požiarov v prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla priama škoda vo výške 630 eur a uchránené hodnoty vo výške 84 000 eur. Príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. Aj touto cestou žiadame všetkých občanov, aby dodržiavali nasledovné zákazy a upozornenia:  

1. Je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Ak je nevyhnutné porasty vyčistiť, je možné suché porasty pohrabať na upravenú hromadu v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a iných horľavých materiálov a spáliť za bezveterného počasia v prítomnosti dospelých osôb vybavených vhodným náradím, hasiacimi prostriedkami a spojovacími prostriedkami na privolanie hasičskej jednotky. Po skončení spaľovania je potrebné vykonať uhasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.

2. Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

3. Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru.

4. Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľnosti na povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác.

5. Upozorňujeme občanov, že každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

6. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je potrebné zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru.

7.  Každý občan je povinný  bez zbytočného odkladu oznámiť okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jeho vlastníctve alebo užívaní.

8. Upozorňujeme všetkých  občanov, ktorí majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní lesné porasty, že v § 14 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane pred požiarmi je určená povinnosť zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi podľa § 6b citovaného zákona o ochrane pred požiarmi. Podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi  ukladá § 10 vyhlášky o požiarnej prevencii.     

  Zároveň upozorňujeme občanov, že príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej vykonávajú kontrolnú a monitorovaciu činnosť a pri zistení porušenia vyššie uvedených zákazov budú postupovať podľa § 61 a § 62 zákona o ochrane pred požiarmi,  podľa ktorého môže byť občan za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi postihnutý pokutou až do výšky 331 EUR, prípadne sa bude zodpovedať v občianskoprávnom alebo  trestnoprávnom konaní.

 

                    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej


 
 

Oznámenie o výške poplatku za uloženie KO na skládkuVytlačiť
 

  Mesto Tornaľa v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení neskorších predpisov oznamuje výšku sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov podľa Tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

  Výška sadzby za uloženie odpadov je určená na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá bola vypočítaná podľa vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov uvedeného v prílohe č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z. (40,39 %).

   Výška sadzby za uloženie podľa úrovne vytriedenia KO je zaradené do položky 5 v Tabuľke č. 1 (NV SR č. 330/2018)  7 €/t .


 
 

Výzva na voľby členov rady školyVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Materskej škole – Óvoda, Školská 4, Tornaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tornaľa končí funkčné obdobie dňa  19.04.2019.

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU

na voľby členov rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Školská 1260/4, Tornaľa.

 

  Týmto žiadam riaditeľku materskej školy o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

  • dvaja pedagogickí zamestnanci materskej školy
  • jeden nepedagogický zamestnanec materskej školy
  • štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami materskej školy

 

Voľby do rady školy pri Materskej školy – Óvoda, Školská 1260/4, Tornaľa  je potrebné uskutočniť najneskôr do konca  volebného obdobia súčasnej rady školy pri materskej škole. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľka materskej školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov Mesta Tornaľa rozhoduje zriaďovateľ materskej školy.

 

S pozdravom

 

                                                                                              Mgr. Anna Szögedi

                                                                                              primátor mesta Tornaľa


 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALIVytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

 

8. januára 2019

5. februára 2019

5. marca 2019

2. apríla 2019

7. mája 2019

4. júna 2019

2. júla 2019

6. augusta 2019

3. septembra 2019

1. októbra 2019    

5. novembra 2019

3. decembra 2019

 

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

 

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

 kontakt na výkupcu :        0902 980 998 , 0904 645 645

email : brantnergemer@brantner.com


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 

Harmonogram zberov komunálneho odpadu Brantner_Harmonogram_zberu_KO_a_SZ.pdf Brantner_Harmonogram_zberu_KO_a_SZ.pdf (263.5 kB)

 
 

Kanalizácia a ČOV Tornaľa - vecný harmonogram výstavbyVytlačiť
 

 

 


 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej potravinovej správy Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota ( ďalej len RVPS Rimavská Sobota), Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 39/2007 Z.z. ) oznamuje občanom:
A)

  • Povinnosť registrácie chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná; dňa 6. novembra vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie ( EÚ ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článltu 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat, Z vyššie uvedeného rozhodnutia vyplýva, že sa ruší výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, teda všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byď’ podľa tejto legislatívy registrované.
  • Vyplnené tlačivo slúžiace na zaregistrovanie chovu / príloha č. 2 / sa potvrdí na RVPS Rimavská Sobota a originál tlačiva sa zašle na adresu pracoviska CEHZ.

B)

  • Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný deň vopred pred plánovanou zabíjačkou / ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy / na telefónne číslo: 0915/474 745 na RVTS Rimavská Sobota.
  • Povinnosť odberu vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných v okrese Revúca z bráničných pilierov z obidvoch polovíc tiel zvierat, nakoľko sa na základe zvýšeného rizika výskytu pôvodcu sa v tomto regióne monitoruje pôvodca tejto zoonózy.

C)

  • Povimrosť vlastníka alebo držiteľa vnímavého druhu mäsožravca / pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá / zabezpečiť na vlastné náklady podľa § 17 ods. 5 zákona č. 3 9/2007 Z.z. vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcmačnej schémy \7robcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekánni.
  • Povinnosť vlastníka psa zabezpečiť jeho trvalé označenie transpondérom, t.j. čipovanie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z v spolupráci s príslušnými súkronmými veterinárnymi lekánni pred prvou zmenou vlastníka psa. najneskôr však do 12 týždňov veku.
  • Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019. to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantémiej stanice alebo útulku pre zvieratá/ § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z /.

 

MVDr. Rudolf Smriga, riaditeľ RVPS Rimavská Sobota

 


 
 
Položky 1-10 z 13

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka