Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Prijímacie hodiny zástupcu primátora mesta pre občanovVytlačiť
 

Vážení občania,

zástupca primátora Mesta Tornaľa Attila Bódi oznamuje občanom, že od 20. apríla 2017 bude mať prijímacie hodiny pre občanov týždenne vo štvrtok od 16,00 do 18,00 hodiny v kancelárii prvého kontaktu v budove mestského úradu.


 
 

Oznámenie Štatistického úradu SRVytlačiť
 

Vážení občania,

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj Tornaľa. Do zisťovania je zaradených približne 6000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory,  ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.


 

Vážení občania,

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej Únie realizuje v roku 2017 Zisťovania o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenia domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 160 obcí, medzi nimi aj Tornaľa. Do zisťovania je zaradených takmer  4700 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.


 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk, alebo telefonicky na t. č.  048/43 23 287 – Ing. Mária Vozárová.

Mestský úrad v Tornali aj  touto cestou žiada vážených občanov o súčinnosť s opytovateľmi pri zisťovaní štatistických údajov. Za váš aktívny a zodpovedný prístup Vám vopred ďakujeme.


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania,

na základe oznámenia od SSE Vám dávame na vedomie, že v meste Tornaľa bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v termíne

od 25.04.2017 07:30:00 do 25.04.2017 16:30:00

a od 26.04.2017 07:30:00 do 26.04.2017 11:45:00..

Podrobný rozpis ulíc nájdete v prílohe.

Za Vaše pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Odberné miesta - prerušenie distribúcie dňa 25.04.2017 SSE_distr-25042017.PDF SSE_distr-25042017.PDF (386.6 kB)
Odberné miesta - prerušenie distribúcie dňa 26.04.2017 SSE_distr-26042017.PDF SSE_distr-26042017.PDF (1.5 MB)

 
 

Jarný jarmokVytlačiť
 

Mesto Tornaľa organizuje  na Hlavnom námestí v Tornali dňa 19. mája 2017 „Jarný jarmok“

 

     Srdečne Vás pozývame na tento jarmok a zároveň Vám oznamujeme, že prihlášky je možné doručovať do 15.05.2017 !

 • osobne na MsÚ v Tornali, č. kanc. 18 každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
 • v písomnej forme poštou
 • elektronickou poštou, e-mail: diana.balazsova@mestotornala.sk   

     

Adresa:          Mesto Tornaľa - Mestský úrad, Mierová č.14, 982 18 Tornaľa

č. tel.:              047/55 11 111 

č.  faxu:          047/55 11 116

Účet:               OTP Banka Slovensko, BIC/SWIFT: OTPVSKBX

                        IBAN: SK12 5200 0000 0000 0832 0500

                        č. účtu : 8320500/5200

                        VS: 113012, KS: 0308

Pridelené predajné miesto rezervujeme po uhradení adekvátnej čiastky do 19.05.2017 do 8.00 hod.

 

POPLATKY:

 • za predajné miesto: 5,50 € / bm  / deň,   min. 11,00 € / deň
 • napojenie na elektrickú energiu (len pre stánky s občerstvením): prostredníctvom Mestských služieb mesta.  / orientačná cena - paušálne 7,50  € / deň

ČAS predaja:                       Piatok             8.00 hod. - 18.00 hod.


 
 

Výtvarná súťaž „Snívalo sa mi“Vytlačiť
 

    Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Snívalo sa mi“ ..... v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine malo zastúpenie od najmladších až po najstarších účastníkov. Do súťaže sa zapojilo 180 súťažiacich. Medzi najsilnejšie kategórie patril 1. a 2. stupeň ZŠ, dohromady 114 účastníkov. Kvalitatívne práve v tejto kategórii boli autori odvážnejší.

Porota v zložení akad. maliarka Eva Mišáková – Ábelová, akad. maliarka Boženka Rossi a akad. sochár Igor Mosný rozhodli nasledovne:

Kategória B ZŠ 1. stupeň     

 1. miesto István Grulo z Tornale „Snívalo sa mi“
 2. miesto Lukáš Blaňár z Bardejova „Záchranca vesmíru“
 3. miesto  Marcelka Jozefjaková z Mútneho „Krajina sna“

Do súťaže sa prihlásili maliari z Pohorelej, Novej Bane, Dražkova,Svidníka, Bratislavy,Bolešova, Mútneho, Banskej Bystrice, Pezinku, Župkova, Prešova, Dolného Kubína , Sniny, Nitry, Tornale, Brdejova, Bernolákova, Nových Zámkov, Turčianskych Teplíc, Zvolena, Zlatých Moraviec, Lučenca, Kremnice, Ružomberka, Nového Mesta nad Váhom, Chrenovec – Brusno a Pruského.

Na záver

Sme veľmi hrdí na to, že náš žiak István Grulo vzorne reprezentoval naše mesto, naše zariadenie Centrum voľného času, a školu do ktorej chodí v takej silnej konkurencii. Neposlednom rade ďakujeme p. Mgr.Arpádovi Horváthovi, ktorý vedie výtvarný krúžok pri CVČ v Tornali, že tak vzorne vedie našich detí ku kultúre a výtvarným hodnotám

                                                                                                   K.Tóth, riaditeľ CVČ


 
 

Výzva na voľby členov rady školyVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tornaľa končí funkčné obdobie dňa  30.05.2017.

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU

na voľby členov rady školy pri  Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa.

 

            Týmto žiadam riaditeľa CVČ o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

 • jeden  pedagogický zamestnanec CVČ
 • jeden nepedagogický zamestnanec CVČ
 • jeden  zástupca rodičov, ktorý nie je zamestnancom CVČ

 

Voľby do rady školy pri Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa je potrebné uskutočniť najneskôr do konca  volebného obdobia súčasnej rady školy pri CVČ. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ CVČ, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov Mesta Tornaľa rozhoduje zriaďovateľ CVČ.

  

S pozdravom

 

                                                                                              Mgr. Anna Szögedi

                                                                                              primátor mesta Tornaľa


 
 

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v RevúcejVytlačiť
 

V á ž e n í    o b č a n i a

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada  všetkých občanov o dodržanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“).

     Na území okresu Revúca bolo v roku 2016 zaznamenaných 55 požiarov v prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla priama škoda vo výške 9 630 eur. Príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. Aj touto cestou žiadame všetkých občanov, aby dodržiavali nasledovné zákazy a upozornenia:  

1. Je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Ak je nevyhnutné porasty vyčistiť, je možné suché porasty pohrabať na upravenú hromadu v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a iných horľavých materiálov a spáliť za bezveterného počasia v prítomnosti dospelých osôb vybavených vhodným náradím, hasiacimi prostriedkami a spojovacími prostriedkami na privolanie hasičskej jednotky. Po skončení spaľovania je potrebné vykonať uhasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.

2. Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

3. Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru.

4. Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľnosti na povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác.

5. Upozorňujeme občanov, že každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

6. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je potrebné zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru.

7.  Každý občan je povinný  bez zbytočného odkladu oznámiť okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jeho vlastníctve alebo užívaní.

8. Upozorňujeme všetkých  občanov, ktorí majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní lesné porasty, že v § 14 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane pred požiarmi je určená povinnosť zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi podľa § 6b citovaného zákona o ochrane pred požiarmi. Podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi  ukladá § 10 vyhlášky o požiarnej prevencii.     

  Zároveň upozorňujeme občanov, že príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej vykonávajú kontrolnú a monitorovaciu činnosť a pri zistení porušenia vyššie uvedených zákazov budú postupovať podľa § 61 a § 62 zákona o ochrane pred požiarmi,  podľa ktorého môže byť občan za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi postihnutý pokutou až do výšky 331 EUR, prípadne sa bude zodpovedať v občianskoprávnom alebo  trestnoprávnom konaní.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboruv Revúcej


 
 

Výzva SSEVytlačiť
 

Na základe výzvy SSE., a.s., žiadame občanov, vlastníkov pozemkov pod elektrickými vedeniami, aby umožnili zamestnancom SSE, a.s., (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia stromov a porastov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Tornaľa, časť Králik - Behynce  a ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené od mesiaca január 2017.

Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením :

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.

     Zabezpečenie ochrany a bezpečnej prevádzky elektrických vedení považujeme za spoločný záujem Slovenskej energetiky, mesta a všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. 


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 

Harmonogram zberov komunálneho odpadu Harmonogram_zberu_KO_a_SZ-Tornala_2017.pdf Harmonogram_zberu_KO_a_SZ-Tornala_2017.pdf (180.7 kB)

 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2017Vytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

3.januára 2017, 7.februára 2017, 7.marca 2017, 4.apríla 2017, 2.mája 2017,  6.júna 2017, 4.júla 2017, 1.augusta 2017, 5.septembra 2017, 3.októbra 2017,  7.novembra 2017, 5.decembra 2017

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

 

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

Kontakt na výkupcu: 0902 980 998 , 0902 987 672

Logo firmy Brantner

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2017 Pravidelny_vykup_papiera_2017.pdf Pravidelny_vykup_papiera_2017.pdf (148.5 kB)

 
 

dnes je: 24.4.2017

meniny má: Juraj

Dnes má službu:

Lekáreň Vitafarm
Hlavné námestie 6,
982 01 Tornaľa

047 / 433 43 00

ďalšie dni

Pondelok 24.4. - 30.4.
Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka