Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Kanalizácia a ČOV Tornaľa - vecný harmonogram výstavbyVytlačiť
 

 

 


 
 

Rozpis pohotovostných služieb lekární v okrese RevúcaVytlačiť
 

Rozpis pohotovostných služieb lekární v okrese Revúca na mesiac november 2018

Pohotovostné služby sú:

Pondelok – piatok : od 20.00hod-22,30hod.

Pohotovosť od 16.00-20.00hod. po.-piatok zabezpečuje  lekáreň BENU /Revúca/

 

Víkend: lekáren  BENU /Revúca/ otvorená od 7.00-20.00, pohotovosť v ostatných lekárňach okresu, podľa rozpisu je zabezpečená od 20.00-22.30hod.

V dňoch štátneho sviatku  slúžia lekárne podľa rozpisu v čase od 7.00-22.30hod.

Pohotovosť v rozpise od 20.00-22.30hod

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dr.Max

Revúca

 

2

Simonka

Gemerská Ves

3

Jelšava

 

4

Lianela

5

U Ondreja

Tornaľa

6

Zafír

Lubeník

7

Azaela

Tornaľa

8

Cannabis

 

9

BENU

Tornaľa

10

Dr.Max

Revúca

11

NsP

12

Cannabis

 

13

Lianela

14

Dr.Max

Revúca

15

Dr.Max

Tornaľa

 

16

NsP

 

17

Dr.Max

Tornaľa

18

Simonka

Gemer. Ves

 

19

Jelšava

 

20

U Ondreja

Tornaľa

21

Dr.Max

revúca

22

Cannabis

 

23

Lianela

 

24

U Ondreja

Tornaľa

25

Zafír

Lubeník

26

Cannabis

27

Dr.Max

Revúca

28

Lianela

29

NsP

30

Lianela

 

 

 

 

Lekáreň Lianela Muránska 1335/12, Revúca otvorená  po.-piat. do 17,00hod

Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 1363/2A, Revúca otvorená   po-piat. do16,30 hod

Lekáreň Cannabis, M. R. Štefánika 1250, Revúca otvorená  po.-piat. do 17,00hod

Lekáreň BENU, M. R. Štefánika, Tesco, otvorená denne okrem štátneho sviatku do 20.00hod

Lekáreň pri NsP, Litovelská 26, Revúca, otvorená  po-piat. do 15,30hod

Lekáreň Zafír,Lubeník 152, otvorená po.-piat. do 15.30hod

Lekáreň Jelšava, Tomášikova 481,otvorená po.-piat  do 15.30,00hod

Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Torňaľa, otvorená po.-piat do 16,00hod

Lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 596/1m Tornaľa, otvorená po.-piat do 16,00hod

Lekáreň BENU, Hlav. námestie 6, Tornaľa, otvorená po.-piat do 16.00hod

Lekáreň Simonka, Gemerská Ves,

Lekáreň U Ondreja, Poštová 1038/11,Tornaľa otvorená po.-piat. do16.00 hod


 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej potravinovej správy Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Regionálna veterinárna potravinová správa Rimavská Sobota upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošipaných registrovaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej oblasti Afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Rimavská Sobota na pevnú linku 047/5811138, alebo na mobilné telefónne čísla : +421915 953 835, alebo +421918 779 092, ktorí zabezpečia vyšetrenie chovu a odbery vzoriek .

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vy’členená ako oblasť, ktorá zahŕňa:

  • Všetky obce nachádzajúce sa v časti okresu Revúca - južne od cesty č. 526 trasa : Gočaltovo - Jelšava - Nandraž - Rákoš - Ploské - Ratková (smerom k maďarskej hranici)
  • Všetky obce nachádzajúce sa v časti okresu Rimavská Sobota, južne od cesty č. 526 trasa: Ratková - Hnúšťa - Klenovec - Kokava nad Rimavicou (smerom k maďarskej hranici)

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Pri nedodržam' týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Chovateľ je ďalej povinný v zmysle § 23 ods. 1 vyššie citovaného zákona oznámiť na mobilné telefónne číslo +421915 474 745 aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.

MVDr. Rudolf Smriga
riaditeľ RVPS Rim. Sobota


 
 

Informácia ohľadom povinnosti fyzických a právnických osôb pri plánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojovVytlačiť
 

Inšpektorát kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „inšpektorát") ako dozorný orgán podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.") v rámci súčinnosti orgánov štátnej správy pri územných, stavebných a vodoprávnych konaniach si Vás týmto dovoľuje požiadať o súčinnosť a spoluprácu v nasledovnej veci:

V poslednom období sme vo zvýšenom počte zaznamenali vrty a studne, ktoré boli vyvŕtané, resp. vykopané do hĺbky väčšej ako 6 m bez vedomia a súhlasného stanoviska inšpektorátu, pričom sa nachádzajú na území ochranných pásiem prírodných liečivých alebo prírodných minerálnych zdrojov a v zmysle § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. je inšpektorát dotknutým orgánom pri vykonávaní všetkých geologických prác. Počas vodoprávnych konaní a z prichádzajúcich žiadostí o povolenie odberu zo zdrojov (vrty, studne) inšpektorát vo viacerých prípadoch zistil, že fyzické a právnické osoby vykonali geologické práce bez vedomia a súhlasného stanoviska inšpektorátu.

V nadväznosti na uvedené Vás žiadame o priebežné poskytnutie dostatočných informácií fyzickým a právnickým osobám ohľadom existencií vymedzených ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov vo Vami spravovanom území a s tvm spojenými obmedzeniami v zmysle § 50 ods. 17 písm. a) a b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.") a zakázanými činnosťami podľa príloh jednotlivých vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR, ktorými boli určené ochranné pásma a druhy zakázaných činností pre prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje z hľadiska ich ochrany a zachovania kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností.

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že našim spoločným úsilím predídeme vzniku vyššie popísaných situácií.

S pozdravom                                                                                 

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD, riaditeľka


 
 

Výstavba autobusovej stanice v TornaliVytlačiť
 

Mestský úrad v Tornali v súvislosti s prípravou projektu „Výstavba autobusovej stanice v Tornali“ informuje verejnosť, že od 18.12.2017 na vecne a miestne príslušnom stavebnom úrade prebieha územné konanie o umiestnenie predmetnej stavby. Stavebný úrad dňa 09.02.2018 územné konanie z dôvodu zabezpečenia stanovísk dotknutých orgánov a organizácií a zosúladenia ich stanovísk s pripomienkami účastníkov konania prerušil. Po odstránení dôvodov prerušenia územného konania stavebný úrad rozhodne o podanom návrhu.    


 
 

Petícia za zachovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v TornaliVytlačiť
 

My, dole podpísaní občania SR, obyvatelia Tornale a okolia, regiónov Turiec a Slaná na Gemeri,  podľa Čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa petičného zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zachovalo ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Tornali a zmenilo svoje rozhodnutie, na základe ktorého bola vykonaná transformácia ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorú prevádzkovala spoločnosť Falck Záchranná a.s.  

Predkladá: petičný výbor                                                                    

Predseda petičného výboru:    Mgr. Anna Szögedi, Hurbanova 28, 982 01 Tornaľa

Členovia petičného výboru:      Mgr. Marián Habovčík, Lenka 30, 980 50 Včelince

          Mgr. Mária Duszová, Držkovce 103, 982 62 Gemerská Ves

          Mgr. Ladislav Nagy, Tulipánová 8, 982 01 Tornaľa

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:  Mgr. Anna Szögedi, Hurbanova 28, 982 01 Tornaľa

Elektronickú formu petície nájdete na https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_ambulancie_rychlej_lekarskej_pomoci_rlp_v_tornali


 
 

Stanovisko Mesta Tornaľa k zrušeniu RLP Vytlačiť
 

Dňa 31.1.2018 bolo vedenie mesta prostredníctvom občanov informované, že v Tornali od polnoci tohto dňa bola rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR zrušená služba rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a naďalej bude vykonávaná len služba rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) bez lekára,  prevádzkovaná firmou Falck a.s. 

O tomto kroku ani Mesto Tornaľa, ani starostovia okolitých obcí neboli vopred informované, ba ani doteraz nám úradne žiadne oznámenie nedoručili.

Táto informácia všetkých dotknutých nemilo prekvapila, ba rozhorčila, veď týmto krokom Tornaľa a 27 spádových obcí regiónu (zhruba 24 000 obyvateľov) bude odkázaná len na služby RZP a a LSPP.

Preto sme okamžite zvolali poradu s predsedami mikroregiónov Turiec a pri Slanej  a spoločne sme sa obrátili listom na Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva SR.  

V liste sme skonštatovali, že v prípade zrušenia RLP v Tornali dôjde k neúmernému zvýšeniu rizika ohrozenia zdravia a života obyvateľov tohto regiónu,  proti čomu sa ohradzujú aj občania. A právom, lebo opäť sa rozhodovalo „o nás bez nás“ tým, že pri takomto závažnom rozhodnutí samosprávy neboli informované. 

Požiadali sme p. ministra o prijatie opatrení v danej veci  a o zachovania RLP v meste Tornaľa.  

Vzhľadom na mnohé podnety občanov a iných subjektov sme v prípade nečinnosti ministerstva pripravení spoločne s predsedami mikroregiónov pri Slanej  a Turiec ako aj starostami dotknutých 27 obcí iniciovať a podporovať petičnú akciu za zachovanie RZP a RLP v našom regióne.

 

Tornalja Város állásfoglalása az orvosi gyorssegélyszolgálat megszüntetéséről

2018. január 31-én Tornalja Város vezetése a polgárok bejelentése alapján értesült arról, hogy a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma aznap éjféltől megszüntette Tornalján az orvosi gyorssegélyszolgálatot (OGYSZ), s hogy a továbbiakban csak a Falck Rt. által működtetett egészségügyi gyorssegélyszolgálat (EGYSZ) lesz a városban két mentőegységgel – orvosok nélkül.     

Erről a lépésről sem Tornalja Várost, sem a környező községeket hivatalosan nem értesítették, sőt mindez ideig sem érkezett semmiféle hivatalos értesítés.

Az információ minden érintettet megdöbbentett, sőt felháborított, hiszen az intézkedés nyomán Tornalja és a vonzáskörzetébe tartozó 27 község (mintegy 24 000 lakos) orvosi gyorssegély nélkül marad, s csak az egészségügyi szolgálatra, illetve az orvosi elsősegélyre lesz utalva.

Azonnal kapcsolatba léptünk a Sajó menti és a Túroc Mikrorégió elnökeivel, és közösen levelet küldtünk az SZK egészségügyi miniszterének, Tomáš Druckernek.

A feliratban nyomatékosítottuk, hogy az OGYSZ felszámolásával jelentősen megnő annak a kockázata, hogy a város és a vonzáskörzetébe tartozó községek lakosainak egészsége, sőt élete komoly veszélybe kerülhet, ami ellen a polgárok jogosan tiltakoznak. Megint „rólunk döntöttek – nélkülünk“, hiszen az érintett önkormányzatokat a változásról senki nem tájékoztatta.

Felkértük a miniszter urat, hogy intézkedjék a tornaljai orvosi gyorssegélyszolgálat magmaradása érdekében.

Tekintettel a polgároktól és közületektől érkezett számos tiltakozó reakcióra, a két mikrorégió elnökével és a 27 község polgármesterével együtt a minisztérium tétlensége esetén készen álluk arra, hogy aláírásgyűjtést kezdeményezzünk és folytassunk le a tornaljai orvosi gyorssegélyszolgálat magmaradása érdekében.


 
 

Oznámenie o uskutočnení verejných podujatíVytlačiť
 

  Vážení usporiadatelia kultúrnych a iných verejných podujatí na území mesta Tornaľa, prosíme, aby ste Mesto Tornaľa informovali o konaní takýchto podujatí v dostatočnom časovom predstihu v rozsahu:

 

Usporiadateľ:

Druh podujatia:

Deň konania podujatia:

Miesto konania:

Zodpovedný za usporiadateľa za priebeh podujatia (meno + telefónne číslo):

 

Informácie zasielajte elektronicky na adresu: podatelna@mestotornala.sk

alebo na adresu: Mestský úrad, Mierová 14, 982 01  Tornaľa

 

    Dávame Vám do pozornosti znenie § 4 ods. 1, ods. 3 a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. (ďalej len zákon) o hazardných hrách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 ods. 4 písm. f) zákona o hazardných hrách, kde podľa § 4 ods. 1 zákona  – Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa herným plánom vopred určených pravidiel.  § 4 ods. 3 zákona lotériové hry sú najmä žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie, bingo, okamžité lotérie.

   Podľa § 4 ods. 6 zákona – tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a vydávajú v deň a na mieste žrebovania.

   Je teda zrejmé, že medzi hazardné hry partia aj rôzne tomboly organizované na kultúrnych podujatiach (plesy, bály, diskotéky).

    Za hazardné hry sa v zmysle § 3 ods. 4 písm. f) nepovažujú žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500,- €. Hernou istinou sa rozumie súčin počtu vydaných žrebov resp. tombolových lístkov a ceny za jeden žreb resp. tombolový lístok.

   V prípade, ak by usporiadateľ  chcel na takomto podujatí  prevádzkovať hazardnú hru (herná istina nad 1 500,- €), je povinný prihlásiť sa k Všeobecnej na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol vydanej MF SR č. MF/13691/2005-62.


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 


 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2018Vytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

2. januára 2018, 6. februára 2018, 6. marca 2018, 3. apríla 2018, 2. mája 2018, 5. júna 2018, 3. júla 2018, 7. augusta 2018, 4. septembra 2018, 2. októbra 2018,  6. novembra 2018, 4. decembra 2018

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

 

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

Kontakt na výkupcu: 0902 980 998 , 0902 987 672

Logo firmy Brantner

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2018 Pravidelny_vykup_papiera_2018.pdf Pravidelny_vykup_papiera_2018.pdf (105 kB)

 
 

dnes je: 21.11.2018

meniny má: Elvíra

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max - Revúca
M. R. Štefánika 1363/2A,
Revúca

ďalšie dni

Streda 21.11.
Lekáreň Dr. Max - Revúca
M. R. Štefánika 1363/2A,
Revúca
Štvrtok 22.11.
Lekáreň Cannabis
M. R. Štefánika 1250,
Revúca
Piatok 23.11.
Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca
Sobota 24.11.
Lekáreň U Ondreja
Poštová 1038/11,
Tornaľa
Nedeľa 25.11.
Lekáreň Zafír
Lubeník 152
Pondelok 26.11.
Lekáreň Cannabis
M. R. Štefánika 1250,
Revúca
Utorok 27.11.
Lekáreň Dr. Max - Revúca
M. R. Štefánika 1363/2A,
Revúca
Streda 28.11.
Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka