Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Hodnotenie finančného zdravia mesta TornaľaVytlačiť
 

V rebríčku mimovládnej neziskovej organizácie INEKO po zapracovaní údajov za rok 2018 mesto Tornaľa výrazne polepšilo svoje ukazovatele ( www.hospodarenieobci.sk).

Celkové finančné zdravie za obdobie 2015-2018 je hodnotené ako výborné: 5,0 zo 6 bodov.

Je to najlepší výsledok mesta od roku 2006, odkedy INEKO vyhodnocuje hospodárenie miest a obcí.

V predchádzajúcich rokoch to bolo „len“ dobré:

2017: 4,8

2016: 4,6

2015: 4,2

Staršie roky boli len dostatočné alebo neurčené:

2014: 3,7 

2013: 3,6

2012: 3,6

2011: 3,5

Je to počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti.

V rebríčku 138 miest SR podľa celkového finančného zdravia sme sa umiestnili na 66. mieste, je to o 37 miest lepší výsledok ako pred rokom ( pre porovnanie v roku 2017 – 103., 2016 – 101.,   2015 - 117., 2014 - 133.)

Za nami zaostávajú z okolitých miest napr. Tisovec (71.), Fiľakovo (76.),  Revúca (87.), Veľký Krtíš (96.), Jelšava (115.), Rimavská Sobota (118.) alebo Rožňava (119.).

Naopak pred nami sú  napr. Lučenec (62.) a Hnúšťa (35.). Oproti minulému roku sme predbehli napr. Revúcu, Fiľakovo aj Tisovec.

Treba však vyzdvihnúť, že s hodnotením ako Tornaľa, čiže 5,0 bodov sa umiestnilo až 18 miest v tomto rebríčku vrátane Lučenca. O konečnom zaradení rozhodovali drobné detaily.


 
 

Výluka medzi železničnými stanicami Lenartovce - TornaľaVytlačiť
 

Vážení občania,  

Železničná spoločnosť Slovensko, akciová spoločnosť upozorňuje cestujúcich, že  dňoch 22. a 23. júla – od 7.00 do 16.20 hodiny medzi železničnými stanicami Lenartovce – Tornaľa a v dňoch 24. a 25. júla od 7.00 do 16.20 hodiny medzi železničnými stanicami Plešivec - Lenartovce z dôvodu výluky budú vlaky R 931, R 812, R 811 a R 814 nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v železničnej stanici Tornaľa, Plešivec a Lenartovce pred budovou železničnej stanice.

Za pochopenie ďakujeme.


 
 

Zber úrody a ochrana pred požiarmiVytlačiť
 

     Letný čas si väčšina z nás spája s oddychom, dovolenkou a slnkom. Je to aj čas zvýšenej aktivity poľnohospodárov pri zbere a naskladňovaní úrody, ktorú dopestovali. Nie vždy sa to všetko podarí bez problémov. Niekedy ich sužujú suchá, inokedy dažde, záplavy a určite medzi negatívne faktory patria aj požiare.

     Najčastejšie vznikajú požiare najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, s horľavými kvapalinami, od poškodenej žatevnej techniky, trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky a od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení.

     V roku 2018 vzniklo na území okresu Revúca spolu 97 požiarov s celkovou priamou škodou 52 800 €. Pri týchto požiaroch boli tri osoby zranené. Z celkového počtu požiarov vznikli 2 v odvetví poľnohospodárstva s priamou škodou 2 530 €. Z toho 18 požiarov s priamou škodou 500 € z celkového množstva požiarov bolo spôsobených vypaľovaním suchých trávnatých porastov, takže aj napriek neustálemu upozorňovaniu  je nedovolené vypaľovanie suchých trávnatých porastov a kríkov najčastejšou príčinou vzniku požiarov.

     Pre právnické osoby a samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí sa zberom úrody a poľnohospodárskou činnosťou zaoberajú platia najmä tieto predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi: zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii a tuhými horľavými látkami. Tieto predpisy musia podrobne poznať a pri výkone zberových a žatevných prác aj dodržiavať.

     V krátkosti okresné riaditeľstvo upozorňuje na povinnosti aj ostatných občanov, ktorí uvedené práce vykonávajú v menšej miere, pri ich vykonávaní im taktiež hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť technickému stavu traktorov, mláťačiek a rôznych zberačiek. Pri kontrole je potrebné zamerať sa hlavne na palivový systém, jeho tesnosť a čistotu. Na elektroinštalácii kontrolovať najmä akumulátor, alternátor, štartér a stav izolácie káblov.

     Dôležitá je kontrola tesnosti výfukového potrubia a čistota motora. Pri sušení sena, zvážaní, skladovaní a pri žatevných prácach dodržiavať zákazy fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Pri ukladaní sena a slamy do rôznych skladov prípadne povalových priestorov dbať, aby v uvedených priestoroch bol vyhovujúci stav elektroinštalácie. Ďalej je potrebné dodržiavať zákaz skladovania horľavých kvapalín a plynov v blízkosti uskladnenia sena a slamy. Pri skladovaní sena kontrolovať, aby bolo dostatočne suché a nedošlo k jeho samovznieteniu. Na miestach stohovania slamy a sena zabezpečiť minimálne 500 l vody, najlepšie v sudoch  alebo iných nádobách. K dispozícii je potrebné mať aj vedrá, prípadne aj iné vecné prostriedky na hasenie požiarov. Dôležité je tiež zabezpečiť dodržanie bezpečných vzdialeností pokosenej slamy, alebo obilia, prípadne stohu od železničnej trati, t.j. min. 30 m od krajnej koľaje. Tiež je potrebné skontrolovať či deti hrajúce sa v blízkosti stohov a poľnohospodárskych objektov (senníkov atď.) nemajú zápalky,  zapaľovače.

     Ak dôjde k vzniku požiaru je potrebné snažiť sa uhasiť ho už v zárodku. Ak sa to nepodarí okamžite treba privolať hasičskú jednotku  – na známe linky tiesňového volania  150 alebo 112.

     V záujme nás všetkých chráňme úrodu i našu prírodu pred požiarmi, majme na mysli životy a zdravie ľudí. Nespôsobujme svojou  ľahostajnosťou a nepatrnosťou zbytočné škody!

                                                                                                        

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej


 
 

Prieskum potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre občanov mesta TornaľaVytlačiť
 

Vážení občania,

Dotazník, ktorý sa k Vám dostal je zameraný na prieskum potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre občanov mesta Tornaľa.  

Vaša účasť na prieskume je dôležitá, z dôvodu získania informácií pre určenie priorít pre rozvoj sociálnych služieb v našom meste.

Odpovede sú anonymné a výsledky prieskumu budú po ukončení zverejnené a sprístupnené verejnosti.

Za vyplnenie dotazníka a spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

 

Dotazník môžete vyplniť kliknutím na nasledovný link: https://www.survio.com/survey/d/J9B1S3I7H0O3O3Y1Y

alebo vo formáte docx, a zaslať ho na adresu:  milena.helembaiova@mestotornala.sk

prípadne vo formáte pdf a doručiť ho na:  Mestský úrad, Mierová  14, 982 01 Tornaľa, kancelária 13 a 15.


 
 

VýzvaVytlačiť
 

Vážení občania Mesta Tornaľa,

v zmysle § 36-40  Druhej hlavy Štatútu mesta Tornaľa Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo Mesta Tornaľa,

b) Cena Mesta Tornaľa,

c) Cena primátora Mesta Tornaľa,

d) iné odmeny.

Týmto vyzývame spoločenské organizácie ako aj občanov mesta, aby svoje návrhy na ocenenie s odôvodnením doručili na MsÚ do 6. septembra 2019.

O oceneniach bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 24. septembra 2019.

Príloha: Výňatok zo Štatútu Mesta Tornaľa


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Revúcej v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

V územnom obvode okresu Revúca od 14. júna 2019,15:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšenéhonebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
  • Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa predpožiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. opožiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:
  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osobyvykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzoka s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať;zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom miestev závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňujebezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

1.urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

2.vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

3.prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnie pre hasičskú techniku,

  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory,harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tietopracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Revúcej pplk. Mgr. Jozef Mikuda


 
 

Africký mor ošípaných (AMO)Vytlačiť
 

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošípaných, európskych diviakov, amerických diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých (prasa bradavičnaté, diviak štetinatý, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Prejavuje sa rýchlym priebehom, s vysokými horúčkami, celkovou apatiou, slabosťou, inapetenciou, hnačkami, pneumóniou a krvácaninami rôznej veľkosti a tvaru v podkoží, na slizniciach , serózach a v tkanivách rôznych orgánov. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou (85 až 100%). AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. V prípade výskytu AMO sa v ohnisku nákazy usmrcujú všetky domáce ošípané a zastavuje resp. obmedzuje sa obchodovanie so živými ošípanými, spermou, vajíčkami, embryami, bravčovým mäsom a výrobkami z bravčového mäsa. Pri potvrdení choroby u diviačej zveri sa zastavuje resp. reguluje poľovania nielen na diviakov, ale aj ostatnú voľne žijúcu zver, obmedzuje sa pohyb v lese a zastavuje sa obchodovanie z mäsom od diviakov vrátane produktov. 

Táto choroba bola prvotne rozšírená v krajinách subsaharskej Afriky a v súčasnosti sa na takmer celom kontinente vyskytuje endemicky. Do Európy bol AMO prvý krát zavlečený v 50-tych rokoch minulého storočia (Portugalsko, Španielsko neskôr aj Francúzsko, Belgicko, Holandsko) a jej zavlečenie bolo pravdepodobne spôsobené kuchynským odpadom z leteckej dopravy z afrických štátov. Z prvej infekčnej vlny zostal iba endemický výskyt AMO na Sardínii v Taliansku. 

Druhá infekčná vlna v Európe sa začala v roku 2007 v Gruzínsku a jej zavlečenie bolo pravdepodobne spôsobené nedostatočnou likvidáciou kuchynských odpadov z lodnej a leteckej dopravy z afrických štátov. V priebehu dvoch rokov sa AMO rozšírilo v celom za kaukazskom regióne a v nasledujúcich rokoch 2008-2013 zasiahla infekcia AMO takmer celú európsku časť Ruskej federácie z východu na západ a postihla aj Ukrajinu a Bielorusko. K rýchlemu postupu infekcie z východu na západ prispela najmä slabá biologická bezpečnosť chovov ošípaných (voľne chované ošípané nechránené pred priamym kontaktom s diviačou zverou, kŕmenie kontaminovaným kuchynským odpadom), nekontrolované domáce zabíjačky, neexistujúca registrácia fariem a identifikácia zvierat, neznáma epidemiologická situácia v drobnochovoch a v populácii diviakov, nekontrolované premnoženie diviačej zveri, nedostatočná kontrola zdravotného stavu domácich ošípaných a diviakov, klinická diagnostika AMO bez laboratórnej diagnostiky vírusu afrického moru ošípaných, nedostatočné epidemiologické vysledovanie a nedostatočný systém odškodňovania chovateľov ošípaných a poľovníkov. 

Na územie Európskej únie (Pobaltské krajiny a Poľsko) prenikol africký mor ošípaných v roku 2014 prostredníctvom infikovaných diviakov z územia Bieloruska a Ruskej federácie. Potvrdzovanie nových a nových prípadov do roku 2017 sa stalo prakticky bežným . V roku 2017 sa ku krajinám s výskytom AMO pridala Česká republika ( jún 2017, výskyt u diviakov) a Rumunsko ( júl 2017, domáce ošípané ).Pri hodnotení rizika zavlečenia nákazy je Slovenská republika už takmer „obkolesená“ krajinami, ktoré vírus na svojom území diagnostikovali a má jednu z najhorších pozícií z hľadiska prenosu nákazy z okolitých štátov- Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko. Podľa štatistík sa v roku 2017 diagnostikoval AMO u diviačej zveri v Českej republike u 202 prípadov, Estónsku 637 prípadov, Poľsku 741 prípadov, Lotyšsku 947 prípadov , Litve 1328 prípadov a u domácich ošípaných v Estónsku 3 ohniská, Poľsku 81 ohnísk, Lotyšsku 8 ohnísk, Litve 30 ohnísk a v Rumunsku 2 ohniská. 

V roku 2018 ( apríl 2018) novo potvrdený výskyt u diviakov v Maďarsku, župa Heves, cca 35 km od južnej hranice so Slovenskom ako aj na východnej hranici Maďarska s Ukrajinou (župa Szabolcs-Szatmár-Bereg).

Dňa 13.1.2019 maďarské autority potvrdili prítomnosť vírusu u diviaka nájdeného v župe Borsód – Abaúj- Zemplén susediacej s okresom Rimavská Sobota. Vzdialenosť od SK hranice je menej ako 1 km . Pre Slovensko ide o veľmi nepriaznivú situáciu na ktorú sa v zmysle národného kontrolného programu pre AMO v Slovenskej republike zvolaním expertnej skupiny zainteresovaných strán a odborníkov a prijatím nasledovných záverov
 

Slovensko je stále krajina bez výskytu AMO a proaktívne realizuje opatrenia pokiaľ ide o pripravenosť na nákazu. Na jej území sa t.č. neuplatňuje žiadne zónovanie v zmysle platnej EÚ legislatívy platné pre infikované oblasti

Vydávajú sa opatrenia na ochranu domácich chovov v nárazníkovej zóne ( príslušné RVPS) kde sa dôraz kladie na zabránenie možného zavlečenia nákazy a biologické opatrenia na ochranu chovov ( vrátane tzv. čierno/bieleho systému)

Vydanie opatrení pre pomenované poľovné revíry v blízkosti hranice s Maďarskom jasne definujúce o.i. postupy pokiaľ ide o znižovanie denzity diviačej populácie( čím nižšia denzita populácie, tým nižšie riziko prenosu vírusu medzi diviakmi) , narábania s telami diviakov, vyhľadávania uhynutých tiel diviačej zveri, systému laboratórnej diagnostiky, zákazu kŕmenia diviakov či odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov

Pomenovanie systému registrácie fariem , kde sa bude chovať výhradne 1 ošípaná, umožnenie predaja ( jatočných ošípaných na domácu zabíjačku, resp. dochovanie) od registrovaných chovateľov( FO/PO); k daneé=mu sa vydáva usmernenie pre RVPS v SR a chovateľov ošípaných aby bol systém jednoduchý, jasný, zrozumiteľný a ľahko realizovateľný

Systém laboratórnej diagnostiky na referenčnom pracovisku VU Zvolen z hľadiska kapacít a rýchlosti vyšetrovania dodaných vzoriek na potvrdenie /vyvrátenie prítomnosti vírusu AMO u diviakov, od ktorých boli vzorky v zmysle stanoveného národného programu dohľadu odobraté

Posilnenie spolupráce a výmeny informácií medzi všetkými aktérmi , ktorých sa problematika boja s AMO týka

Určenie systému spolupráce s veterinárnym asanačným podnikom pokiaľ ide o neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov resp. VŽP

Zvyšovanie povedomia o nebezpečenstve nákazy a možnosti predchádzania zavlečenia resp. jej šírenia nákazy medzi chovateľmi ošípaných resp., poľovníkmi


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.


 
 

Oznámenie o výške poplatku za uloženie KO na skládkuVytlačiť
 

  Mesto Tornaľa v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení neskorších predpisov oznamuje výšku sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov podľa Tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

  Výška sadzby za uloženie odpadov je určená na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá bola vypočítaná podľa vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov uvedeného v prílohe č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z. (40,39 %).

   Výška sadzby za uloženie podľa úrovne vytriedenia KO je zaradené do položky 5 v Tabuľke č. 1 (NV SR č. 330/2018)  7 €/t .


 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALIVytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

 

8. januára 2019

5. februára 2019

5. marca 2019

2. apríla 2019

7. mája 2019

4. júna 2019

2. júla 2019

6. augusta 2019

3. septembra 2019

1. októbra 2019    

5. novembra 2019

3. decembra 2019

 

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

 

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

 kontakt na výkupcu :        0902 980 998 , 0904 645 645

email : brantnergemer@brantner.com


 
 
Položky 1-10 z 16

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka