Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

VýzvaVytlačiť
 

Vážení občania Mesta Tornaľa,

v zmysle § 36 - 40 Druhej hlavy Štatútu Mesta Tornaľa Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo Mesta Tornaľa,

b) Cena Mesta Tornaľa,

c) Cena primátora Mesta Tornaľa,

d) iné odmeny.

Týmto vyzývame spoločenské organizácie ako aj občanov mesta, aby svoje návrhy na ocenenie s odôvodnením doručili na MsÚ do 31. augusta 2017.

O oceneniach bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 7. septembra 2017.


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania,

na základe oznámenia od SSE Vám dávame na vedomie, že v meste Tornaľa bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v termíne

od 24.07.2017 07:30:00 do 24.07.2017 13:30:00,

od 08.08.2017 07:30:00 do 08.08.2017 12:12:00,

od 09.08.2017 07:30:00 do 09.08.2017 14:55:00,

Podrobný rozpis ulíc nájdete v prílohe.

Za Vaše pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 24.07.2017 SSE_distr-24072017.PDF SSE_distr-24072017.PDF (820 kB)
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 08.08.2017 SSE_distr-08082017.PDF SSE_distr-08082017.PDF (1.8 MB)
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 09.08.2017 SSE_distr-09082017.PDF SSE_distr-09082017.PDF (923.5 kB)

 
 

Voľby hlavného kontrolóra Mesta TornaľaVytlačiť
 

 MESTO  TORNAĽA, 982 01 Tornaľa, Mierova 14

Mestské zastupiteľstvo v Tornali vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tornali č.70/2017 zo dňa 22.06.2017

v o ľ b y

HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  MESTA  TORNAĽA

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Tornaľa v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

• bezúhonnosť,

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:

• meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),

• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra mesta,

• písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra.

 

3. Vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na hlavného kontrolóra

• Na účely vyhodnotenia splnenia kritérií kandidátov na hlavného kontrolóra Mestské zastupiteľstvo ustanovuje komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok, v zložení:

• predseda – Attila Bódi,

• člen -  Ing. Zsolt Herczeg,

• člen -  Ing. János Deák.

Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Komisiu zvolá jej predseda určený Mestským zastupiteľstvom. Komisia zasadne po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na ich predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia splnenia podmienok bude predložená poslancom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 07.09.2017, na ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra.

 

4. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh:

• Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali, ktoré sa bude konať dňa 07.09.2017, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.

• Kandidáti budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí.

• Voľba hlavného kontrolóra bude tajná.

• Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov.

• Každý poslanec Mestského zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny.

• Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.

 

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

 

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Tornaľa je stanovený v rozsahu 100% pracovného úväzku.

 

7. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Tornaľa  je 08.09.2017.

 

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 24.08.2017 do 15:00 hod. (prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Mestský úrad v Tornali). Obálka musí byť zalepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Adresa na doručenie: Mestský úrad Tornaľa

                                        Mierová 14

                                       982 01 Tornaľa

 

V Tornali dňa 26.06.2017

      

Mgr. Anna Szögedi

Primátor mesta Tornaľa

Voľby hlavného kontrolóra Mesta Tornaľa Volba_HK_2017.pdf Volba_HK_2017.pdf (146.8 kB)

 
 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJMVytlačiť
 

MESTO TORNAĽA,  MIEROVÁ 14, 982 01 TORNAĽA

zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi

 

vyhlasuje

 

                v zmysle ustanovenia  § 4  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5  zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta

RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY FERENCA KAZINCZYHO S VJM

Mierová 45, Tornaľa

s predpokladaným  nástupom 01.09.2017

 

Číslo: 1988/2017                                                                                                             Tornaľa 27.06.2017

 

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou  sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma)
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • znalosť legislatívy, ekonomických a rezortných predpisov, znalosť v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť(telesná, duševná)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • potvrdenie  o dĺžke pedagogickej praxe /originál alebo overená kópia/
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace /originál alebo overená kópia/
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /originál alebo overená kópia/
 • návrh koncepcie rozvoja základnej školy a riadiacej práce riaditeľa v písomnej forme (cca 4 strany)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Termín podania prihlášok:  do 14. augusta 2017, do 13.00 hod.

na adresu:   Mestský úrad, Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa, alebo osobne na sekretariáte mestského úradu, kancelária č. 3v zalepenej obálke s označením na obálke „VÝBEROVÉ KONANIE – Riaditeľ/ka ZŠ FK - NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výverového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Mgr. Anna Szögedi

primátor mesta Tornaľa

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM Vyhlasenie_vyberoveho_konania-ZS_FK.pdf Vyhlasenie_vyberoveho_konania-ZS_FK.pdf (146 kB)

 
 

Prijímacie hodiny zástupcu primátora mesta pre občanovVytlačiť
 

Vážení občania,

zástupca primátora Mesta Tornaľa Attila Bódi oznamuje občanom, že od 20. apríla 2017 bude mať prijímacie hodiny pre občanov týždenne vo štvrtok od 16,00 do 18,00 hodiny v kancelárii prvého kontaktu v budove mestského úradu.


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 

Harmonogram zberov komunálneho odpadu Harmonogram_zberu_KO_a_SZ-Tornala_2017.pdf Harmonogram_zberu_KO_a_SZ-Tornala_2017.pdf (180.7 kB)

 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2017Vytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

3.januára 2017, 7.februára 2017, 7.marca 2017, 4.apríla 2017, 2.mája 2017,  6.júna 2017, 4.júla 2017, 1.augusta 2017, 5.septembra 2017, 3.októbra 2017,  7.novembra 2017, 5.decembra 2017

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

 

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

Kontakt na výkupcu: 0902 980 998 , 0902 987 672

Logo firmy Brantner

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2017 Pravidelny_vykup_papiera_2017.pdf Pravidelny_vykup_papiera_2017.pdf (148.5 kB)

 
 

dnes je: 24.7.2017

meniny má: Vladimír

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1

ďalšie dni

Pondelok 24.7. - 28.7.
Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1
Sobota 29.7.
Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.
Nedeľa 30.7.
Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1
Pondelok 31.7.
Lekáreň U Ondreja
Poštová ul.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka