Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v TornaliVytlačiť
 

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a/ zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali na deň 22. februára 2018 (štvrtok) od 13,00  hoddo mramorovej sály Mestského kultúrneho strediska Mihálya Tompu v Tornali.

-------------------------------

Az SZK NT Községekről szóló, 369/1990 Tt. sz. törvénye 13 §, 4. bek. a/pontja és a későbbi törvénymódosítások  értelmében 2018. február 22-én (csütörtök) 13,00 órára összehívom a Tornaljai Városi Képviselő-testület 27. ülését a Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ márványtermébe.

 

 

Návrh programu – Javasolt napirend:

 

 1. Otvorenie, voľba komisií, určenie zapisovateľky a overovateľov – Megnyitó, a bizottságok megválasztása, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megbízása
 2. Schválenie programu zasadnutia – Az ülés napirendjének jóváhagyása
 3. Dotazy a námety občanov mesta - Lakossági hozzászólások
 4. Kontrola plnenia uznesení – A határozatok teljesítésének ellenőrzése
 5. Informácie primátora – A polgármester tájékoztatója
 6. Správa hlavnej kontrolórky Mesta Tornaľa o  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017 – Tornalja Város főellenőre jelentése a 2017-es évben végzett főellenőri tevékenységről  
 7. Správa hlavnej kontrolórky Mesta Tornaľa č. 1/2018  o  výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 – Tornalja Város főellenőre 1/2018 sz. jelentése a 2017-es évben beérkezett panaszok és petíciók intézéséről   
 8. Rozpočtové opatrenie primátora Mesta Tornaľa č. 9 až 16/2017 – Tornalja Város polgármestere 9-16/2017 sz. költségvetési intézkedései
 9. Zaradenie účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu Mesta Tornaľa k 31.12.2017 a k 31.01.2018 – A 2017.12.31. és 2018.01.31. dátummal célirányosan meghatározott pénzeszközök besorolása Tornalja Város költségvetésébe  
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa  č.  1/2018: Dodatok č. 3 k VZN 9/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tornaľa – Tornalja Város 1/2018 sz. általános érvényű rendelete: Tornalja Város 9/2016 sz. általános érvényű rendelete 3. sz. módosítása a Tornalja Város által fenntartott iskolák és tanintézmények részére nyújtandó bér- és működési költségek összegéről 
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 2/2018 o výkone taxislužby na území Mesta Tornaľa – Tornalja Város 2/2018 sz. általános érvényű rendelete a Tornalja Város területén végzett taxis szolgáltatásról
 12. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Tornaľa. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali na rok 2018 – A Tornaljai Városi Képviselő-testület tárgyalási rendje 1. sz. módosítása. A Tornaljai Városi Képviselő-testület 2018-as üléseinek terve  
 13. Výsledky  inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Tornaľa k 31.12.2017 vrátane rozpočtových a  príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti - A városi vagyon, a tartozások, valamint a vagyon és a tartozások vonatkozásásában meglévő eltérések leltárának eredményei 2017. 12. 31-éhez – benne a városi fenntartású költségvetési és költségjárulékos szervezetek
 14. Hodnotiaca správa o plnení záväzných ukazovateľov výnosov a nákladov príspevkových organizácií k 31.12.2017 – Értékelő jelentés a költségjárulékos szervezetek kötelező érvényű bevételi és kiadási mutatói teljesítéséről 3107.13.31-éhez
 15. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií na rok 2018 – A költségjárulékos szervezetek 2018-as költségvetés-tervezete       
 16. Nakladanie s majetkom Mesta Tornaľa (predaj, prenájom, prevod a iné) – Városi tulajdonnal kapcsolatos határozatok (eladás, bérbe adás, átruházás stb.):  

16/1 Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk v priamom predaji č. 3/2017 (pozemok na parcele KN-C č. 393/7) – Borítéknyitás és a 3/2017 sz. közvetlen eladásra beérkezett árajánlatok értékelése (aKN-C 393/7 sz. parcellán fekvő telek)

16/2 Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk v priamom predaji č. 4/2017 (pozemok na parcele KN-C č. 393/9) – Borítéknyitás és a 4/2017 sz. közvetlen eladásra beérkezett árajánlatok értékelése (aKN-C 393/9 sz. parcellán fekvő telek)

16/3 Schválenie  prenájmu pozemku časť parcely KN-C č. 857/2, KN-C č. 873/1 a KN-E č. 744 spôsobom PHOZ pre MADRIS s.r.o. z Dunajskej Stredy (2. kolo) –A KN-C 857/2, a KN-C 873/1 és a KN-E 744 sz. telekrészek bérbe adása mint KEE a dunaszerdahelyi MADRIS Kft. részére(2. forduló)

16/4 Zmena uznesenia č. 216/2017 zo dňa 14.12.2017 – A 2017.12.14-én hozott 216/2107 sz. határozat módosítása

16/5 Zámer odpredať časť pozemku na parcele č. KN-E č. 146/1 pre Peter Dobias a Agnesa Dobiasová z Tornale spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa – A KN-E 146/1 sz. telekrész eladásának szándéka a tornaljai Peter Dobias és Agnesa Dobiasová részére mint KEE

16/6 Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 2/2016/OFEM/ZV  zo dňa 1.7.2016 (Futbalový klub Mesta Tornaľa) – A 2016.7.1-jén hozott 2/2016/OFEM/ZV sz. kölcsönzési szerződés 1. sz. módosódosítása (Tornaljai Városi Futball Klub) 

  1. Informácie predsedov komisií – A bizottsági elnökök tájékoztatója
  2. Interpelácie poslancov – Képviselői interpellációk
  3. Záver - Zárszó   

        

 

Mgr. Anna Szögedi – Szögedi Anna

primátor mesta – polgármester

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali Pozvanka-22_02_2018.pdf Pozvanka-22_02_2018.pdf (217.2 kB)

 
 

Petícia za zachovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v TornaliVytlačiť
 

My, dole podpísaní občania SR, obyvatelia Tornale a okolia, regiónov Turiec a Slaná na Gemeri,  podľa Čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa petičného zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zachovalo ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Tornali a zmenilo svoje rozhodnutie, na základe ktorého bola vykonaná transformácia ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorú prevádzkovala spoločnosť Falck Záchranná a.s.  

Predkladá: petičný výbor                                                                    

Predseda petičného výboru:    Mgr. Anna Szögedi, Hurbanova 28, 982 01 Tornaľa

Členovia petičného výboru:      Mgr. Marián Habovčík, Lenka 30, 980 50 Včelince

          Mgr. Mária Duszová, Držkovce 103, 982 62 Gemerská Ves

          Mgr. Ladislav Nagy, Tulipánová 8, 982 01 Tornaľa

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:  Mgr. Anna Szögedi, Hurbanova 28, 982 01 Tornaľa

Elektronickú formu petície nájdete na https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_ambulancie_rychlej_lekarskej_pomoci_rlp_v_tornali


 
 

Stanovisko Mesta Tornaľa k zrušeniu RLP Vytlačiť
 

Dňa 31.1.2018 bolo vedenie mesta prostredníctvom občanov informované, že v Tornali od polnoci tohto dňa bola rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR zrušená služba rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a naďalej bude vykonávaná len služba rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) bez lekára,  prevádzkovaná firmou Falck a.s. 

O tomto kroku ani Mesto Tornaľa, ani starostovia okolitých obcí neboli vopred informované, ba ani doteraz nám úradne žiadne oznámenie nedoručili.

Táto informácia všetkých dotknutých nemilo prekvapila, ba rozhorčila, veď týmto krokom Tornaľa a 27 spádových obcí regiónu (zhruba 24 000 obyvateľov) bude odkázaná len na služby RZP a a LSPP.

Preto sme okamžite zvolali poradu s predsedami mikroregiónov Turiec a pri Slanej  a spoločne sme sa obrátili listom na Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva SR.  

V liste sme skonštatovali, že v prípade zrušenia RLP v Tornali dôjde k neúmernému zvýšeniu rizika ohrozenia zdravia a života obyvateľov tohto regiónu,  proti čomu sa ohradzujú aj občania. A právom, lebo opäť sa rozhodovalo „o nás bez nás“ tým, že pri takomto závažnom rozhodnutí samosprávy neboli informované. 

Požiadali sme p. ministra o prijatie opatrení v danej veci  a o zachovania RLP v meste Tornaľa.  

Vzhľadom na mnohé podnety občanov a iných subjektov sme v prípade nečinnosti ministerstva pripravení spoločne s predsedami mikroregiónov pri Slanej  a Turiec ako aj starostami dotknutých 27 obcí iniciovať a podporovať petičnú akciu za zachovanie RZP a RLP v našom regióne.

 

Tornalja Város állásfoglalása az orvosi gyorssegélyszolgálat megszüntetéséről

2018. január 31-én Tornalja Város vezetése a polgárok bejelentése alapján értesült arról, hogy a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma aznap éjféltől megszüntette Tornalján az orvosi gyorssegélyszolgálatot (OGYSZ), s hogy a továbbiakban csak a Falck Rt. által működtetett egészségügyi gyorssegélyszolgálat (EGYSZ) lesz a városban két mentőegységgel – orvosok nélkül.     

Erről a lépésről sem Tornalja Várost, sem a környező községeket hivatalosan nem értesítették, sőt mindez ideig sem érkezett semmiféle hivatalos értesítés.

Az információ minden érintettet megdöbbentett, sőt felháborított, hiszen az intézkedés nyomán Tornalja és a vonzáskörzetébe tartozó 27 község (mintegy 24 000 lakos) orvosi gyorssegély nélkül marad, s csak az egészségügyi szolgálatra, illetve az orvosi elsősegélyre lesz utalva.

Azonnal kapcsolatba léptünk a Sajó menti és a Túroc Mikrorégió elnökeivel, és közösen levelet küldtünk az SZK egészségügyi miniszterének, Tomáš Druckernek.

A feliratban nyomatékosítottuk, hogy az OGYSZ felszámolásával jelentősen megnő annak a kockázata, hogy a város és a vonzáskörzetébe tartozó községek lakosainak egészsége, sőt élete komoly veszélybe kerülhet, ami ellen a polgárok jogosan tiltakoznak. Megint „rólunk döntöttek – nélkülünk“, hiszen az érintett önkormányzatokat a változásról senki nem tájékoztatta.

Felkértük a miniszter urat, hogy intézkedjék a tornaljai orvosi gyorssegélyszolgálat magmaradása érdekében.

Tekintettel a polgároktól és közületektől érkezett számos tiltakozó reakcióra, a két mikrorégió elnökével és a 27 község polgármesterével együtt a minisztérium tétlensége esetén készen álluk arra, hogy aláírásgyűjtést kezdeményezzünk és folytassunk le a tornaljai orvosi gyorssegélyszolgálat magmaradása érdekében.


 
 

Oznámenie o uskutočnení verejných podujatíVytlačiť
 

  Vážení usporiadatelia kultúrnych a iných verejných podujatí na území mesta Tornaľa, prosíme, aby ste Mesto Tornaľa informovali o konaní takýchto podujatí v dostatočnom časovom predstihu v rozsahu:

 

Usporiadateľ:

Druh podujatia:

Deň konania podujatia:

Miesto konania:

Zodpovedný za usporiadateľa za priebeh podujatia (meno + telefónne číslo):

 

Informácie zasielajte elektronicky na adresu: podatelna@mestotornala.sk

alebo na adresu: Mestský úrad, Mierová 14, 982 01  Tornaľa

 

    Dávame Vám do pozornosti znenie § 4 ods. 1, ods. 3 a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. (ďalej len zákon) o hazardných hrách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 ods. 4 písm. f) zákona o hazardných hrách, kde podľa § 4 ods. 1 zákona  – Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa herným plánom vopred určených pravidiel.  § 4 ods. 3 zákona lotériové hry sú najmä žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie, bingo, okamžité lotérie.

   Podľa § 4 ods. 6 zákona – tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a vydávajú v deň a na mieste žrebovania.

   Je teda zrejmé, že medzi hazardné hry partia aj rôzne tomboly organizované na kultúrnych podujatiach (plesy, bály, diskotéky).

    Za hazardné hry sa v zmysle § 3 ods. 4 písm. f) nepovažujú žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500,- €. Hernou istinou sa rozumie súčin počtu vydaných žrebov resp. tombolových lístkov a ceny za jeden žreb resp. tombolový lístok.

   V prípade, ak by usporiadateľ  chcel na takomto podujatí  prevádzkovať hazardnú hru (herná istina nad 1 500,- €), je povinný prihlásiť sa k Všeobecnej na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol vydanej MF SR č. MF/13691/2005-62.


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 


 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2018Vytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

2. januára 2018, 6. februára 2018, 6. marca 2018, 3. apríla 2018, 2. mája 2018, 5. júna 2018, 3. júla 2018, 7. augusta 2018, 4. septembra 2018, 2. októbra 2018,  6. novembra 2018, 4. decembra 2018

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

 

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

Kontakt na výkupcu: 0902 980 998 , 0902 987 672

Logo firmy Brantner

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2018 Pravidelny_vykup_papiera_2018.pdf Pravidelny_vykup_papiera_2018.pdf (105 kB)

 
 

dnes je: 22.2.2018

meniny má: Etela

Dnes má službu:

Lekáreň Vitafarm
Hlavné námestie 6,
982 01 Tornaľa

047 / 433 43 00

ďalšie dni

Pondelok 26.2. - 28.2.
Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka