Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupitežstva v TornaliVytlači
 

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a/ zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 22. zasadnutie Mestského zastupitežstva v Tornali na deň 22. júna 2017 (štvrtok) od 10.00  hod. do mramorovej sály Mestského kultúrneho strediska v Tornali.

-------------------------------

Az SZK NT Községekről szóló, 369/1990 Tt. sz., törvénye 13 §, 4. bek. a/ pontja és a későbbi törvénymódosítások értelmében 2017. június 22-én (csütörtök) 10.00 órára összehívom a Tornaljai Városi Képviselő-testület 22. ülését a városi művelődési ház márványtermébe.

 

Návrh programu – Javasolt napirend:

 1. Otvorenie, vožba komisií, určenie zapisovatežky a overovatežov – Megnyitó, a bizottságok megválasztása, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megbízása
 2. Schválenie programu zasadnutia – Az ülés napirendjének jóváhagyása
 3. Dotazy a námety občanov  mesta – Lakossági hozzászólások
 4. Kontrola plnenia uznesení – A határozatok teljesítésének ellenőrzése
 5. Informácie primátora – A polgármester tájékoztatója
 6. Správa hlavnej kontrolórky Mesta Tornaža č. 5/2017 o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na základe kontroly hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2014 – Tornalja Város főellenőre 5/2017 sz. jelentése a Városi Művelődési Központ 2014-es évi gazdálkodása ellenőrzése kapcsán hozott intézkedések teljesítésének ellenőrzéséről  
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tornaža na 2. polrok 2017 – Tornalja Város főellenőre 2017-es 2. félévi ellenőrző tevékenysége terve
 8. Vyhlásenie vožby hlavného kontrolóra mesta – A városi főellenőri állás  meghirdetése  
 9. Záverečný účet Mesta Tornaža za rok 2016 – Tornalja Város 2016-os évi zárszámadása
 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Tornaža k Záverečnému účtu Mesta Tornaža za rok 2016 – Tornalja Város főellenőre álláspontja Tornalja Város 2016-os évi zárszámadásáról    
 11. Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Tornaža na rok 2017 – Tornalja Város 2017-es évi költségvetése 3. sz. módosítása – javaslat
 12. 1. zmena záväzných ukazovatežov výnosov a nákladov príspevkových organizácií Mesta Tornaža na rok 2017 – Tornalja Város költségjárulékos szervezetei kötelező érvényű bevételi és kiadási mutatói 1. sz. módosítása  
 13. Dodatok č. 4 k Štatútu Mesta Tornaža – Tornalja Város Statútuma 4. sz. módosítása
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaža č. 2/2017: Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Tornaža a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva – Tornalja Város 2/2017 sz. általános érvényű rendelete: A Tornalja Város tulajdonában lévő, valamint a város által használt állami tuladonban lévő vagyontárgyak kezeléséről és az azokkal való gazdálkodás alapelveiről szóló 5/2012 sz. ÁÉR 2. sz. módosítása - javaslat
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaža č. 3/2017, ktorým sa zrušuje VZN  Mesta Tornaža č. 6/1995 o verejnom poriadku - Tornalja Város 3/2017 sz. általános érvényű rendelete a Közrendről szóló 6/1995 sz. általános érvényű rendelet hatályon kívül helyezéséről - javaslat  
 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaža č. 4/2017: Dodatok č. 1. k VZN č. 10/2016 o prenájme nebytových priestorov v Meste Tornaža – Tornalja Város 4/2017 sz. általános érvényű rendelete: A Tornalja Város területén nem lakás céljaira szolgáló helyiségek bérbe adásáról szóló 10/2016 sz. ÁÉR 1. sz. módosítása – javaslat
 17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaža č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná čas Územného plánu sídelného útvaru Tornaža – Zmeny a doplnky č. 4 - Tornalja Város 5/2107 sz. általános érvényű, mely Tornalja település Települési terve kötelező érvényű része meghirdetése – 4. sz. változtatás és kiegészítés    
 18. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Mestského kultúrneho strediska v Tornali – A tornaljai Városi Művelődési Központ Statútuma 2. sz. módosítása - javaslat
 19. Zásady  vybavovania sažností – A panaszok ügyintézésének alapelvei
 20. Zmena názvu príspevkovej organizácie – A város költségjárulékos szervezete névváltoztatása 
 21. Schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra benyújtandó kérvények jóváhagyása a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség által a középületek energiaigénye csökkentésére közzétett felhívásra:      
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Tornali – A Tornaljai Városi Hivatal épülete energiaigénye csökkentése
 • Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ulici Školskej v Tornali – A tornaljai Iskola utcai Óvoda épületei energiaigénye csökkentése
 1. Nakladanie s majetkom Mesta Tornaža (predaj, prenájom, prevod a i.): - Tornalja Város tulajdonában lévő vagyontárgyakkal kapcsolatos határozatok (eladás, bérbe adás, átruházás stb.):
 • Schválenie prevodu vlastníctva pozemku par. KN-C č. 1216/1 z dôvodu hodného osobitného zreteža pre Slovenskú autobusovú dopravu Lučenec, a.s. (2. kolo) – A KN-C 1216/1 sz. telek tulajdonjoga különleges elbírálású esetként való átruházásának jóváhagyása a Losonci Autóbusz-közlekedési Vállalat részére (2. forduló) 
 • Schválenie prenájmu nebytových priestorov – školský bufet v správe ZŠ PJŠ pre Alžbetu Demeterovú, Kráž ako PHOZ (2. kolo) – Nem lakás céljaira szolgáló helyiség – A PJŠ AI kezelésében lévő iskolai büfé – bérbe adása Alžbeta Demeterová, Szentkirály részére, KEE (2. forduló)   
 • Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove MsÚ pre Gajur Grble, Rim. Sobota ako PHOZ (2. kolo) – A VH épületében található, nem lakás céljaira szolgáló helyiség bérbe adása Gajur Grble, Rimaszombat részére, KEE (2. forduló)  
 • Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove MsÚ pre KASA záložná, a.s. Košice ako PHOZ (2. kolo) – A VH épületében található, nem lakás céljaira szolgáló helyiség bérbe adása  a KASA záložná Rt. részére, KEE (2. forduló)  
 • Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS pre Ján Hubay, Čoltovo ako PHOZ (2. kolo) – A VMK épületében található, nem lakás céljaira szolgáló helyiség bérbe adása  Ján Hubay, Csoltó részére, KEE (2. forduló)
 • Schválenie prenájmu pozemku par. KN-C č. 729 z dôvodu hodného osobitného zreteža pre Štefan Fűkő, Tornaža (2. kolo) – A KN-C 729 sz. ingatlan bérbe adása Štefan Fűkő,  Tornalja részére, KEE (2. forduló)
 • Schválenie zriadenia vecného bremena na parc. KN-C č. 12/1 v prospech Ivan Parev-OVYCO, Tornaža - Szolgalmi jog bejegyzése jóváhagyása a KN-C č.12/1 sz. telekre Ivan Parev-OVYCO, Tornaža javára
 • Zrušenie uznesenia č. 54/2017 zo dňa 13.04.2017 – A 2017. 04. 13-án hozott 54/2017 sz. határozat eltörlése   
 • Zámer prenaja požnohospodársku pôdu parc. KN-C č. 1857/2 pre Irenu Balážovú SHR, Tornaža ako PHOZ – A KN-c 1857/2 sz. mezőgazdasági földterület bérbe adásának szándéka Irena Balážová önállóan gazdálkodó mezőgazdász, Tornalja részére
 • Ukončenie nájomného vzahu s Igor Dudᚠdohodou k 31.8.2017 – Bérleti viszony kölcsönös megegyezéssel történő megszüntetése Igor Dudášsal 2017.8.31-ével
 • Ukončenie nájomného vzahu so Štefan Bató–ISOMA dohodou k 30.6.2017 – Bérleti viszony kölcsönös megegyezéssel történő megszüntetése Štefan Bató–ISOMA-val 2017.6.30-ával 
 • Prenájom nebytových priestorov v budove MsÚ spôsobom verejnej dražby – A VH épületében található, nem lakás céljaira szolgáló helyiségek bérbe adása nyilvános árverés útján
 • Prevod správy majetku mesta na rozpočtovú organizáciu Materská škola - Óvoda na ulici Školskej v Tornali – Városi vagyon kezelésének átruházása az Iskolai utcai Materská škola - Óvoda költségvetési szervezetre

23. Informácie predsedov komisií – A bizottsági elnökök tájékoztatója   

24. Interpelácie poslancov – Képviselői interpellációk

25. Záver - Zárszó  


 
 

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva požnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka