Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJMVytlačiť
 

MESTO TORNAĽA,  MIEROVÁ 14, 982 01 TORNAĽA

zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi

 

vyhlasuje

 

                v zmysle ustanovenia  § 4  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5  zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta

RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY FERENCA KAZINCZYHO S VJM

Mierová 45, Tornaľa

s predpokladaným  nástupom 01.09.2017

 

Číslo: 1988/2017                                                                                                             Tornaľa 27.06.2017

 

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou  sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma)
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • znalosť legislatívy, ekonomických a rezortných predpisov, znalosť v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť(telesná, duševná)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • potvrdenie  o dĺžke pedagogickej praxe /originál alebo overená kópia/
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace /originál alebo overená kópia/
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /originál alebo overená kópia/
 • návrh koncepcie rozvoja základnej školy a riadiacej práce riaditeľa v písomnej forme (cca 4 strany)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Termín podania prihlášok:  do 14. augusta 2017, do 13.00 hod.

na adresu:   Mestský úrad, Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa, alebo osobne na sekretariáte mestského úradu, kancelária č. 3v zalepenej obálke s označením na obálke „VÝBEROVÉ KONANIE – Riaditeľ/ka ZŠ FK - NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výverového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Mgr. Anna Szögedi

primátor mesta Tornaľa

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM Vyhlasenie_vyberoveho_konania-ZS_FK.pdf Vyhlasenie_vyberoveho_konania-ZS_FK.pdf (146 kB)

 
 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka