Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby hlavného kontrolóra Mesta TornaľaVytlačiť
 

 MESTO  TORNAĽA, 982 01 Tornaľa, Mierova 14

Mestské zastupiteľstvo v Tornali vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tornali č.70/2017 zo dňa 22.06.2017

v o ľ b y

HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  MESTA  TORNAĽA

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Tornaľa v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

• bezúhonnosť,

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:

• meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),

• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra mesta,

• písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra.

 

3. Vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na hlavného kontrolóra

• Na účely vyhodnotenia splnenia kritérií kandidátov na hlavného kontrolóra Mestské zastupiteľstvo ustanovuje komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok, v zložení:

• predseda – Attila Bódi,

• člen -  Ing. Zsolt Herczeg,

• člen -  Ing. János Deák.

Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Komisiu zvolá jej predseda určený Mestským zastupiteľstvom. Komisia zasadne po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na ich predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia splnenia podmienok bude predložená poslancom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 07.09.2017, na ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra.

 

4. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh:

• Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali, ktoré sa bude konať dňa 07.09.2017, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.

• Kandidáti budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí.

• Voľba hlavného kontrolóra bude tajná.

• Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov.

• Každý poslanec Mestského zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny.

• Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.

 

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

 

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Tornaľa je stanovený v rozsahu 100% pracovného úväzku.

 

7. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Tornaľa  je 08.09.2017.

 

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 24.08.2017 do 15:00 hod. (prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Mestský úrad v Tornali). Obálka musí byť zalepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Adresa na doručenie: Mestský úrad Tornaľa

                                        Mierová 14

                                       982 01 Tornaľa

 

V Tornali dňa 26.06.2017

      

Mgr. Anna Szögedi

Primátor mesta Tornaľa

Voľby hlavného kontrolóra Mesta Tornaľa Volba_HK_2017.pdf Volba_HK_2017.pdf (146.8 kB)

 
 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka