Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Referent spoločného stavebného úraduVytlačiť
 

M E S T O T O R N A Ľ A
zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi
vyhlasuje
výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta
„Referent spoločného stavebného úradu“

Miesto výkonu práce : Mestský úrad Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01 Tornaľa

Náplň práce referenta spoločného stavebného úradu:

  • vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre mesto a obce vytvárajúce spoločný obecný úrad
  • vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
  • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
  • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
  • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
  • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
  • vedie kolaudačné konanie, vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
  • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
  • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
  • prejednáva porušenia stavebného zákona, vyvodzuje postihy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
  • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
  • rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Platové zaradenie: podľa platnej právnej úpravy
Predpokladaný nástup: 01.08.2017
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer – na dobu neurčitú
Vzdelanie: úplne stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo
Požadovaná prax: 5 rokov pracovnej praxe, odborná prax vítaná

Ďalšie požiadavky :

  • občianska bezúhonnosť
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
  • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce,
  • práca s PC
  • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov :

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Termín podania prihlášok: 17. 07.2017 do 14.00 hod.
na adresu: Mesto Tornaľa, Mestský úrad , Mierová 14, 982 01 Tornaľa, alebo
osobne na sekretariáte mestského úradu - kancelária č. 3
v zalepenej obálke, s označením na obálke " Neotvárať - Výberové konanie VK – SSÚ“
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci uvedené kritériá.

Tornaľa 04.07.2017

Mgr. Anna Szögedi
Primátor mesta Tornaľa

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Referent spoločného stavebného úradu" Vypísanie VK SSÚ.pdf Vypísanie VK SSÚ.pdf (52.9 kB)

 
 

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka