Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Referent spoločného stavebného úraduVytlačiť
 

M E S T O     T O R N A Ľ A

zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta

„Referent spoločného stavebného úradu“

 

Miesto výkonu práce :     Mestský úrad Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01  Tornaľa

 

Náplň  práce referenta spoločného stavebného úradu:                                                       

 • vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre mesto a obce vytvárajúce spoločný obecný úrad
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
 • vedie kolaudačné konanie, vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prejednáva porušenia stavebného zákona, vyvodzuje postihy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia

 

Platové zaradenie:     podľa platnej právnej úpravy

Predpokladaný nástup:      01.01.2018

Druh pracovného pomeru:     hlavný pracovný pomer – na dobu neurčitú

Vzdelanie:      úplne stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore  stavebníctvo

Požadovaná prax:        5 rokov pracovnej praxe, odborná prax vítaná

                  

Ďalšie požiadavky :

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce,
 • práca s PC  
 • zdravotná spôsobilosť

 

Zoznam požadovaných dokladov :    

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č.  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Termín podania prihlášok:    20.11.2017 do 14.00 hod. 

na adresu:   Mesto Tornaľa,   Mestský úrad , Mierová 14, 982 01 Tornaľa, alebo osobne na sekretariáte  mestského  úradu  - kancelária č. 3

v zalepenej obálke, s označením na obálke  " Neotvárať - Výberové konanie  VK – SSÚ“

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom  písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci uvedené kritériá.

 

Tornaľa  18.10.2017             

 

                                                                                                   Mgr. Anna Szögedi            

                                                                                               Primátor mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca

ďalšie dni

Utorok 25.9.
Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca
Streda 26.9.
Lekáreň Dr. Max - Tornaľa
Sládkovičova 596/1,
Tornaľa
Štvrtok 27.9.
Lekáreň U Ondreja
Poštová 1038/11,
Tornaľa
Piatok 28.9.
Lekáreň Dr. Max - Revúca
M. R. Štefánika 1363/2A,
Revúca
Sobota 29.9.
Lekáreň pri NsP
Litovelská 26,
Revúca
Nedeľa 30.9.
Lekáreň Dr. Max - Tornaľa
Sládkovičova 596/1,
Tornaľa

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka