Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Materskej školy – ÓvodaVytlačiť
 

MESTO TORNAĽA

zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi

vyhlasuje

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta

RIADITEĽ/KA Materskej školy – Óvoda, Školská 1260/4, Tornaľa

s predpokladaným nástupom od 01.01.2018

 

Číslo: 3431/2017                                                                                                   Tornaľa 23.11.2017

 

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy je požadované splnenie predpokladov podľa §6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • absolvovanie študijného odboru alebo vzdelávacieho programu pre učiteľov materských škôl podľa časti I. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma)
 • minimálne 5 rokov výkonu pedagogickej praxe
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • znalosť legislatívy, ekonomických a rezortných predpisov, znalosť v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (telesná, duševná)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť účasť vo výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia o štátnej skúške), o absolvovaní I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (originál alebo overená kópia)
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overená kópia)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy a riadiacej práce riaditeľa v písomnej forme (max. 2 strany)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Termín podania prihlášok: do 19.12.2017 do 11.00 hod.

na adresu: Mesto Tornaľa, Mestský úrad, Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa, alebo osobne na sekretariáte mestského úradu, kancelária č. 3, v zalepenej obálke s označením na obálke „VÝBEROVÉ KONANIE – Riaditeľ/ka MŠ - Óvoda, Školská - NEOTVÁRAŤ - 3431/2017“

Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Milena Helembaiová, č.t. 047/5511110

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

 

 

Mgr. Anna Szögedi

primátor Mesta Tornaľa

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Materskej školy – Óvoda Vyhlasenie_vyberoveho_konania-riadiatel_MS.pdf Vyhlasenie_vyberoveho_konania-riadiatel_MS.pdf (93.1 kB)

 
 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

Dnes má službu:

Lekáreň Simonka
Gemerská Ves

ďalšie dni

Pondelok 22.10.
Lekáreň Simonka
Gemerská Ves
Utorok 23.10.
Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca
Streda 24.10.
Lekáreň Dr. Max - Revúca
M. R. Štefánika 1363/2A,
Revúca
Štvrtok 25.10.
Lekáreň U Ondreja
Poštová 1038/11,
Tornaľa
Piatok 26.10.
Lekáreň Zafír
Lubeník 152
Sobota 27.10.
Lekáreň Cannabis
M. R. Štefánika 1250,
Revúca
Nedeľa 28.10.
Lekáreň Vitafarm-Benu
Hlavné námestie 6,
982 01 Tornaľa
047 / 433 43 00
Pondelok 29.10.
Lekáreň Cannabis
M. R. Štefánika 1250,
Revúca

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka