Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor pracovisko Revúca ako vecne a miestne príslušný orgán podľa §23 zákona 220/2004 Z. z. ooehrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnem' niektorých zákonov (ďalej len zákona) týmto upozorňuje vlastaíkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred iei poškodením a de gradáciou.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku ( fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku kontrolovať.

Podľa § ods. 3 píšm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadem' obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a chráni životné prostredie. Podľa § 5 ods. 8 toho zákona v záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Z toho dôvodu obec pri výkone samosprávy v oblasti zaburinenia pozemkov v intraviláne obce by mala zakomponovať do všeobecno záväzných nariadení aj povinnosť zo Stŕäný fyzických a právnických osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo neužívaných pozemkoch, pričom sa môžete právne oprieť o čl. 20 ods. 3 Ústavy SR, o § 3ods. 1 a ods. 2 § 127 Občianskeho zákonníka.

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca zároveň žiada, aby obec vyvesenie upozornenia a odvysielanie relácie oznámilo správnemu orgánu do 5 dní od vyvesenia tohto upozornenia a odvysielania v obecnom rozhlase.

Toto upozornenie bude sprístupnené na intemetovej stránke www.minv.sk a na dočasnej úradnej tabuli Okresného úradu Rimavská Sobota, pracovisko Revúca, Komenského 40.

 

Ing. Ondrej Poprocký, vedúci odboru

Zaburinenie pozemkov - upozornenie Sbizhubc30818052112330.pdf Sbizhubc30818052112330.pdf (3.1 MB)

 
 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka