Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupitežstva v TornaliVytlači
 

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a/ zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 33. zasadnutie Mestského zastupitežstva v Tornali na deň 20. septembra 2018 (štvrtok) od 13.00  hoddo mramorovej sály Mestského kultúrneho strediska v Tornali.

-------------------------------

Az SZK NT Községekről szóló, 369/1990 Tt. sz., törvénye 13 §, 4. bek. a/pontja és a későbbi törvénymódosítások   értelmében 2018. szeptember 20-án (csütörtök) 13.00 órára összehívom a Tornaljai Városi Képviselő-testület 33. ülését a városi művelődési ház márványtermébe.

 

Návrh programu – Javasolt napirend:

 1. Otvorenie, vožba komisií, určenie zapisovatežky a overovatežov – Megnyitó, a bizottságok megválasztása, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megbízása
 2. Schválenie programu zasadnutia – Az ülés napirendjének jóváhagyása
 3. Dotazy a námety občanov  mesta – Lakossági hozzászólások
 4. Kontrola plnenia uznesení – A határozatok teljesítésének ellenőrzése
 5. Informácie primátora – A polgármester tájékoztatója
 6. Správa hlavnej kontrolórky Mesta Tornaža č. 4/2018 o výsledku kontroly osobných spisov v rozpočtovej organizácii Materská škola – Óvoda – Tornalja Város főellenőre 4/2018 sz. jelentése a a Tornaljai Materská škola - Óvoda  költségvetési szervezetnél vezetett személyi dokumentáció ellenőrzéséről  
 7. Správa hlavnej kontrolórky Mesta Tornaža č. 5/2018 o  výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupitežstva v Tornali schválených v 1. polroku 2018 - Tornalja Város főellenőre 5/2018 sz. jelentése a Városi Képviselő-testület 2018 1. félévében elfogadott határozatai teljesítésének ellenőrzéséről 
 8. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Tornaža k 30.06.2018 – Monitoring Tornalja Város programozott költségvetése teljesítéséről 2018. 06. 30-hoz
 9. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Tornaža na rok 2018 – Javaslat Tornalja Város 2018-as költségvetése 3. sz. módosítására 
 10. Monitorovacia správa o plnení záväzných ukazovatežov príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie Mestské služby mesta  Tornaža k 30.06.2018 – Monitoring a Tornaljai Városi Szolgáltató Vállalat költségjárulékos szervezet kötelező érvényű bevételi és kiadási mutatóinak teljesítéséről 2018. 06. 30-hoz 
 11. Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Tornaža na rok 2018 – A Tornaljai Városi Szolgáltató Vállalat költségjárulékos szervezet 2018-as költségvetése bevételi és kiadási tételeinek 3. sz. módosítása  
 12. Monitorovacia správa o plnení záväzných ukazovatežov príjmov a výdavkov  príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali k 30.06.2018 – Monitoring a Tornaljai Tompa Mihály Városi Kulturális Központ költségjárulékos szervezet kötelező érvényű bevételi és kiadási mutatóinak teljesítéséről 2018. 06. 30-hoz 
 13. Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Mihálya. Tompu v Tornali na rok 2018 – A Tornaljai Tompa Mihály Városi Kulturális Központ költségjárulékos szervezet 2018-as költségvetése bevételi és kiadási tételeinek 3. sz. módosítása  
 14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaža č. 14/2018 o zrušení VZN č. 5/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaža a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva – Tornalja Város 14/2018 sz. általános érvényű rendelete a Tornaljai városi tulajdonnal és a város használatában lévő állami tulajdonnal való gazdálkodás és vagyonkezelés alapelveiről szóló 5/2012 sz. ÁÉR visszavonásáról
 15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaža a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva – A tornaljai városi tulajdonnal és a város használatában lévő állami tulajdonnal való gazdálkodás és vagyonkezelés alapelvei
 16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaža č. 15/2018, ktorým sa schvažuje Prevádzkový poriadok pre dom smútku a pohrebiská v Tornali a dom smútku  v Tornali, m.č. Stárňa – Tornalja Város 15/2018 sz. általános érvényű rendelete a tornaljai ravatalozó és temetkezési helyek, valamint a Tornalja város Szárnya városrészében található ravatalozó üzemeltetési rendjéről  
 17. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaža č. 16/2018: Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2018 o podmienkach priameho predaja majetku mesta Tornaža – Tornalja Város 16/2018 sz. általános érvényű rendelete: A tornaljai városi tulajdon közvetlen eladásának feltételeiről szóló 3/2018 sz. ÁÉR 1. sz. módosítása
 18. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaža č. 17/2018: Dodatok č. 4 k VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaža – Tornalja Város 17/2018 sz. általános érvényű rendelete: A Tornalja Város költségvetéséből nyújtható dotációkról szóló 6/2015 sz. ÁÉR 4. sz. módosítása
 19. Príprava Dní mesta 2018 – A 2018-as Tornaljai Városnapok előkészületei
 20. Návrhy na ocenenia v rámci Dní mesta Tornaža – Javaslatok kitüntetésekre a Tornaljai Városnapok alkalmából
 21. Kronika mesta Tornaža za rok 2017 – Tornalja Város krónikája a 2017-es évre
 22. Správa o pripravenosti volieb do orgánov samosprávy – Jelentés a helyhatósági választások előkészületeiről
 23. Nakladanie s majetkom Mesta Tornaža (predaj, prenájom, prevod a iné) – Tornaljai város tulajdonnal kapcsolatos határozatok (eladás, bérbe adás, átruházás stb.):

23/1.  Prenájom časti pozemku na parcele KN-E č. 146/1 o výmere 33 244 m2 pre Ing. Gabriel Kvetko – SHR z Tornale spôsobom prípadu hodného osobitného zreteža (2. kolo) – A KN-E 146/1 sz.,  33 244 m2 alapterületű telekrész bérbe adása Ing. Gabriel Kvetko tornaljai magángazda részére különleges elbírálású esetként (2. forduló)  

23/2. Prenájom časti pozemku na parcele KN-E č. 146/1 o výmere 20,40 m2 pre ARTON s.r.o. zo Žiliny spôsobom prípadu hodného osobitného zreteža (2. kolo) – A KN-E 146/1 sz., 20,40 m2 alapterületű telekrész bérbe adása a zsolnai ARTON Kft. részére  különleges elbírálású esetként (2. forduló)     

23/3. Odpredaj pozemku na novovytvorenej parcele KN-C č. 393/11 o výmere 1330 m2: schválenie spôsobu predaja,ceny a podmienok obchodnej verejnej súaže, zriadenie komisie na vyhodnotenie súaže (2. kolo) – Az újonnan kimért, KN-C 393/11 sz., 1330 m2 alapterületű telek eladása: az eladás módja, a vételár és a nyilvános versenytárgyalás feltételeinek jóváhagyása, az értékelő bizottság felállítása (2. forduló)

23/4. Odpredaj pozemku na parcele KN-C č. 393/9 o výmere 1000 m2: schválenie spôsobu predaja, ceny a podmienok obchodnej verejnej súaže, zriadenie komisie na vyhodnotenie súaže – A KN-C 393/9 sz., 1000 m2 alapterületű telek eladása: az eladás módja, a vételár és a nyilvános versenytárgyalás feltételeinek jóváhagyása, valamint az értékelő bizottság felállítása      

23/5. Odkúpenie pozemku na parcele KN-E č. 59/5 o výmere 1604 m2 od vlastníkov pozemku Štefan Bató a Eva Galková, Tornaža za účelom rozšírenia pozemku v m.č. Králik – A KN-E č. 59/5 sz., 1604 m2 alapterületű telek megvásárlása Štefan Bató és Eva Galková tornaljai tulajdonosoktól Királyi városrészben fekvő ingatlan bővítése céljából  

23/6. Odkúpenie pozemkov na novovytvorených parcelách: – Az alábbi, újonnan kimért telkek megvásárlása:     

KN-C č. ...........o výmere 234 m2 od Zsolt Herczeg a Jana Herczegová v podiele ½ a Kalas Alexander v podiele ½   - A KN ..... sz., 234 m2 alapterületű telek ½ arányban Zsolt Herczegtől és Jana Herczegovától, ½ arányban Alexander Kalastól;    

KN-C č. ...........o výmere 95   m2 od Štefan Farkaš a Marta Farkašová v podiele 1/1 – A KN-C .........sz., 95   m2 alapterületű telek 1/1 arányban  Štefan Farkaštól és Marta Farkašovától;

KN-C č. ...........o výmere 84  m2 od Šarlota Lóšková v podiele ½ a Helena Vinczeová v podiele ½  – A KN-C .........sz., 84  m2 alapterületű telek Šarlota Lóškovától ½ arányban és  Helena Vinczeovától ½ arányban ;   

KN-C č. ...........o výmere 80 m2 od Alexander Kalaš v podiele 1/3 Ján Kalaš v podiele  1/3 a Gotlíbetová Marcela v podiele 1/3 – A KN-C .........sz., 80 m2 alapterületű telek  Alexander Kalaštól, Ján Kalaštól és Gotlíbetová Marcelától 1/3-1/3 arányban;   

za účelom predĺženia miestnej komunikácie ul. Požnej – a Mező utca meghosszabbítása céljából   

23/7. Odpredaj pozemkov na parcelách KN-C č. 2245/25 až  2245/45, KN-C č. 2257/2 až 2257/3: schválenie spôsobu predaja, ceny a podmienok obchodnej verejnej súaže, zriadenie komisie na vyhodnotenie súaže – A KN-C 2245/25-2245/45 sz, és a KN-C  2257/2-2257/3 sz. telkek eladása: az eladás módja, a vételár és a nyilvános versenytárgyalás feltételeinek jóváhagyása, az értékelő bizottság felállítása   

23/8.  Zámer odpreda pozemky na parcelách KN-C č. 380/63 o výmere 221 m2 a KN-C č. 380/64 o výmere 119 m2 pre vlastníkov rodinných domov na ul. Pri Majeri č. 50, 52, 54, 56 spôsobom prípadu hodného osobitného zreteža – A KN-C 380/63 sz., 221 m2 alapterületű és a KN-C 380/64 sz., 119 m2 alapterületű telkek eladásának szándéka a Major utca 50, 52, 54, 56 sz. családi házak tulajdonosainak

23/9.  Zámer prenaja nebytový priestor v budove kultúrneho domu v správe Mestského kultúrneho strediska M. Tompu pre Kristínu Huszárovú – MALÁ INDIA – Masérsky salón spôsobom prípadu hodného osobitného zreteža – A Tompa Mihály VKK kezelésében lévő, nem lakás célú helyiség bérbe adásának szándéka Kristína Huszárová – KIS INDIA – Masszázsszalon részére különleges elbírálású esetként   

23/10.  Zámer odpreda pozemok na parcele KN-C č. 944/4 o výmere 25 m2 pre Ladislav Szabó, Tornaža –  A KN-C 944/4 sz., 25 m2 alapterületű telek eladásának szándéka a tornaljai Ladislav Szabónak

23/11. Prevod správy majetku mesta – projektovej dokumentácie na príspevkovú organizáciu Mestské služby mesta Tornaža – Városi tulajdonban lévő projektdokumentáció kezelésének átruházása a Városi Szolgáltat Vállalatra

23/12.  Uzavretie dodatku k zmluve o nájme požnohospodárskych pozemkov so spoločnosou ANTAL s.r.o. z Tornale – Az ANTAL Kft-vel fennálló, mezőgazdasági földterület bérleti szerződésének módosítása

23/13.  Uzavretie dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosou  ORIS, a.s. z Bratislavy –  A pozsonyi székhelyű ORIS RT-vel fennálló bérleti szerződés módosítása

23/14.  Uzavretie dohody o ukončení nájmu so spoločnosou  Akzent BigBoard, a.s. z Bratislavy – A pozsonyi székhelyű Akzent BigBoard RT-vel fennálló bérleti szerződés felbontása

 1. Informácie predsedov komisií – A bizottsági elnökök tájékoztatója
 2. Interpelácie poslancov – Képviselői interpellációk
 3. Záver - Zárszó  

 

 

Mgr. Anna Szögedi – Szögedi Anna

     primátor mesta – polgármester


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Ižja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva požnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka