Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - Referent životného prostredia, prípravy a realizácie rozvojových a environmentálnych projektov Vytlačiť
 

M E S T O     T O R N A Ľ A

zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta :

„Referent životného prostredia, prípravy a realizácie rozvojových a environmentálnych projektov“.

 

 

Miesto výkonu práce:  Mestský úrad Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01  Tornaľa

Náplň práce referenta ŽP, prípravy a realizácie rozvojových a environmentálnych projektov:          

 • zabezpečenie agendy týkajúcej sa prípravy podkladov a realizácie  rozvojových a environmentálnych projektov,
 • zabezpečenie výberu dodávateľa na dodávku zemného plynu, elektrickej energie pre odberné miesta mesta Tornaľa,
 • vedenie evidencie odberných miest a kontrola spotreby zemného plynu, elektrickej energie a vody, 
 • zabezpečenie spotrebného materiálu k prevádzke verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
 • vypracovanie štatistických výkazov vybraných ukazovateľov a hlásenia podľa osobitných predpisov,
 • podávanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a iných hlásení a dokumentov v zmysle podmienok zmlúv o poskytnutí príspevkov pre mesto Tornaľa
 • príprava a organizačné zabezpečenie účasti mesta na výstavách, prezentáciách a kongresoch podľa potreby
 • zabezpečuje aktivity mesta v environmentálnej oblasti
 • zabezpečuje prezentáciu prírodných, environmentálnych daností a stavu mesta v propagačných a informačných prostriedkoch
 • podieľa sa na environmentálnych a rozvojových projektoch mesta Tornaľa
 • spolupracuje pri príprave rozvojových dokumentov mesta
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru
 • pravidelne a správne vedie jednotlivé písomnosti v informačnom systéme mestského úradu
 • vykonáva práce a naliehavé úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného, vychádzajúc z potrieb zamestnávateľa aj mimo zvereného úseku
 • dbá na dodržiavanie protipožiarnych predpisov, predpisov ochrany a bezpečnosti pri práci
 • zúčastňuje sa pracovných ciest podľa pokynov vedúceho zamestnanca v prípade potreby aj mimo obvodu mesta Tornaľa či bydliska
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mesto z informačných zákonov, najmä zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zmien a doplnkov a vnútorných predpisov a nariadení mesta
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia primátora mesta na úseku prístupu k informáciám
 • vykonáva základnú finančnú kontrolu finančných operácií vyplývajúcich z náplne práce zamestnanca a internej smernice mesta v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

 

Platové zaradenie:  podľa platnej právnej úpravy

Predpokladaný nástup: 01.03.2019

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer – na dobu neurčitú

Vzdelanie: úplne stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore s technickým zameraním  

Požadovaná prax: 3 roky odbornej praxe      

Ďalšie požiadavky :

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce,
 • práca s PC 
 • zdravotná spôsobilosť

 

Zoznam požadovaných dokladov :    

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Termín podania prihlášok: 15.02.2019 do 14.00 hod. 

na adresu: Mesto Tornaľa, Mestský úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, alebo osobne na sekretariáte  mestského úradu - kancelária č. 3 v zalepenej obálke, s označením na obálke  " Neotvárať - Výberové konanie ENVI“

 

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom  písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania. Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci uvedené kritériá.

 

 

Tornaľa  14.01.2019             

 

                                                                                                       Mgr. Anna Szögedi            

                                                                                                   primátor mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka