Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie na zaburinenie pozemkovVytlačiť
 

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor pracovisko Revúca ako vecne a miestne príslušný orgán podľa §23 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v mení neskorších predpisov a o zmene z.ákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole mečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) týmto upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku ( fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa§ 25 a§ 26 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200 EUR .

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užfvatel'ov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnobospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku kontrolovať.

Podľa § ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé  podmienky  a zdravý  spôsob  života  a chráni  životné prostredie. Podľa § 5 ods. 8 toho zákona v záujme  plnenia  úloh  obec  spolupracuje  s orgánmi štátu. Z toho dôvodu obec pri výkone samosprávy v oblasti zaburinenia pozemkov  v intraviláne obce by mala zakomponovať do všeobecno  záväzných  nariadení  aj  povinnosť  zo  strany fyzických a právnických osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo neužívaných pozemkoch, pričom sa môžete právne oprieť o čl. 20 ods.  3  Ústavy  SR, o  § 3ods. 1  a ods. 2  § 127 Občianskeho zákonníka.

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca zároveň žiada, aby obec vyvesenie upozornenia a odvysielanie relácie oznámilo správnemu orgánu do 5 dní od vyvesenia tohto upozornenia a odvysielania v obecnom rozhlase.

 

Ing. Ondrej Poprocký vedúci odboru


 
 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka