Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

OHLASOVŇA POBYTU

KONTAKT
Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Angela Bodnárová, tel. 047/5511104, angela.bodnarova@mestotornala.sk


POSTUP PRI HLÁSENÍ POBYTU OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov Slovenskej republiky upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2006.
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne spôsobilosti na právne úkony, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ( treba predložiť k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa alebo právoplatný rozsudok súdu).

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané okresným riaditeľstvom Policajného zboru ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia), ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa – § 3 ods. 8 písm. a)
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky a rodný list, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze – § 3 ods. 8 písm. b)
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti (nie informatívny z internetu, ale originál s kolkom) - vyhláška úradu geodézie a kartografie a katastra č.79/1996 Z.z. § 117. Za časť budovy sa považuje aj byt. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu – § 3 ods. 8 písm.c)
d) písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. - § 3 ods. 8 písm. d)

Súhlas sa nevyžaduje ak :

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom a všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu – originál k nahliadnutiu,
3. ide o prihlásenie manžela, manželky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne – § 3 ods. 8 písm. d) alebo predloží písomný súhlas vlastníka (s osvedčeným podpisom vlastníka),

e) vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt – § 4 ods. 6 písm. a) a b)
Súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok z doterajšieho trvalého pobytu.

Po zmene trvalého pobytu je občan povinný do 30 dní si vybaviť nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Rimavská Sobota, pracovisko Revúca.

HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Prechodný pobyt hlási občan v prípade, ak sa dočasne zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní ako aj občan trvalo žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v Slovenskej republike má trvať viac ako 90 dní. – § 8 ods. 1
Občan pri hlásení prechodného pobytu predloží občiansky preukaz a všetky doklady ako pri hlásení trvalého pobytu; občan trvalo žijúci v zahraničí predloží namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky – § 8 ods. 3

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. - § 8 ods. 5

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané okresným riaditeľstvom Policajného zboru ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia), ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa – § 3 ods. 8 písm. a)
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky a rodný list, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze – § 3 ods. 8 písm. b)
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti (nie informatívny z internetu, originál s kolkom) - vyhláška úradu geodézie a kartografie a katastra č.79/1996 Z.z. § 117. Za časť budovy sa považuje aj byt. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu – § 3 ods. 8 písm.c)
d) písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. - § 3 ods. 8 písm. d)

Súhlas sa nevyžaduje ak :

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom a všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu – originál k nahliadnutiu,
3. ide o prihlásenie manžela, manželky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne – § 3 ods. 8 písm. d) alebo predloží písomný súhlas vlastníka s osvedčeným podpisom,

e) vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt – § 4 ods. 6 písm. a) a b)
Súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok z doterajšieho trvalého pobytu

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE

Ohlasovňa na základe požiadania občana, po predložení občianskeho preukazu a úhrade správneho poplatku vo výške 5 € podľa položky 8 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vydá občanovi potvrdenie o pobyte – § 10 písm. f)

VYCESTOVANIE OBČANA DO ZAHRANIČIA

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a pripravuje sa vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste svojho trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. – § 9

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU OBČANA

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte:

a) na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
b) ak občan zomrel,
c) na základe odhlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (bytu) občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti (bytu) žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu). Musí sa predložiť list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších predpisov § 3 ods.8 písm c), nesmie byť z internetu ale priamo z katastra nehnuteľnosti-originál s kolkom (vyhláška úradu geodézie a kartografie a katastra č.79/1998 Z.z. § 117, ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam-katastrálny zákon),
g) ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana mesto. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.


PRIHLÁSENIE NOVONARODENÉHO DIEŤAŤA

K prihláseniu novonarodeného dieťaťa v záhraničí na trvalý pobyt je potrebné predložiť:

1) rodný list dieťaťa – originál k nahliadnutiu, vydané Osobitnou marikou Bratislava
2) platný občiansky preukaz rodiča alebo
3) platný cestovný doklad rodiča.

Ak ide o dieťa narodené v záhraničí je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Dieťa narodené na území Slovenskej republiky sa prihlásí na trvalý pobyt podľa matky na základe oznámenia o narodení vydané matrikou. V tomto príprade nie je potrebné, aby rodič prihlásil svoje dieťa.


Poskytnutie informácii o pobyte obyvateľov

Informácie o pobyte obyvateľov sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti žiadateľa. V prípade, že občan požiadal ohlasovňu o zákaz poskytnutia jeho údajov, v takomto prípade ohlasovňa žiadosti nevyhovie a neposkytne žiadané údaje.
Za poskytnutie informácii sa platí správny poplatok vo výške 5 € podľa položky 8 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka