Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tornaľa na 1. polrok 2018

   V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Tornaľa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v  Tornali návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tornaľa na 1. polrok 2018, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.

viac...


 

Oznámenia o zámere mesta Tornaľa  predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje  z á m e r  predať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

viac...


 

Priamy predaj majetku mesta

Mesto Tornaľa
 Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v y h l a s u j e
priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 1  písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
...viac...

Zverejnené 20.10.2017 -ss- Vyprší o 9 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Szilasi, bytom Tornaľa; Erik Ruszó, bytom Tornaľa; Štefan Jurina, bytom Tornaľa a Zsolt Várady, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eva Ruszóová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Július Lednický, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mária Huszárová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Norbert Grľák, bytom Tornaľa; Jozef Šimkovič, bytom Tornaľa a Eduard Krištof, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Beáta Biriova, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Július Lednický, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Svetoslav Várady, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 21.11.2017

meniny má: Elvíra

Dnes má službu:

Lekáreň U Ondreja
Poštová ul.

ďalšie dni

Pondelok 27.11. - 30.11.
Lekáreň Vitafarm
Hlavné námestie 6,
982 01 Tornaľa
047 / 433 43 00

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka