Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu „Prestavba plážového kúpaliska – Morské oko”

    Obec Gemer,  ako  príslušný stavebný  úrad  v zmysle  § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  ( stavebný zákon ) prejednal podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného z ...viac...

Zverejnené 18.5.2017 -ss- Vyprší o 20 dní.


 

Rozhodnutie Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydaní povolenia na zmenu vodných stavieb „Bazén (SO 301), Technológia (SO 302), Rozvod pitnej vody (SO 312), Vodovod (stavebná obnova nápustného potrubia z Morského oka, rozvod vody), Kanalizácia (odkanalizovanie, výmena potrubia, stavebná obnova kanalizačného potrubia v rámci areálu Plážového kúpaliska v Tornali) v katastrálnom území Tornaľa a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd (akumuláciu vôd - Plážové kúpalisko v Tornali)

      Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe sta ...viac...

Zverejnené 15.5.2017 -ss-
Aktualizované: 18.5.2017 -ss- Vyprší o 20 dní.


 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Referent spoločného stavebného úradu"

MESTO  TORNAĽA  zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „ Referent spoločného stavebného úradu "

viac...


 

Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č. 4 - Oznámenie prerokovania

  Mesto Tornaľa, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Anna Szögedi a v zastúpení odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, podľa §18 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon)   o z n a m u j e   v súlade s ustanovením §22, stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí a právnickým osobám, že prerokovanie ÚPN sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č. 4 sa uskutoční v termíne od 13. apríla 2017 do 13. mája 2017.

viac...


 

Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č. 4 - Oznámenie verejnou vyhláškou

Mesto Tornaľa zastúpené primátorkou mesta Mgr. Anna Szögedi a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade s §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov   o z n a m u j e   dotknutým orgánom štátnej správy a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote od 13. apríla 2017 do 13. mája 2017 sa môžu oboznámiť s „Územným plánom sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4“  do ktorého je možné nahliadnuť na mestskom úrade – v kancelárii č. 18, so sídlom Mierová č.14, 982 01 Tornaľa v budove Mestského úradu, v úradných hodinách.

viac...


 

Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č. 4

Návrh zmien a doplnku č.4 je vypracovaný na základe žiadosti právnických a fyzických osôb. Dôvodom pre vypracovanie zmeny a doplnku sú požiadavky na zmenu vo funkčnom využívaní územia. Hlavným cieľom riešenia je zhodnotenie riešeného územia vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta, stanovenie regulatívov pre zmenu vo funkčnom využití územia, posúdenie vzťahov jeho napojenia na verejné dopravné vybavenie územia.

viac...


 

Prestavba plážového kúpaliska "Morské oko" v Tornali - rozvoj geoturizmu na plážovom kúpalisku "Morské oko" - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Mesto Tornaľa, Mestský úrad v Tornali, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie upovedomuje verejnosť  o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Prestavba plážového kúpaliska "Morské oko" v Tornali - rozvoj geoturizmu na plážovom kúpalisku "Morské oko" -.

Do oznámenia je možné nahliadnuť od zverejnenia 24.11.2016 do 10 pracovných dní, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. na Mestskom úrade v kancelárii č. 18.  a verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko.

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/prestavba-plazoveho-kupaliska-morske-oko-v-tornali-rozvoj-geoturizmu-n

viac...


 

TORNAĽA SKLÁDKA ODPADOV, rozšírenie skládky IV. etapa

Mesto Tornaľa, Mestský úrad v Tornali oznamuje občanom a všetkým organizáciám Mesta Tornaľa, že v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  na Mestskom úrade To ...viac...

Zverejnené 31.5.2016 -ss-
Aktualizované: 25.10.2016 -ss-


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa  prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Popis majetku:  nebytové priestory – miestnosti č. 111, 111.1 o výmere 37,45 m2, ktoré sa nachádzajú v objekte Mestského úradu so súp. č. 259, or. č. 14 na parcele KN-C č. 1178, zapísanej na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

viac...


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Popis majetku:    nebytové priestory – miestnosti č. 104, 105 a 106  o výmere  24,96 m2, ktoré sa nachádzajú v objekte č. 3 Mestského úradu so súp. č. 259, or. č. 14 na parcele KN-C č. 1178, zapísanej na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

viac...


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Popis majetku:    pozemok na parc. KN-C č. 729  o výmere  418 m2, druh pozemku: záhrada, zapísaný na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

viac...


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa  prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta v správe Mestského kultúrneho strediska z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Popis majetku:   nebytové priestory v budove Mestského kultúrneho strediska konkrétne v časti B, ktorý sa nachádza v suteréne MsKS v podlahovej ploche 179,31 m2 so súp. č. 1542,  na parcele KN-C č. 1293, zapísaný na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, v správe Mestského kultúrneho strediska.

viac...


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa  prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta v správe Základnej školy P.J. Šafárika z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Popis majetku:   nebytový priestor – školský bufet  o výmere 22 m2 nachádzajúci sa v objekte ZŠ P.J. Šafárika na prízemí budovy so súp . č. 491 na pozemku KN-C č. 2182/9  zapísaný na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, v správe Základnej školy P.J. Šafárika

viac...


 

OZNÁMENIE o zámere mesta Tornaľa  predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje  z á m e r  predať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Popis majetku: pozemok - novovytvorená parcela KN-C č. 1216/1 o výmere 4 302 m2, druh pozemku: ostatné plochy v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 33547548-50/2016 vypracovaným geodetickou kanceláriou Ladislav Vajgel, Malohontská 22/16, 979 01 Rimavská Sobota zo dňa: 16.09.2016, ktorá vzniká odčlenením z parcely  KN-C č. 1216 o celkovej výmere 4 390 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca. Všeobecná hodnota majetku v sume 30 700,- € bola určená znaleckým posudkom č. 78/2016 vypracovaným znalcom Ing. Ladislavom Csankom, Povstania 5/7, 979 01 Rimavská Sobota zo dňa 21.09.2016.  

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Ruszó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Miroslav Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eduard Krištof, bytom Tornaľa; Irena Krištofová, bytom Tornaľa; Jozef Šimkovič, bytom Tornaľa; Norbert Grľák, bytom Tornaľa; Miroslav Váradi, bytom Tornaľa; Štefan Jurina, bytom Tornaľa; Štefan Ruszó, bytom Tornaľa; Melinda Ikriová, bytom Tornaľa; Eva Ruszóová, bytom Tornaľa; Erik Ruszó, bytom Tornaľa; Ladislav Szilasi, bytom Tornaľa; Tibor Lázok, bytom Tornaľa; Zsolt Várady, bytom Tornaľa a Jozef Rippanč, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Denisa Bariová, bytom Tornaľa; Ildikó Grľáková, bytom Tornaľa a Emília Lakatošová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jana Kertészová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mária Válintová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mária Krištófová, bytom Tornaľa; Eduard Krištof, bytom Tornaľa a Eugen Berki, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Svetoslav Várady, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Alexander Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Kiss, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Csaba Szabó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Denisa Bariová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Miroslav Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jozefína Šimkovičová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Peter Vaľovský, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Kristián Horváth, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Norbert Molnár, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Róbert Krága, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka