Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaľa č. 8/2017 - Dodatok č. 2 k VZN 9/2015 o zápise detí do I. ročníka základnej školy a určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Tornaľa

   Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje podmienky zápisu do I. ročníka základnej školy a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, k ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -ss- Vyprší o 2 dni.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaľa č. 7/2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa

Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na území mesta Tornaľa, ktoré sú poskytované v zmysle §-u 7 ods. 4) záko ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -ss- Vyprší o 2 dni.


 

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Tornaľa na rok 2017

   Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 4. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2017, ktorý bol zostavený v súlade s § ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -ss- Vyprší o 2 dni.


 

Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č. 4 - Oznámenie verejnou vyhláškou

Mesto Tornaľa zastúpené primátorkou mesta Mgr. Anna Szögedi a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade s §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov   o z n a m u j e   dotknutým orgánom štátnej správy a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote od 13. apríla 2017 do 13. mája 2017 sa môžu oboznámiť s „Územným plánom sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4“  do ktorého je možné nahliadnuť na mestskom úrade – v kancelárii č. 18, so sídlom Mierová č.14, 982 01 Tornaľa v budove Mestského úradu, v úradných hodinách.

viac...


 

Prestavba plážového kúpaliska "Morské oko" v Tornali - rozvoj geoturizmu na plážovom kúpalisku "Morské oko" - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Mesto Tornaľa, Mestský úrad v Tornali, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie upovedomuje verejnosť  o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Prestavba plážového kúpaliska "Morské oko" v Tornali - rozvoj geoturizmu na plážovom kúpalisku "Morské oko" -.

Do oznámenia je možné nahliadnuť od zverejnenia 24.11.2016 do 10 pracovných dní, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. na Mestskom úrade v kancelárii č. 18.  a verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko.

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/prestavba-plazoveho-kupaliska-morske-oko-v-tornali-rozvoj-geoturizmu-n

viac...


 

TORNAĽA SKLÁDKA ODPADOV, rozšírenie skládky IV. etapa

Mesto Tornaľa, Mestský úrad v Tornali oznamuje občanom a všetkým organizáciám Mesta Tornaľa, že v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  na Mestskom úrade To ...viac...

Zverejnené 31.5.2016 -ss-
Aktualizované: 25.10.2016 -ss-


 

Verejná dražba

Mestské kultúrne stredisko
Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa, IČO : 42187656
Vyhlasuje
VEREJNÚ DRAŽBU
v zmysle uznesenia č. 136/2017 Mestského zastupiteľstva v  Tornali zo ...viac...

Zverejnené 12.9.2017 -ss- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa  prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091 týmto zverejňuje  z á m e r  prenajať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa

Popis majetku:    pozemok na parc. KN-C č. 1857/2  o výmere  26 846 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Katarína Nagyová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Elena Anderková, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jozef Šimkovič, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Edita Samková, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Martin Baláž, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Jurina, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Miroslav Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jana Kertészová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Milan Séleš, bytom Tornaľa; Miloš Séleš, bytom Tornaľa a Peter Grujo, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Júlia Kárászová, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 26.9.2017

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Lekáreň U Ondreja
Poštová ul.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka