Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Tornaľa“

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je rozšírenie existujúcej skládky odpadov realizáciou stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie povolením stavby „Tornaľa skládka odpadov, rozš ...viac...

Zverejnené 18.4.2018 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Návrh záverečného účtu mesta Tornaľa za rok 2017

  Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení mesta za predchádzajúci rozpočtový rok. Záverečný účet mesta Tornaľa za rok 2017 je zostavený v súlade s ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2018

   Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2018, ktorý bol zostavený v súlade s   ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaľa č. 3/2018 o podmienkach priameho predaja majetku mesta Tornaľa

Priamy predaj majetku mesta Tornaľa sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Tornaľa a uzneseniami mestského zastupiteľstva Mesta Torn ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaľa č. 4/2018 - Dodatok č. 2 k VZN 10/2011 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu, finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Tornaľa č. 5/2018 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 2/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Tornaľa

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje pôsobnosť Mesta Tornaľa pri poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytnutí mimoriadnej dávky obyvateľovi s trvalým pobytom v Me ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaľa č. 6/2018 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 2/2012 o štipendijnom fonde Mesta Tornaľa

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa upravuje spôsob a podmienky poskytovania finančného príspevku vo forme štipendia z rozpočtu Mesta Tornaľa prostredníctvom fondu Mesta Tornaľa na podporu ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaľa č. 7/2018 - Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa

Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na území mesta Tornaľa, ktoré sú poskytované v zmysle §-u 7 ods. 4) záko ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Mestský úrad v Tornali oznamuje verejnosti o zmene strategického dokumentu
,, Územný plán sídelného útvaru Tornaľa – doplnok č. 5 ,,
Do oznámenia o zmene strategického dokumentu je možné ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018

Mesto Tornaľa,  Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -ss-
Aktualizované: 18.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018

Mesto Tornaľa,  Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -ss-
Aktualizované: 18.4.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Pavel Anderkó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Lázok, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Kiss, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Kiss, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Róbert Krištof, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 26.4.2018

meniny má: Jaroslava

Dnes má službu:

Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.

ďalšie dni

Pondelok 30.4.
Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka