Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 8/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Doplnok č. 6

Mesto Tornaľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a podľa § 27 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní ...viac...

Zverejnené 9.7.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 7/2019 - Dodatok č. 4 k VZN 9/2015 o zápise detí do I. ročníka základnej školy a určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Tornaľa

Mesto Tornaľa podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelá ...viac...

Zverejnené 8.7.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 6/2019 - Dodatok č. 6 k VZN 9/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tornaľa

Mesto Tornaľa podľa § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátne ...viac...

Zverejnené 8.7.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie verejnou vyhláškou

O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania  podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  ...viac...

Zverejnené 28.6.2019 -ss- Vyprší o 9 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -ss-
Aktualizované: 26.6.2019 -ss- Vyprší o 70 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Elza Óváryová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ján Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Július Fükö, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ján Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Miloš Séleš, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jozefína Šimkovičová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Beáta Kárászová, bytom Tornaľa, Roland Krištof, bytom Tornaľa a Edvin Válint, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vojtech Kováč, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka