Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Mesto Tornaľa zastúpené primátorkou mesta Mgr. Anna Szögedi a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecno ...viac...

Zverejnené 20.3.2019 -ss-
Aktualizované: 21.3.2019 -ss- Vyprší o 28 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Doplnok č. 5

Zverejnené 18.3.2019 -ss- Vyprší o 9 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Tornaľa

Zverejnené 13.3.2019 -ss- Vyprší o 4 dni.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Tornaľa

Zverejnené 13.3.2019 -ss- Vyprší o 4 dni.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 2/2015 o verejnom poriadku v meste Tornaľa

Zverejnené 12.3.2019 -ss- Vyprší o 3 dni.


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 2/2019 - Dodatok č. 5 k VZN 9/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tornaľa

Zverejnené 12.3.2019 -ss- Vyprší o 3 dni.


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tornaľa

Zverejnené 12.3.2019 -ss- Vyprší o 3 dni.


 

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe urč ...viac...

Zverejnené 6.3.2019 -ss- Vyprší o 11 dní.


 

E-mailová adresa na doručovanie členov a náhradníkov do okrskovej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre mesto Tornaľa pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.
...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -ss- Vyprší o 64 dní.


 

E-mailová adresa na vyžiadanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v meste Tornaľa pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
podatelna@mestotornala.sk
viac...

Zverejnené 25.2.2019 -ss- Vyprší o 64 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ss-
Aktualizované: 1.3.2019 -ss- Vyprší o 33 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Ruszo, bytom Tornaľa a Julia Karaszova, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Sindy Danková, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Barbora Berkyová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Estera Farkašová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Ruszo, bytom Tornaľa a Vlasta Királyová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Ruszó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Kiss, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Kristián Válint, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka