Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č. 4 - Oznámenie prerokovania

  Mesto Tornaľa, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Anna Szögedi a v zastúpení odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, podľa §18 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon)   o z n a m u j e   v súlade s ustanovením §22, stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí a právnickým osobám, že prerokovanie ÚPN sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č. 4 sa uskutoční v termíne od 13. apríla 2017 do 13. mája 2017.

viac...


 

Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č. 4 - Oznámenie verejnou vyhláškou

Mesto Tornaľa zastúpené primátorkou mesta Mgr. Anna Szögedi a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade s §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov   o z n a m u j e   dotknutým orgánom štátnej správy a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote od 13. apríla 2017 do 13. mája 2017 sa môžu oboznámiť s „Územným plánom sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4“  do ktorého je možné nahliadnuť na mestskom úrade – v kancelárii č. 18, so sídlom Mierová č.14, 982 01 Tornaľa v budove Mestského úradu, v úradných hodinách.

viac...


 

Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č. 4

Návrh zmien a doplnku č.4 je vypracovaný na základe žiadosti právnických a fyzických osôb. Dôvodom pre vypracovanie zmeny a doplnku sú požiadavky na zmenu vo funkčnom využívaní územia. Hlavným cieľom riešenia je zhodnotenie riešeného územia vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta, stanovenie regulatívov pre zmenu vo funkčnom využití územia, posúdenie vzťahov jeho napojenia na verejné dopravné vybavenie územia.

viac...


 

Prestavba plážového kúpaliska "Morské oko" v Tornali - rozvoj geoturizmu na plážovom kúpalisku "Morské oko" - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Mesto Tornaľa, Mestský úrad v Tornali, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie upovedomuje verejnosť  o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Prestavba plážového kúpaliska "Morské oko" v Tornali - rozvoj geoturizmu na plážovom kúpalisku "Morské oko" -.

Do oznámenia je možné nahliadnuť od zverejnenia 24.11.2016 do 10 pracovných dní, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. na Mestskom úrade v kancelárii č. 18.  a verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko.

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/prestavba-plazoveho-kupaliska-morske-oko-v-tornali-rozvoj-geoturizmu-n

viac...


 

TORNAĽA SKLÁDKA ODPADOV, rozšírenie skládky IV. etapa

Mesto Tornaľa, Mestský úrad v Tornali oznamuje občanom a všetkým organizáciám Mesta Tornaľa, že v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  na Mestskom úrade To ...viac...

Zverejnené 31.5.2016 -ss-
Aktualizované: 25.10.2016 -ss-


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vojtek Polyák, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Ruszó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mikuláš Kolesár, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Joann Šárköziová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Ruszó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zoltán Dieneš, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Miloš Séleš, bytom Tornaľa; Mária Berkiová, bytom Tornaľa a Emilia Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 24.4.2017

meniny má: Juraj

Dnes má službu:

Lekáreň Vitafarm
Hlavné námestie 6,
982 01 Tornaľa

047 / 433 43 00

ďalšie dni

Pondelok 24.4. - 30.4.
Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka