Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Obec Gemer, ako príslušný stavebný úrad  n a r i a ď u j e  ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň 8. augusta 2017 o 9. 00 hod. za účelom prejednania žiadosti stavebníka Mesto Tornaľa zo dňa 13.2.2013 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty budované v rámci stavby „ Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred Tornaľa ” na pozemkoch KN - C parc. č. 1168/1, 1168/38, 1168/39, 1168/40, 2270 (v rozsahu KN-E 11/2 – 11/9) a 1100/1 v kat. území Tornaľa.

viac...


 

Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č. 4 - Oznámenie verejnou vyhláškou

Mesto Tornaľa zastúpené primátorkou mesta Mgr. Anna Szögedi a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade s §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov   o z n a m u j e   dotknutým orgánom štátnej správy a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote od 13. apríla 2017 do 13. mája 2017 sa môžu oboznámiť s „Územným plánom sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4“  do ktorého je možné nahliadnuť na mestskom úrade – v kancelárii č. 18, so sídlom Mierová č.14, 982 01 Tornaľa v budove Mestského úradu, v úradných hodinách.

viac...


 

Prestavba plážového kúpaliska "Morské oko" v Tornali - rozvoj geoturizmu na plážovom kúpalisku "Morské oko" - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Mesto Tornaľa, Mestský úrad v Tornali, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie upovedomuje verejnosť  o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Prestavba plážového kúpaliska "Morské oko" v Tornali - rozvoj geoturizmu na plážovom kúpalisku "Morské oko" -.

Do oznámenia je možné nahliadnuť od zverejnenia 24.11.2016 do 10 pracovných dní, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. na Mestskom úrade v kancelárii č. 18.  a verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko.

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/prestavba-plazoveho-kupaliska-morske-oko-v-tornali-rozvoj-geoturizmu-n

viac...


 

TORNAĽA SKLÁDKA ODPADOV, rozšírenie skládky IV. etapa

Mesto Tornaľa, Mestský úrad v Tornali oznamuje občanom a všetkým organizáciám Mesta Tornaľa, že v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  na Mestskom úrade To ...viac...

Zverejnené 31.5.2016 -ss-
Aktualizované: 25.10.2016 -ss-


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa  prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091 týmto zverejňuje  z á m e r  prenajať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa

Popis majetku:    pozemok na parc. KN-C č. 1857/2  o výmere  26 846 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

viac...


 

Verejná dražba na prenájom nebytových priestorov

MESTO TORNAĽA  vyhlasuje  VEREJNÚ DRAŽBU  v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle uznesenia č. 96/2017 Mestského zastupiteľstva v Tornali zo dňa 22.06.2017 na prenájom nebytových priestorov – miestnosti č. 1.03a, 1.03b, 1.03c, 1.03d, 1.04 o výmere 54,47 m2, ktoré  sa nachádzajú na prízemí budovy mestského úradu so súp. č. 259, or. č. 14 na parcele KN-C č. 1178, zapísanej na LV č. 1553, vo vlastníctve Mesta Tornaľa v podiele 1/1, v k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

viac...


 

Verejná dražba na prenájom nebytových priestorov

MESTO TORNAĽA   vyhlasuje  VEREJNÚ DRAŽBU v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle uznesenia č. 97/2017 Mestského zastupiteľstva v Tornali zo dňa 22.06.2017 na prenájom nebytových priestorov - miestnosti č. 1.43, 1.44, 1.45 o výmere 75,75 m2, ktoré  sa nachádzajú na prízemí  budovy mestského úradu so súp. č. 259, or. č. 14 na parcele KN-C č. 1178, zapísanej na LV č. 1553, vo vlastníctve Mesta Tornaľa v podiele 1/1, v k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vojtech Kováč, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jana Kertészová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Beáta Horváthová, bytom Tornaľa  a Ján Ruszo, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Lipták, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Kožiak, bytom Tornaľa, Školská 1230/7

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ľudovít Kárász, bytom Tornaľa, Francisciho 300/20

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Lázok, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Miroslav Váradi, bytom Tornaľa; Július Horváth, bytom Tornaľa a Kristián Horváth, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Csaba Szabó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Peter Petija, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Szilasi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Patrícia Kárászová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Róbert Krága, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zsolt Várady, bytom Tornaľa; Július Horváth, bytom Tornaľa a Irena Krištofová, bytom Tornaľa 

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Irena Krištofová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jozef Šiška, bytom Tornaľa a Alica Borosová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zsolt Várady, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Etela Molnárová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Miroslav Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 24.7.2017

meniny má: Vladimír

Dnes má službu:

Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.

ďalšie dni

Pondelok 24.7. - 28.7.
Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1
Sobota 29.7.
Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.
Nedeľa 30.7.
Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka