Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E
 
    Obec Gemer,  ako príslušný stavebný úrad v zmysle  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní  a stavebnom  poriadku  ( stavebný zákon )  v  znení  jeho ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -ss- Vyprší o 9 dní.


 

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -ss- Vyprší o 3 dni.


 

E-mailová adresa na doručovanie členov a náhradníkov do okrskovej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre mesto Tornaľa pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.
...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

E-mailová adresa na vyžiadanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v meste Tornaľa pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
podatelna@mestotornala.sk
viac...

Zverejnené 25.2.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -ss- Vyprší o 39 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -ss- Vyprší o 39 dní.


 

Verejná dražba

Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali
Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa, IČO : 42187656
Vyhlasuje
VEREJNÚ DRAŽBU v zmysle uznesenia č. 82/2019 Mestského zastupiteľ ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -ss- Vyprší o 9 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019

Mesto Tornaľa
 Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
 
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -ss-
Aktualizované: 7.5.2019 -ss- Vyprší o 11 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019

Mesto Tornaľa
 Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
 
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -ss-
Aktualizované: 7.5.2019 -ss- Vyprší o 11 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ss-
Aktualizované: 17.4.2019 -ss- Vyprší o 39 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eva Rippančová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eduard Krištof, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zverejnené 3.5.2019 -ss- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka