Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuža

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Tornaža na rok 2019

Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Tornaža na rok 2019, ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Návrh Záverečného účtu mesta Tornaža za rok 2018

Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení mesta za predchádzajúci rozpočtový rok. Záverečný účet mesta Tornaža za rok 2018 je zostavený v súlade so ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaža č. 6/2019 - Dodatok č. 6 k VZN 9/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tornaža

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určujú:
podrobnosti financovania materských škôl, školských klubov detí, základnej umeleckej školy, centra vožného času, zariadení šk ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -ss-


 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaža č. 7/2019 - Dodatok č. 4 k VZN 9/2015 o zápise detí do I. ročníka základnej školy a určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mesto Tornaža

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje podmienky zápisu do I. ročníka základnej školy a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktor ...viac...

Zverejnené 11.6.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaža č. 9/2019 - Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vypracoval a predkladá:
Ing. Róbert Jóry
Poslanec MsZ v Tornali
viac...

Zverejnené 11.6.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaža č. 8/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná čas Územného plánu sídelného útvaru Tornaža - Zmeny a doplnky č.6

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania mesta navrhovanou zmenou a doplnkami je v súlade so schváleným Územným plánom sídelného útvaru Tornaža. Schválený Územný plán sídelného útvaru Tornaža ...viac...

Zverejnené 10.6.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o začatí zisovacieho konania

    Mesto Tornaža, ako dotknutá obec podža § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej l ...viac...

Zverejnené 4.6.2019 -ss- Vyprší o 6 dní.


 

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tornaža na 2. polrok 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako hlavná kontrolórka mesta Tornaža predkladám Mestskému zastupitežstvu v ...viac...

Zverejnené 3.6.2019 -ss-
Aktualizované: 4.6.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení verejnej dražby

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO : 00319091
vyhlasuje
VEREJNÚ DRAŽBU
 
v zmysle uznesenia č. 256/2018 Mestského zastupitežstva v Tornali zo dňa 20.12.2018 na ...viac...

Zverejnené 31.5.2019 -ss- Vyprší o 6 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení verejnej dražby

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO : 00319091
Vyhlasuje
VEREJNÚ DRAŽBU
 
v zmysle uznesenia č. 257/2018 Mestského zastupitežstva v Tornali zo dňa 20.12.2018 na ...viac...

Zverejnené 31.5.2019 -ss-
Aktualizované: 3.6.2019 -ss- Vyprší o 6 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža prenaja nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža preda nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaža preda nehnutežný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteža

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podža § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ss-
Aktualizované: 11.6.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vojtěch Baláž, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Margita Asztalosová, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaža

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaža

viac...


 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva požnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka