Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty pre zaregistrovaných kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 v súlade s Článkom 3, bod 3., VZN Mesta Tornaľa č. 13/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na území Mesta Tornaľa

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov :
 
prístrešok autobusovej zastávky v Tornali, mestská časť Králik na križovatke ulíc A. Pénteka a Mierovej, celková vyhradená plocha 14,95 ...viac...

Zverejnené 15.2.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2019

Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Tornaľa na rok 2019, ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ...viac...

Zverejnené 13.2.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Tornaľa

Návrh VZN č. 5/2019 sa predkladá na schválenie z dôvodu aktualizácie niektorých ustanovení VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom podľa doteraz prevádzkovaného syst ...viac...

Zverejnené 13.2.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Dodatok č.1 k VZN Č. 9/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Poslanecký návrh Ing. Róberta Jóryho

Zverejnené 13.2.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Tornaľa

Toto nariadenie  sa vzťahuje na odpredaj bytov  a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Tornaľa a bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Tornaľa.
viac...

Zverejnené 12.2.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Verejná vyhláška - Oznámenie

O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania  podľa  § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení jeho neskorších noviel - verejnou vyh ...viac...

Zverejnené 5.2.2019 -ss- Vyprší o 13 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 2/2015 o verejnom poriadku v meste Tornaľa

  V parlamente došlo  ku schváleniu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Ide o zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý  novelizačnom článku II prináš ...viac...

Zverejnené 28.1.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre mesto Tornaľa pre voľby prezidenta SR 2019

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre mesto Tornaľa pre voľby prezidenta SR 2019
podatelna@mestot ...viac...

Zverejnené 28.1.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v meste Tornaľa pre voľby prezidenta SR 2019

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v meste Tornaľa pre voľby prezidenta SR 2019
podatelna@mestotornala.sk
viac...

Zverejnené 28.1.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tornaľa

Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na území mesta Tornaľa, ktoré sú poskytované v zmysle §-u 7 ods. 4) záko ...viac...

Zverejnené 25.1.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 - Dodatok č. 5 k VZN 9/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tornaľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 2/2019 -  Dodatok č. 5 k VZN 9/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tornaľa, Príloha č. 2 ...viac...

Zverejnené 25.1.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Verejná vyhláška - Oznámenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný záko ...viac...

Zverejnené 9.1.2019 -ss- Vyprší dnes.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Doplnok č. 5

Základné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia sú určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia uvedené v Prílohe č. 1
Pri ...viac...

Zverejnené 12.12.2018 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Tornaľa, v správe Mestských služieb mesta Tornaľa, z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ss- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Andrej Gombos, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Andrej Gombos, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eugen Berki, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ing. Stanislav Gallo, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Tamás Dunai, bytom Tornaľa; András Filo, bytom Tornaľa; László János Krivácsi, bytom Tornaľa, Osszián Rónay, bytom Tornaľa a Balázs Szabó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Csaba Szabó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zoltán Kalocsai, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Július Fükö, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zoltán Dieneš, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vojtech Polyák, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Reto Tobias Käser, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ján Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka