Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Doplnok č. 5

Základné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia sú určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia uvedené v Prílohe č. 1
Pri ...viac...

Zverejnené 12.12.2018 -ss- Vyprší o 75 dní.


 

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E

   Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len „stavebný zákon „“ ) v ...viac...

Zverejnené 6.12.2018 -ss- Vyprší o 21 dní.


 

Návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2018

Zverejnené 5.12.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - širokorozchodná trať

Mestský úrad v Tornali oznamuje verejnosti, že v rámci správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzo ...viac...

Zverejnené 4.12.2018 -ss- Vyprší o 16 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaľa č. 18/2018 - Dodatok č. 4 k VZN 9/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tornaľa

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN) sa určujú:
podrobnosti financovania materských škôl,  školských klubov detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času, zariadení šk ...viac...

Zverejnené 4.12.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaľa č. 19/2018 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov Mestom Tornaľa na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov poskytovaných Mestom Tornaľa na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zm ...viac...

Zverejnené 4.12.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Tornaľa 2016-2020 (aktualizácia 2018)

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Tornaľa na roky 2016-2020 (ďalej len komunitný plán) bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 15.12.2016 uznesením č. 181/2016. MsZ na ...viac...

Zverejnené 3.12.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tornaľa na 1. polrok 2019

   V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Tornaľa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v  ...viac...

Zverejnené 3.12.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Návrh rozpočtu mesta Tornaľa na roky 2019-2021

   Základným nástrojom hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií   územnej samosprávy, je rozpočet.
   Mestský úrad v Tornali v  súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočt ...viac...

Zverejnené 3.12.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Verejná vyhláška

O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania  podľa  § 36 ods. 4 zákona  č. 50/1976  Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku  ( stavebný zákon ) v znení nesk ...viac...

Zverejnené 6.11.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 11.10.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta v správe Mestského kultúrneho strediska Mihálya Tompu v Tornali – Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 11.10.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 31.7.2018 -ss-
Aktualizované: 13.12.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Danko, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mária Válintová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Edita Samková, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mária Berkyová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Fafrák, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Monika Váradiová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Róbert Krištof, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka