Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

prenajať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku:  nebytové priestory v budove recepcie autokempingu so súp č. 1811 na parcele KN-C č. 542/3, zapísaný na LV 2888 k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, v správe Mestských služieb mesta Tornaľa

                       

Cena:                 2,55 Eur/m2/mesiac

 

Doba nájmu:     na obdobie výstavby

 

Účel nájmu:       kancelárske účely

 

Dôvod:    dôvodom prenechania majetku mesta do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre zhotoviteľov ČOV a kanalizácie v meste Tornaľa je, že skupina dodávateľov stavby „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV“ požiadala mesto Tornaľa o súčinnosť pri zabezpečení kancelárskych priestorov potrebných počas realizácie tejto významnej verejnoprospešnej stavby.

Zámer prenajať majetok mesta ako  prípad  hodný osobitného zreteľa  bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 127/2018 zo dňa 28.06.2018.

Návrh na prenájom (uzavretie nájomnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa Mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 30.07.2018.

 

                                                                                          Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa  


 
 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka