Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

predať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku: pozemok na parcele KN-C č.  380/63 o výmere 221 m2 a KN-C č. 380/64 o výmere 119 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

Výmer bude určený geometrickým plánom pre vlastníkov rodinných domov Tornali na ul. Pri Majeri č. 48, 50, 52, 56, 58.

Cena:     Všeobecná hodnota majetku bude určená znaleckým posudkom.

Dôvod:  dôvodom  odpredaja  majetku  mesta  ako prípad  hodný osobitného zreteľa je, že sa jedná o pozemok, ktorý je v bezprostrednej blízkosti pozemku vlastníka s rodinným domom, oplotený a mnoho rokov užívaný vlastníkom ako súčasť dvora.   

Zámer odpredať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 180/2018 zo dňa 20.09.2018.

Návrh na predaj (uzavretie kúpnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 10.10.2018

 

                                                                                         Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa Zamer-PHOZ-Pri Majeri_III.pdf Zamer-PHOZ-Pri Majeri_III.pdf (235.5 kB)

 
 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka