Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta v správe Mestského kultúrneho strediska Mihálya Tompu v Tornali – Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta v správe Mestského kultúrneho strediska Mihálya Tompu v Tornali – Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

prenajať majetok mesta Tornaľa v správe Mestského kultúrneho strediska Mihálya  Tompu v Tornali – Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku:   nebytové priestory v budove mestského kultúrneho domu, so súp. č. 505, konkrétne na 1. poschodí v časti A, miestnosť č. 29  v celkovej podlahovej ploche 35,94 m2,  na parcele KN-C č. 1285, zapísaný na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, v správe Mestského kultúrneho strediska Mihálya Tompu v Tornali – Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

Cena:                  135,00  €  mesačne 

Doba nájmu:      na dobu určitú 5 rokov

Účel nájmu:       prevádzkovanie masérskeho salónu

Dôvod:    dôvodom prenechania majetku mesta do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa stanoviska vedenia MsKS pre: Kristínu Huszárovú – MALÁ INDIA – Masérsky salón, Závodná 482/3982 01 Tornaľa, IČO: 46921753 je, že vyššie menovaný je dlhoročným užívateľom predmetnej nehnuteľnosti a zámerom je zachovanie kontinuity poskytovania doterajších služieb.

Zámer prenajať majetok mesta ako  prípad  hodný osobitného zreteľa  bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 181/2018 zo dňa 20.09.2018.

Návrh na prenájom (uzavretie nájomnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 10.10.2018.

 

                                                                                         Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta v správe Mestského kultúrneho strediska Mihálya Tompu v Tornali – Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ z dôvodov hodných osobitného zreteľa Zamer-PHOZ-MSKS_MT.pdf Zamer-PHOZ-MSKS_MT.pdf (239.4 kB)

 
 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka