Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania  podľa  § 36 ods. 4 zákona  č. 50/1976  Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku  ( stavebný zákon ) v znení neskorších  predpisov  verejnou  vyhláškou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad  v zmysle  § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v  znení jeho neskorších noviel v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona a na základe určenia oprávneného konať vo veci Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici č.  OU-BB-OVBP2-2018/018067-2PN zo dňa 11.05.2018 oznamuje začatie územného konania  účastníkom  konania a dotknutým orgánom a súčasne

n a r i a ď u j e

        ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň

29.11.2018 o  9.00  hod.

 

za účelom prejednania  návrhu navrhovateľa  Tornalanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, IČO 44 521 201, zo dňa 05.10.2018 o vydanie  rozhodnutia  pre umiestnenie telekomunikačnej stavby  „Optické prepojenie Tornaľa – Starňa a Optické prepojenie Figa – Gemerská Ves" líniová stavba v kat. území Tornaľa, Starňa a Figa, Stránska, Behynce, Žiar, Otročok, Levkuška, Gemerská Ves   pozostávajúca z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov :

 

 1. Stručná charakteristika územia a stavby

Optické prepojenie Tornaľa - Starňa a Figa - Gemerská Ves rieši zemné optické vedenie vi. časti medzi Tomaľou a obcou Starňa a v II. časti medzi obcami Figa a Gem. Ves. Začiatok zemného vedenia prvej časti bude v bode I. na pozemku pare. č. CKN 19/10 k.ú. Tornaľa (napojenie na jestvujúce optické vedenie Tornaľa - Behynce) a ďalej sa vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí na pare. CKN č. 1035/5 k.ú. Starňa v bode VI.

V druhej časti sa rieši optické vedenie podzemným vedením a začína sa v bode VII. na pozemku pare. č. CKN 381/1 k.ú. Figa (napojenie na jestvujúce optické vedenie Radnovce - Vyšné Valiee) a končí v bode XX na pozemku pare. č. CKN 1208 k.ú. Gemerská Ves. Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky: k. ú. Tornaľa; pare. CKN č. 19/10; 1858/8; 19/9; 1858/3; 19/8; 1857/2; 4456; EKN č. 455/86; 455/84; 83; 80; 79; 76; 75; 72; 71; 68; 67;64; 63; 60 a pokračuje v k.ú. Starňa pare. CKN č. 1067; 1073; 1068; 1044; 996; 997;

979; 984; 983; 393; 985; 998; 980; 719; 906; 1041; 1042; Druhá časť optického vedenia sa začína v k.ú. Figa a bude vedená cez pozemky pare. CKN č. 381/1; 376/1; 314/1; 366/1; 315/2; 365; 318/1; 316/1; 317/2; 317/1; 319/1; EKN č. 421/4; 505; 398; 397; 531; 397; 396; 395; 394/6; 394/5; 394/100; 394/2; 394/1; 393; 392; 526; 387/7; 388/6; 388/5; 388/4; 354; 355; 356; 357; 358/1; 358/2; 358/3; 359; 360; 361/1; 361/2; 362; 363; 364; 365/1; 365/2; 366; 368/10; 368/1; 368/2; 368/3; 368/4; 368/5; 368/6; 368/7; 368/8; 368/9; 369; 370/7; 370/8; 370/9; 370/10; 371/1; 371/2; 371/3; 371/4; 371/9: a pokračuje v k.ú. Stránská pare. CKN č. 163/36; 105/1; 107/1; 163/34; 163/24; 162/7; 162/8; 137/1; 137/3; 163/6; 149/18; 149/19; 149/1; 150/1; a pokračuje v k.ú. Behynce pare. CKN č. 1501; 1665; 1502; 1498; 1497; 1491; 1496; 1616; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427;1626;1648; 1402; 1401; 1400; 1399; 1398; 1397; 1396; 1395; 1394; 1393; 1392; 1391; 1390; 1389; 1378; 1379; 1638; 126; 127/1; 127/2; 127/3; 139; 140;1311; 1313; 1640; 1305; 1304; 1615;1238; 1232; 1617; 1623; 1062; 1056; 1617; 1529; 1629; 1660; 1523; 1524; 1521; 1618; 1515; 1655; 132; 1515; 1530; EKN č. 577/11; 562/1; 371/603; 371/602; 370; 369; 368; 367; 366/1; a pokračuje v k.ú. Žiar pare. CKN č. 1321; 1322; 1287; 47; EKN č.18/1; a pokračuje v k.ú. Otročok pare. CKN č.1361; 1360; 1359; 1358; 1357; 1356;1355; 1354;1353;1352;1351;1350; 1349; 1348; 1347;1346; 1345; 1535; 1560; 1404; 1408; 1409; 1412/1; 148/23; 1561; 1520; 1419; 152/34; 152/31;

1534; 1313; 1311; 1303; a pokračuje v k.ú. Levkuška pare. CKN č.1099; 1098; 1095; 1088; 1087; 1086; 1085; 1084; 1083; 1079; 1093; 45; 44; 1077; 1076; 1075; a pokračuje v k.ú. Gemerská Ves pare. CKN č. 1369; 1368; 1509; 1359; 1351; 1350; 1349; 1508; 1344; 1340; 1339;1338;1337;1336;1335;1334; 494; 63;1506;1504; 1303; 257; 258; 256; 250; 244; 1292; 658/2; 1287; 220; 217; 1278; 1477; 1525; 1231; 1230; 1546; 1496; 1221; 1228; 1229; 1479; 1222; 1492; 1215; 1209; 1208; EKN č.1-744; 1-64; 1-65; 1-67; 1-68; 1-69; 1-70; 1-71; 1-72; 1-73; 1-74; 1-75; 1-76; 1-77; 1-78;1-79; 1-80; 1-81; 1-82; 1-83; 1-84; 1-731;

Územie má rovinatý až svahovitý charakter.

Podzemné vedenie v časti Tornaľa - Starňa rozdeľujeme na 8 trás (vo výkresoch trasa označená červenou farbou):

 1. trasa - od bodu I. ( pare. č. CKN 19/10) k. ú. Tornaľa po bod II. ( hranica k.ú. Tornaľa

pare. č. CKN 4456 a k.ú. Starňa pare. č. CKN 1066 ) smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 1.350.0m.

 1. trasa - od bodu II. po bod III. ( k.ú. Starňa pare. č. CKN 1066) smerom na severnú stranu

pôdorysnej dĺžke 71.0m.

 1. trasa - od bodu III. po bod IIF. ( k.ú. Starňa pare. č. CKN 984) smerom na severnú stranu

pôdorysnej dĺžke 222.0m. medzi bodmi 3-4 bude riešené križovanie miestnej komunikácie - mikrotunelovaním ( k.ú. Starňa pare. CKN č.983 - vo výkresoch označené hnedou farbou ),

 1. trasa - od bodu Ilľ. po bod IV. ( k.ú. Starňa pare. CKN č. 983) smerom na východnú, potom

na severnú, potom na západnú stranu ( na obidvoch stranách cesty ) v pôdorysnej dĺžke 1.532.0m.

 1. trasa - od bodu Ilľ. po bod IV'. ( k.ú. Starňa pare. č. CKN 984) smerom na severnú stranu

pôdorysnej dĺžke 103.0m.

 1. trasa - od bodu IV'. po bod V. ( k.ú. Starňa pare. č. CKN 997) smerom na severnú stranu

pôdorysnej dĺžke 175.0m. medzi bodmi c - d bude riešené križovanie vodného toku

 • mikrotunelovaním (k.ú. Starňa pare. CKN č. 979 - vo výkresoch označené zelenou farbou - vodný tok Činča),
 1. trasa - od bodu III. po bod V. ( k.ú. Starňa pare. č. CKN 997) smerom na západnú stranu,

potom na severnú a na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 672,0m. medzi bodmi 1-2 bude riešené križovanie miestnej komunikácie - mikrotunelovaním ( k.ú.

Starňa pare. CKN č. 1066 - vo výkresoch označené hnedou farbou ), medzi bodmi a - b bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním ( k.ú. Starňa pare. CKN č. 1072 - vo výkresoch označené zelenou farbou - vodný tok Činča),

 1. trasa - od bodu V. po bod VI. ( k.ú. Starňa pare. č. CKN 1035/5) smerom na

severovýchodnú stranu, potom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 1.460.0m. Podzemné vedenie v časti Figa - Gemerská Ves rozdeľujeme na 14 trás (vo výkresoch trasa označená červenou farbou):

 1. trasa - od bodu VIL pare. č. CKN 381/1 k. ú. Figa po bod VIII. ( hranica k.ú. Figa

pare. č. CKN 319/1 a k.ú. Stránská pare. č. CKN 163/36 ) smerom na východnú a severovýchodnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 1.787,0m, medzi hodmi e - f bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním (k.ú. Figa pare. CKN č. 376/1

 • vo výkresoch označené zelenou farbou),
 1. trasa - od bodu VIII. po bod IX. (k.ú. Stránská pare. č. CKN 163/) smerom na

severovýchodnú stranu, pôdorysnej dĺžke 206.0m.

 1. trasa - od bodu IX. po bod IX'. ( k.ú. Stránská pare. č. CKN 107/1) smerom na

juhovýchodnú stranu, pôdorysnej dĺžke 356.0m.

 1. trasa - od bodu IX. po bod X. (hranica k.ú. Stránská pare. č. CKN 163/36 a k.ú. Behynce

pare. CKN č. 1501) smerom na severovýchodnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 999.0m.

 1. trasa - od bodu X. po bod XI. ( k.ú. Behynce pare. č. CKN 1515) smerom na severnú

stranu, v pôdorysnej dĺžke 3.946.0m. medzi bodmi g - h bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním ( k.ú. Behynce pare. CKN č. 1665 - vo výkresoch označené zelenou farbou), medzi bodmi 5-6 bude riešené križovanie cesty prvej triedy 1/16 - mikrotunelovaním ( k.ú. Behynce pare. CKN č. 1616 - vo výkresoch označené modrou farbou ), medzi bodmi i - í bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním ( k.ú. Behynce pare. CKN č. 1648 - vo výkresoch označené zelenou farbou - rieka Turiec), medzi bodmi 7-8 bude riešené križovanie cesty prvej triedy 1/16 - mikrotunelovaním ( k.ú. Behynce pare. CKN č. 1615 - vo výkresoch označené modrou farbou ), medzi bodmi A - B bude riešené križovanie ropovodu Eustream mikrotunelovaním ( pare .č. CKN 1062 a 1056 k. ú. Behynce - vo výkresoch označené olivovou farbou ), medzi bodmi C - D bude riešené križovanie vedenia Transpetrol mikrotunelovaním ( pare .č. CKN 1056 k. ú. Behynce- vo výkresoch označené olivovou farbou ), medzi bodmi 9-10 bude riešené križovanie cesty druhej triedy 11/532 - mikrotunelovaním ( k.ú. Behynce pare. CKN č. 1617 - vo výkresoch označené fialovou farbou ), medzi bodmi j - k bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním (k.ú. Behynce pare.

CKN č. 1660 - vo výkresoch označené zelenou farbou), medzi bodmi 11-12 Bude riešené križovanie cesty tretej triedy III/2830 - mikrotunelovaním

( k.ú. Behynce pare. CKN č. 1618 - vo výkresoch označené fialovou farbou )

 1. trasa - od bodu XI. po bod XII. (hranica k.ú. Behynce pare. č. CKN 1655 a k.ú. Žiar pare.

č. CKN 1322) smerom na západnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 428.0m, medzi

bodmi 1-m bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním

(k.ú. Behynce pare. CKN č. 1655- vo výkresoch označené zelenou farbou - Turiec),

 1. trasa - od bodu XII. po bod XIII. ( k.ú. Žiar pare. č. CKN 47) smerom na západnú stranu,

v pôdorysnej dĺžke 146.0m.

 1. trasa - od bodu XI. po bod XIV. ( hranica k.ú. Behynce pare. Č.CKN1530 a k.ú. Otročok

pare. č. CKN 1361) smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 349.0m. medzi bodmi n - o bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním ( k.ú. Behynce pare. CKN č. 1530 - vo výkresoch označené zelenou farbou ),

 1. trasa - od bodu XIV. po bod XV. ( hranica k.ú. Otročok pare. č.CKN 1303 a k.ú. Levkuška

pare. č. CKN 1099) smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 1.799.0m, medzi bodmi 13 - 14 bude riešené križovanie cesty druhej triedy 11/532 - mikrotunelovaním (k.ú. Otročok pare. CKN č. 1535 - vo výkresoch označené fialovou farbou ), medzi bodmi ó - p bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním (k.ú. Otročok pare. CKN č. 1520 - vo výkresoch označené zelenou farbou ), medzi bodmi 15 - 16 bude riešené križovanie cesty druhej triedy 11/532 - mikrotunelovaním( k.ú. Otročok pare. CKN č. 1534 - vo výkresoch označené fialovou farbou )

 1. trasa - od bodu XV. po bod XVI. ( k.ú. Levkuška pare. č. CKN 1079) smerom na severnú

stranu, v pôdorysnej dĺžke 305.0m. medzi bodmi r - s bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním (k.ú. Levkuška pare. CKN č. 1098 - vo výkresoch označené zelenou farbou - Turiec), medzi bodmi 17-18 bude riešené križovanie cesty tretej triedy III/2831 - mikrotunelovaním( k.ú. Levkuška pare.

CKN č. 1079 - vo výkresoch označené fialovou farbou ),

 1. trasa - od bodu XVI. po bod XVII. ( k.ú. Levkuška pare. č. CKN 44) smerom na západnú

stranu, v pôdorysnej dĺžke 374.0m. medzi bodmi t - u bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním (k.ú. Levkuška pare. CKN č. 1074 - vo výkresoch označené zelenou farbou - Levkuša),

 1. trasa - od bodu XVI. po bod XVIII. ( hranica k.ú. Levkuška pare. č. CKN 1075 a k.ú.

Gemerská Ves parc.č. CKN 1369) smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 328.0m.

 1. trasa - od bodu XIX. po bod XIX2 ( k.ú. Gemerská Ves parc.č. CKN 63) smerom na

východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 63.0m. medzi bodmi 19-20 bude riešené križovanie cesty druhej triedy 11/532 - mikrotunelovaním/ k.ú. Gemerská Ves pare. CKN č. 494 - vo výkresoch označené fialovou farbou ),

 1. trasa - od bodu XIX. po bod XX. ( k.ú. Gemerská Ves parc.č. CKN 1208) smerom na

severnú a severozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 3.102.0m. medzi bodmi ú - v bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním (k.ú. Gem. Ves pare. CKN č. 1525 - vo výkresoch označené zelenou farbou), medzi bodmi z - ž bude riešené križovanie vodného toku - mikrotunelovaním (k.ú. Gem. Ves pare. CKN č. 1546- Turiec - vo výkresoch označené zelenou farbou).

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia:      19.773,0m

Skutočná dĺžka vedenia:  19.773,0m x 1,10 = 21.750,0( rezerva 10% )

Podzemné vedenie: Kábel optický k zafúknuti MIKRO AIRBLOWN, 24 vláknový SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE čierny, d 5,8mm, 500N

 1. Zdôvodnenie stavby

Optická sieť bude využívaná pre vysoko-rýchlostný internet, slúžiaca na komplexné zabezpečenie komunikačných potrieb občanov: pripojenie k internetu.

Cieľom zemnej optickej siete je dosiahnuť prepojenie mesta Tornaľa a obcí Starňa, Figa, Stránská, Behynce, Otročok, Žiar, Levkuška a Gemerská Ves, v oblasti ponúkania služieb telekomunikačného charakteru.

 

Stretnutie účastníkov  konania bude v zasadačke č. dv. 40 budovy  Mestského úradu Tornaľa.

   

       Účastníci konania môžu v zmysle § 36 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky  písomne uplatniť na Mestskom úrade Tornaľa..       

       Do podkladov žiadosti môžu účastníci  konania nahliadnuť  na  Mestskom úrade Tornaľa

- spoločná úradovňa č. dv. 34 v stránkové dni, resp. pri ústnom konaní.  

       Účastníci  konania  môžu  svoje námietky a  pripomienky uplatniť najneskoršie  pri ústnom  konaní,  pretože na  neskoršie podané námietky sa  neprihliadne.

       V  rovnakej  lehote  podľa  § 36 ods. 3 stavebného  zákona  oznámia  svoje  stanoviská dotknuté orgány a obce.  Ak dotknutý orgán v  určenej alebo  predĺženej lehote ( ktorú na jeho žiadosť stavebný úrad predĺži ) neoznámi svoje  stanovisko k navrhovanej stavbe predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

        V zmysle § 42, ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní  sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

         Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania, je povinný strpieť miestnu ohliadku podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a k tomuto účelu ich sprístupniť.

        Ak sa niektorý účastník konania nechá  v konaní zastupovať, musí jeho zástupca  predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom účastníka konania.

 

Toto oznámenie má  povahu  verejnej vyhlášky  podľa  § 36 ods. 4  stavebného zákona v znení  jeho neskorších noviel a musí  byť vyvesené   po dobu  15 dní  na úradnej  tabuli Mesta Tornaľa, Obce Figa, Obce  Stránska, Obce  Žiar, Obce  Otročok, Obce  Levkuška, Obce  Gemerská Ves, pričom za deň doručenia toho oznámenia sa považuje posledný deň jej vyvesenia.

  

                                                                                                   

                                                                                        Mgr. Anna   S z ö g e d i

                                                                                               primátor mesta

 

 

Vyvesené dňa :                                                           Zvesené dňa :

 

Potvrdenie o vyvesení:                                                       Potvrdenie o zvesení:

 

Príloha:

situácia umiestnenia navrhovanej stavby

 

Doručuje sa:

Tonalanet s.r.o., Poštová 1084/24, 982 01 Tornaľa

Mesto  Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa,  m.č. Behynce a  Starňa  (so žiadosťou na vyvesenie)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7,  P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24

Obec Figa, Obecný úrad Figa 11, 982 51 Figa (so žiadosťou na vyvesenie )

Obec Stránska, Obecný úrad Stránska 66, 982 51 Figa (so žiadosťou na vyvesenie )

Obec Žiar, Obecný úrad Žiar 42,  982 01 Tornaľa (so žiadosťou na vyvesenie )

Obec Otročok, Obecný úrad Otročok 35,  982 62 Gemerská Ves (so žiadosťou na vyvesenie )

Obec Levkuška, Obecný úrad Levkuška 31,  982 62 Gemerská Ves (so žiadosťou na vyvesenie )

Obec Gemerská Ves, Obecný úrad Gemerská Ves 109,  98262 Gemerská Ves(so žiadosťou na vyvesenie)

Telekomunikačný úrad Slov. republiky, odb. technickej regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a územného plánovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Slovenský pozemkový fond, reg. odbor, Školská 1503, 979 01 Rimavská Sobota

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Rožňava, Šafárikova 36, 048 01 Rožňava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota 

Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota

Okresný úrad, odbor krízového riadenia, M.Tompu 2, 979 01 Rim. Sobota

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 40, 050 01 Revúca

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okružná , 050 01Revúca

Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Slovenská správa ciest,  Miletičová 19, 826 19 Bratislava

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj, odd. investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj, odbor reg. rozvoja, dopravy a investícií, nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Okresný úrad Rim. Sobota, odb. cestnej dopravy a poz.  komunikácií, Hostinského, 979 01 Rim. Sobota

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný dopravný inšpektorát, Stavbárov 2 ,  979 01 Rim. Sobota       

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej, Okresný dopr. inšp. Remeselnícka 2, 050 01 Revúca

Lesy SR š.p., Gen. Riaditeľstvo, nám SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody č. 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odb. dráhový stav. úrad, Štefánika 45, 040 01 Košice

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69,  974 98 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková  spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica   

Stredoslovenská  distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku a výstavby, detašované prac. STRED, ul. ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

Hydromeliorácie a.s., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava

Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava

Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 80 Spišská Nová Ves

Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Orange Slovensko a.s., Metodova 8,  821 08 Bratislava      

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Michlovský spol. s r.o., UC3 – údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice

ENERGOTEL a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

UPC Slovensko, s.r.o., Kyjevské nám. 6, 974 04  Banská Bystrica

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory, ul. 9. Mája 1, 974 86 Bratislava

Krajské riaditeľstvo HaZZ, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

Bystrica.sk s.r.o., Mgr. Miroslav Oláh, Limbová 11, 974 09 Banská Bystrica - zodp. proj.


 
 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka