Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

R O Z H O D N U T I E


   Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len „stavebný zákon „“ ) v znení jeho neskorších noviel posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh navrhovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 v zastúpení KLENERS, s.r.o., Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec IČO 36 730 572 zo dňa 14.08.2018 o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „11454 - TORNAĽA – STARŇA - Lipová ul., Rozšírenie NNK pre IBV“ líniová stavba v m.č. Starňa na pozemkoch parc. č. KN- C 267, 266, 390/6, 393/1, / právny stav KN – E 146/1 / k. ú. Starňa na základe projektovej dokumentácie ktorú vyhotovil, KLENERS, s.r.o., Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec IČO 36 730 572, zodpovedný projektant Ing. Pavel Hrivnák. Situácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Na základe tohto posúdenia, vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov


rozhodnutie o umiestnení stavby


„11454 - TORNAĽA – STARŇA - Lipová ul., Rozšírenie NNK pre IBV“
líniová stavba v m.č. Starňa
na pozemkoch parc.č. KN- C 267, 266, 390/6, 393/1, / právny stav KN – E 146/1 / k. ú. Starňa


 
 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka