Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Oznámenie

Verejná vyhláška - OznámenieVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania  podľa  § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení jeho neskorších noviel - verejnou vyhláškou  a upustení od miestneho šetrenia.


 

   Mesto Tornaľa,  ako príslušný stavebný úrad v zmysle  § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a  stavebnom poriadku  ( stavebný zákon )  v znení  jeho  neskorších noviel  oznamuje začatie stavebného konania o povolenie  stavby

„11454 - TORNAĽA – STARŇA - Lipová ul., Rozšírenie NNK pre IBV“

líniová stavba  v  k. ú. Starňa na pozemkoch parc.č. KN- C 267, 266, 393/6, 393/1, / právny stav KN – E 146/1 / na  základe  projektovej  dokumentácie ktorú vyhotovil, KLENERS, s.r.o., Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec IČO  36 730 572,  zodpovedný projektant  Ing. Pavel Hrivnák, navrhovateľa  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,  IČO  36 442 151  v zastúpení KLENERS, s.r.o., Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec IČO  36 730 572.

     Keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska  a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  upúšťa v zmysle  § 61 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších noviel od miestneho šetrenia a ústneho konania. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Tornaľa pod č. 12027/2018/GVa zo dňa 22.11.2018. Stavba sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 01 – Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice

SO 02 – Rozšírenie NN siete

     Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia

inak sa k nim neprihliadne.


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka