Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

predať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku: rodinný dom so súp. č. 42 na parcele č. KN-C č. 57 zapísaný na LV č. 240, k. ú. Kesovce, obec  Kesovce, okres Rimavská Sobota, vo  vlastníctve  mesta Tornaľa  v podiele 1/1,   

Cena: 300,00  €

Dôvod: dôvodom  odpredaja  majetku  mesta  ako prípad  hodný osobitného zreteľa pre Maroša Váradiho, Radnovce 26, 980 42 je, že žiadateľ je nájomcom rodinného domu.

Zámer odpredať majetok mesta ako  prípad  hodný osobitného zreteľa  bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 263/2018 zo dňa 20.12.2018.

Návrh na predaj (uzavretie kúpnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 07.02.2019

 

                                                                                         Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka