Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Tornaľa, v správe Mestských služieb mesta Tornaľa, z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Tornaľa, v správe Mestských služieb mesta Tornaľa, z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

prenajať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku:  časť pozemku požadovanej výmere 626 m2 v areáli autokempingu na parcele KN-C č. 542/6 o celkovej výmere 32 611 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1553, k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, vo vlastníctve mesta Tornaľa, v podiele 1/1, v správe Mestských služieb mesta Tornaľa.

Cena:  bude určená platným sadzobníkom nájomného správcu majetku.

Doba nájmu:   na dobu určitú do 31.12.2019

Účel nájmu:   na rekreačné účely

Dôvod:  dôvodom prenechania majetku mesta do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre vlastníkov chatiek je, že sa jedná o pokračovanie doterajšieho nájomného vzťahu.

Zámer prenajať majetok mesta ako  prípad  hodný osobitného zreteľa  bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 261/2018 zo dňa 20.12.2018.

Návrh na prenájom (uzavretie nájomnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa Mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 07.02.2019.

                                                                                          Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa  


 
 

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka