Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

predať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku: byt č. 4, na 1 poschodí, v bytovom dome na ul. Poštovej, so súp. č. 1079 na parcele č. KN-C č. 2199, zapísaných  na  LV č. 1598,  k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, vo vlastníctve  mesta Tornaľa  v podiele 1/1,

Cena:  7257,08 €

pozemky na parcelách: KN-C č. 2199 o výmere 216 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a KN-C č. 2202/3 o  výmere 614 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaných  na  LV č. 1598,  k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, vo vlastníctve  mesta Tornaľa  v podiele 1/4,

Cena:  1128,80 €

a pozemky patriace k stavbe:  KN-C č. 2203/5  o výmere 52 m2, druh pozemku: záhrada a  KN-C č. 2203/6  o výmere 51 m2, druh pozemku: záhrada,  k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, zapísaný na LV č. 1553 vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1.

Cena:  560,00 €

Dôvod:  dôvodom odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Štefana Bárdosiho, Poštová 1079/40, 9820 01 Tornaľa je, že žiadateľ je dlhoročným nájomcom bytu v tomto bytovom dome, v ktorom má aj trvalý pobyt a zároveň predmetné pozemky so svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.

Zámer odpredať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 264/2018 zo dňa 20.12.2018.

Návrh na predaj (uzavretie kúpnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 07.02.2019

 

                                                                                         Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka