Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

predať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku: rodinný dom so súp. č. 17 na parcele KN-C č. 31/2 a pozemky na parcelách: KN-C č.  30 o výmere 1 596 m2 druh pozemku: záhrada, KN-C č. 31/1 o výmere 1 224 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a KN-C č. 31/2 o výmere 99 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria zapísaných na LV č. 55, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Barca, obec Barca, okres Rimavská Sobota.

Cena:  500,00  €

Dôvod:  dôvodom  odpredaja  majetku  mesta  ako prípad  hodný osobitného zreteľa pre Jozefa Baloga, Barca 17, 982 51 je, že žiadateľ je dlhoročným nájomcom bytových priestorov v tomto dome, kde má aj trvalý pobyt a zároveň predmetné pozemky so svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.

Zámer odpredať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 262/2018 zo dňa 20.12.2018.

Návrh na predaj (uzavretie kúpnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 07.02.2019

 

                                                                                         Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka