Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019Vytlačiť
 

Mesto Tornaľa

 Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

 

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa a uznesením Mestského zastupiteľstva v Tornali č. 79/2019 zo dňa 25.04.2019.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019

 

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

  1. Predmetom prevodu vlastníctva majetku mesta spôsobom obchodnej verejnej súťaže  je výber najvhodnejšieho návrhu zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Tornaľa: pozemok na novovytvorenej parcele KN-C č. 393/13 o výmere 1 083 m2, druh pozemku: orná pôda,  rozsah určený geometrickým plánom č. 33547548-16/2019 vypracovaným geodetickou kanceláriou Ladislav Vajgel, Malohontská 22/16, 979 01 Rimavská Sobota, zo dňa 10.04.2019, ktorá vzniká z odčlenením  z parcely  KN-E č. 146/1 o celkovej výmere 68 067 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č. 199, k. ú. Starňa, obec Tornaľa, okres Revúca vo vlastníctve mesta Tornaľa  v  podiele  1/1
  2. Uvedenú  nehnuteľnosť  Mesto  Tornaľa  ponúka na  predaj  za účelom výstavby rodinného domu v súlade s územným plánom mesta za cenu vyššiu ako  4 440,00 € (slovom: štyritisíc štyristoštyridsať eur). Požadovaná cena je cena minimálna a je stanovená uznesením  mestského  zastupiteľstva.

 

II.

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže

 

  1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej vyhlásenia - zverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Tornaľa dňa: 06.05.2019 (min. 15 dní pred uzávierkou predkladania súťažných návrhov).
  2. Nehnuteľnosť k obhliadke je voľne prístupná (kontaktná osoba: Agnesa Dobiasová, tel.: 047/5511113, Mestský úrad v Tornali, 1. posch., č. dv.14).
  3. Uzávierka predkladania súťažných návrhov: 30.05.2019 o 15:00 hod.
  4. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov súťaže vykoná komisia zriadená mestským zastupiteľstvom do 14 dní odo dňa uzávierky súťaže.
  5. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oboznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 14 dní od spísania zápisnice o priebehu obchodnej verejnej súťaže.
  6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy (pripojenie podpisu vyhlasovateľa) do 21 dní odo dňa spísania zápisnice o priebehu obchodnej verejnej súťaže.

 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka