Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná dražba

Verejná dražbaVytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali

Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa, IČO : 42187656

Vyhlasuje

VEREJNÚ DRAŽBU

v zmysle uznesenia č. 82/2019 Mestského zastupiteľstva v  Tornali zo dňa 25.04.2019 na prenájom nebytového priestoru  - miestnosť č. 28 v celkovej podlahovej ploche 12,80 m2, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v časti A budovy mestského kultúrneho strediska so súp. č. 505,  na parcele KN-C č. 1285, zapísaný na LV 1553, v k. ú. Tornaľa, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, v správe Mestského kultúrneho strediska Mihálya Tompu v Tornali /ďalej len MsKS/

 

Miesto konania dražby:                   Mestský úrad v Tornali, ul. Mierová č. 14, zasadačka č. 40

Dátum a čas konania dražby:         28.05.2019  o  13.00  hod.

Predmet dražby:                                prenájom nebytového priestoru   -  miestnosť  č. 28 

na 1. poschodí v budove MsKS v Tornali.

Doba prenájmu:                                  na 5 rokov od  01.06.2019

Účel prenájmu:                                   na podnikateľské účely

Vyvolávacia cena:                                 42,52  €/mesiac

Výška dražobnej zábezpeky:              12,00  €

Minimálne prihodenie:                          3,00  €                     

Vstupné pre divákov:                             3,00  €

           

Vyvolávacia cena je vo výške obvyklého mesačného nájomného predmetu dražby bez režijných nákladov.

Obhliadka nebytového priestoru sa uskutoční v termíne podľa predchádzajúcej telefonickej dohody.

Dražobnú zábezpeku je možné zaplatiť do 28.05.2019 do 12.50 hod.

Dražby sa môže zúčastniť len dražiteľ, ktorý sa najneskôr 10 minút pred určeným začiatkom dražby preukáže dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky:  a  to výpisom z účtu vkladom na účet č.: 11738246/5200 vedený v OTP Banke, IBAN: SK74 5200 0000 0000 1173 8246. Úspešnému vydražiteľovi sa zaplatená dražobná zábezpeka započíta do mesačného nájomného.

V prípade odstúpenia úspešného dražiteľa od práva prenájmu nebytového priestoru sa mu dražobná zábezpeka nevráti, prepadá v prospech vyhlasovateľa dražby.

Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný sa vráti dražobná zábezpeka najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa konania dražby.  

     Účastník dražby je povinný do dňa jej konania vysporiadať záväzky voči Mestu Tornaľa

vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

      Bližšie informácie: Mestské kultúrne stredisko, kancelária riaditeľa,  Tel. č.: 0918/708701.

 

V Tornali 06.05.2019

 

                                                                                        Gábor Pusko

                                                                          štatutár príspevkovej organizácie

                                                                 Mestské kultúrne stredisko M.Tompu v Tornali


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka