Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti stavebníka Mesta Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00 319 091 (ďalej len „stavebník“) vo veci vodných stavieb „Bazén (SO 301), Technológia (SO 302), Rozvod pitnej vody (SO 312), Vodovod (stavebná obnova nápustného potrubia z Morského oka, rozvod vody), Kanalizácia (odkanalizovanie, výmena potrubia, stavebná obnova kanalizačného potrubia)“ v katastrálnom území Tornaľa - predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-RA-OSZP-2017/000360-014 zo dňa 15.5.2017 a zmeny vodných stavieb pred ich dokončením a po preskúmaní žiadosti v zmysle § 62 a 63 stavebného zákona, v súlade s § 73 vodného zákona a s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“):

1. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona v spojitosti s § 69 stavebného zákona a § 26 vodného zákona predlžuje platnosť stavebného povolenia vydaného rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-RA-OSZP-2017/000360-014 zo dňa 15.5.2017 (ďalej len „stavebné povolenie“), do 14.6.2021.
Stavebným povolením bolo stavebníkovi povolené uskutočnenie zmeny vodných stavieb „Bazén (SO 301), Technológia (SO 302), Rozvod pitnej vody (SO 312), Vodovod (stavebná obnova nápustného potrubia z Morského oka, rozvod vody), Kanalizácia (odkanalizovanie, výmena potrubia, stavebná obnova kanalizačného potrubia)“ na pozemkoch - parcelách registra “C“ parc. č. 2634/1, 2635, 2636/1, 2636/2, 2637/1, 2637/2, 2638, 2639/1, 2639/2, 2639/27, 2639/34, 2639/48, 2639/51, 2639/52, 2649/2, 2639/4 v katastrálnom území Tornaľa (ďalej len „vodné stavby“). Vodné stavby budú uskutočnené v rámci stavby „Prestavba plážového kúpaliska - Morské oko v Tornali“ v katastrálnom území Tornaľa.

2. Podľa § 68 ods. 1 a 2 stavebného zákona a § 26 ods.1 vodného zákona povoľuje stavebníkovi zmenu vodných stavieb pred ich dokončením.
Popis zmeny vodných stavieb pred ich dokončením: Jedná sa o zmenu lehoty na dokončenie vodných stavieb - jedná sa o zmenu bodu č. 10 v časti II. stavebného povolenia, ktorý bude znieť takto: Vodné stavby budú dokončená v lehote do 31.10.2025.

3. Dodržanie spoločných upresňujúcich podmienok a povinností v predmetnej veci pre stavebníka:

3.1 Obec Gemer vydala v predmetnej veci v zmysle § 120 a §140b stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko č.383/2019 zo dňa 26.4.2019. Súhlas s predĺžením platnosti stavebného povolenia a so zmenou lehoty na dokončenie vodných stavieb.

3.2 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej vydalo v predmetnej veci súhlasné stanovisko č. ORHZ-RA2-2019/000088-002 zo dňa 27.3.2019. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej posúdilo podľa § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie stavby “ Vodné stavby v rámci stavby: Prestavba plážového kúpaliska - Morské oko v Tornali, v katastrálnom území Tornaľa pre stavebníka: Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa " a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s pripomienkou:
Toto stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru platí iba ak stavebník podá žiadosť o stavebné povolenie podľa stavebného zákona najneskôr do 30.06.2019.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požaduje ho predložiť pri kolaudačnom konaní stavby.

3.3. Inšpektorát práce Banská Bystrica listom č. IPBB_OBOZPII./KON/2019/3521_85 zo dňa 1.4.2019 oznámil, že vzhľadom na charakter resp. rozsah stavby a jej technických zariadení sa v tomto prípade v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. nezúčastní predmetného konania, ktoré sa koná dňa 29.4.2019.

3.4 Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel , Bratislava vydalo v predmetnej veci list č. S07389-2019-IKŽ-2 zo dňa 27.3.2019 - Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel nemá námietky.

3.5 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Banská Bystrica zaslal v predmetnej veci list zo dňa 2.4.2019 - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ B. Bystrica nemá námietky
v predmetnej veci.
Ostatné časti stavebného povolenia zostávajú v platnosti bez zmeny.
Námietky účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka