Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

prenajať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

(zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený

na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku:    nebytové priestory – miestnosti č. 1.70, 1.71  o výmere  25,18 m2, ktoré sa nachádzajú v objekte č. 3 Mestského úradu so súp. č. 259, or. č. 14 na parcele KN-C č. 1178, zapísanej na LV č.1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

Cena:  204,96 €  mesačne - za pôvodne vydraženého nájomného z roku 2014

Doba nájmu:  na dobu určitú 5 rokov

Účel nájmu:   podnikateľské účely – zriadenie a prevádzkovanie predajne, skladové priestory a to v zmysle oprávnenia, ktoré mu bolo vydané na jeho podnikanie /záložňa/.

Dôvod:  dôvodom prenechania majetku mesta do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: KASA ZÁLOŽNÁ, akciová spoločnosť, Hradbová 5, 040 12 Košice, IČO: 36204081 je, že vyššie menovaná spoločnosť je dlhoročným nájomcom predmetných nebytových priestorov, investoval do predmetu nájmu, o ktorý sa riadne stará a záujmom mesta je zachovanie kontinuity poskytovania služieb týmto nájomcom.

Zámer prenechať majetok mesta do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 80/2019 zo dňa 25.04.2019.

Návrh na prenájom (uzavretie nájomnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa Mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 09.05.2019.

                                                                                         Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka