Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

R O Z H O D N U T I E

 

    Obec Gemer,  ako príslušný stavebný úrad v zmysle  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní  a stavebnom  poriadku  ( stavebný zákon )  v  znení  jeho  neskorších noviel  podľa  §  68 a § 69  stavebného zákona prejednal  žiadosť navrhovateľa Mesto Tornaľa, Mestský úrad, Mierová 14,98201Tornaľa,  IČO 00 319 091 v rozsahu v  akom sa  zmena dotýka  práv  právom chránených záujmov účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej  správy a rozhodol takto:

   Zmena stavby pred jej dokončením „Prestavba plážového kúpaliska – Morské oko” v Tornali, na stavebnú obnovu a zmenu využitia pôvodného plážového kúpaliska v Tornali,  na pozemkoch KN - C parc. č. 2636/1, 2636/2, 2637/1, 2637/2, 2638, 2639/1, 2639/2, 2639/27, 2639/34, 2639/48, 2639/51, 2639/52, 2649/2, 2634/1, 2635 a 2639/4 kat. územia Tornaľa pozostávajúca zo stavebných objektov: SO 303 Spevnené plochy, SO 304 Osvetlenie, SO 305 Potápačská škola, SO 306 Sadové úpravy, SO 307 Multifunkčné ihrisko, SO 308 Detské ihrisko, SO 309 Exteriérové fitnes, SO 310 Mobiliár, SO 311 Tobogán,  sa

p o v o ľ u j e

v tomto rozsahu

  1. Predĺženie  platnosti stavebného povolenia na stavbu vydaného rozhodnutím tunajšieho úradu č. 572/2016 zo dňa 10.05.2017 (ďalej len „stavebné povolenie“), o 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebným povolením bolo stavebníkovi povolené uskutočnenie stavby „Prestavba plážového kúpaliska – Morské oko” v Tornali, na stavebnú obnovu a zmenu využitia pôvodného plážového kúpaliska v Tornali,  na pozemkoch KN - C parc. č. 2636/1, 2636/2, 2637/1, 2637/2, 2638, 2639/1, 2639/2, 2639/27, 2639/34, 2639/48, 2639/51, 2639/52, 2649/2, 2634/1, 2635 a 2639/4 kat. územia Tornaľa pozostávajúca zo stavebných objektov: SO 303 Spevnené plochy, SO 304 Osvetlenie, SO 305 Potápačská škola, SO 306 Sadové úpravy, SO 307 Multifunkčné ihrisko, SO 308 Detské ihrisko, SO 309 Exteriérové fitnes, SO 310 Mobiliár, SO 311 Tobogán,  
  2. Zmena lehoty na dokončenie stavby do 06/2023.
  3. Toto rozhodnutie je súčasťou  stavebného povolenia č. 572/2016 zo dňa 10.05.2017 vydaného Obcou Gemer a mení ho len vo vyššie uvedenom rozsahu.

   Stavebník ako dôvod predĺženia platnosti stavebného povolenia a zmeny lehoty na dokončenie  stavby uviedol nedostatok finančných prostriedkov - stavba nebola začatá.


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka