Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškouVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania  podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov  verejnou  vyhláškou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona a na základe určenia oprávneného konať vo veci Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici č. OU-BB-OVBP2-2019/019961-2-VI zo dňa 27.05.2019 oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne

n a r i a ď u j e

  ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň

25.07.2019 o  9.00  hod.

 

za účelom prejednania návrhu navrhovateľa Tornalanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, IČO 44 521 201, zo dňa 04.06.2019 o vydanie rozhodnutia pre umiestnenie telekomunikačnej stavby „Rozšírenie optickej siete v meste Tornaľa – verejná telekomunikačná sieť" líniová stavba v kat. území Tornaľa, Gemer pozostávajúca z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov :

Rozšírenie optickej siete v meste Tornaľa rieši zemné optické vedenie medzi jestvujúcou optickou sieťou Tornaľa a optickým vedením Tornaľa - Behynce. Začiatok zemného vedenia bude v bode I. na pozemku pare. č. CKN 1168/1 k.ú. Tornaľa (napojenie na jestvujúcu optickú sieť Tornaľa a ďalej sa vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí na pare. CKN č. 5836/2 k.ú. Gemer v bode III.

Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky; k. ú. Tornaľa; pare. CKN č. 1168/1; 1100/1; 2674; 266/2; 67/1; 2325; 2328; 2326; 3019; 4487; EKN č. 454/2; 704; 705 a pokračuje v k.ú. Gemer pare. CKN č. 5956; 5836/2.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka