Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Vytlačiť
 

   Obec Gemer, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel podľa § 68 a § 69  stavebného zákona prejednal  žiadosť navrhovateľa Mesto Tornaľa, Mestský úrad, Mierová 14, 98201 Tornaľa, IČO 00319091 v rozsahu v akom sa zmena dotýka práv právom chránených záujmov účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej  správy a rozhodol takto:

   Zmena stavby pred jej dokončením „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Stred Tornaľa“ na pozemku KN - C parc.  1168/1, 1168/38, 1168/39, 1168/40, 2270 ( v rozsahu KN-E pare.č. 11/2 - 11/9 ) a 1100/1 v kat. území Tornaľa, pozostávajúca z SO 301 Spevnené plochy, SO 302 Drobná architektúra, SO 303 Sadové úpravy, SO 304 Exteriérové fitnes, SO 305 Detské ihrisko, SO 306 Pieskovisko a SO 307 Verejné osvetlenie sa

p o v o ľ u j e

v tomto rozsahu

1. Predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu vydaného rozhodnutím tunajšieho úradu  pod číslom 427/2017 zo dňa 25.08.2017, (ďalej len „stavebné povolenie“), o 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebným povolením bolo stavebníkovi povolené uskutočnenie stavby „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Stred Tornaľa“ na pozemku KN - C parc.  1168/1, 1168/38, 1168/39, 1168/40, 2270 ( v rozsahu KN-E pare.č. 11/2 - 11/9 ) a 1100/1 v kat. území Tornaľa, pozostávajúca z SO 301 Spevnené plochy, SO 302 Drobná architektúra, SO 303 Sadové úpravy, SO 304 Exteriérové fitnes, SO 305 Detské ihrisko, SO 306 Pieskovisko a SO 307 Verejné osvetlenie

2. Zmena lehoty na dokončenie stavby do 09/2023.

3. Toto rozhodnutie je súčasťou  stavebného povolenia č. 427/2017 zo dňa 25.08.2017, vydaného Obcou Gemer a mení ho len vo vyššie uvedenom rozsahu.

   Stavebník ako dôvod predĺženia platnosti stavebného povolenia a zmeny lehoty na dokončenie  stavby uviedol nedostatok finančných prostriedkov - stavba nebola začatá.


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka