Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

prenajať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku:  pozemok na parc. KN-C č. 667 o  výmere 557 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 199 vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, k. ú. Starňa, obec Tornaľa, okres Revúca.

Cena:   55,70 € /rok v zmysle VZN č. 12/2015 o určení sadzieb za prenájom pozemkov

Doba nájmu:   na dobu určitú – na 5 rokov

Účel nájmu:   na záhradkárske účely

Dôvod:   dôvodom prenechania majetku mesta do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa  pre Vojtecha Lázóka, 982 01 Tornaľa, je pokračovanie nájomného vzťahu s novým vlastníkom susediacich pozemkov na parc. KN-C č. 670 a 671 s rodinným domom, oplotený a mnoho rokov užívaný vlastníkom ako súčasť dvora. Ku dňu uzavretia novej nájomnej zmluvy dôjde k ukončeniu nájomného vzťahu dohodou s predchádzajúcim vlastníkom Alžbeta Ikriová z Tornaľe, ktorá prenajíma predmetný pozemok na dobu neurčitú od roku 2001.

Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 125/2019 zo dňa 27.06.2019.

Návrh na prenájom (uzavretie nájomnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa Mesta Tornaľa, webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 01.08.2019.

 

                                                                                          Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka