Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

prenajať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku:    nebytové priestory – časť budovy v areáli Hnedého priemyselného parku so súp. č. 1435, na parcele KN-C č. 1869/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2490, v k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, a to Hala č. 1 a Hala č. 2 s príslušenstvom ako aj nebytový priestor č. 1.37 (1 kobka trafostanice) nachádzajúce sa v objekte SO 102 a transformátor T3 1000 kVA, suchý typ a TSE 792/22, výr. č. 313406, 22/0,4 kV.

Cena:  10 000 €  mesačne, ktorá bude zvýšená od 01.01.2031 o 3 %.

Doba nájmu:   na dobu určitú od 01.10.2019 do 31.12.2040

Účel nájmu:   podnikateľské účely – pre zhotovenie poťahov čalúneného nábytku, na skladovanie materiálu  a na poskytovanie služieb všetkého druhu, a to v zmysle oprávnení, ktoré mu boli, resp. budú  vydané na jeho podnikateľskú činnosť.

Dôvod:   dôvodom   prenechania  majetku   mesta   do   nájmu   ako  prípad   hodný osobitného zreteľa pre:  SELYZ - NÁBYTOK, s.r.o.,  Komenského  50,  937 01 Želiezovce,  IČO: 35921293  je, že spoločnosť ako strategický investor je nájomcom predmetnej nehnuteľnosti od roku 2012, k 31.12.2018 zamestnával 227 ľudí a plánuje rozširovanie šijacej prevádzky Tornaľa a vytváranie 100 nových pracovných miest v priebehu najbližších 10 rokov, ako aj budúce investície na ďalšie zdokonaľovanie strojového parku a zriadení.

Zámer prenechať majetok mesta do nájmu ako  prípad  hodný osobitného zreteľa  bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 124/2019 zo dňa 27.06.2019.

Návrh na prenájom (uzavretie nájomnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa Mesta Tornaľa, webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 01.08.2019.

 

                                                                                         Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka