Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

predať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku: novovytvorená parcela KN-C č. 1858/9 o výmere 329 m2, rozsah určený geometrickým plánom č. 51423707-6/2019, vypracovaným geodetickou kanceláriou Milan Čajko, Sládkovičova 225, 980 55 Klenovec, ktorá bola vyčlenená z parcely KN-E č. 700 o celkovej výmere  1150 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1553 vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, katastrálne územie Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca,  

Cena:  za cenu 894,88 €, ktorá bola určená znaleckým posudkom č. 23/2019 zo dňa 29.04.2019, vypracovaným znalcom Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné.

Dôvod:  dôvodom  odpredaja  majetku  mesta  ako prípad  hodný osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36022047, je, že sa jedná o pozemok, na ktorom sa pripravuje verejnoprospešná protipovodňová stavba “Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná – rekonštrukcia“.

Zámer odpredať majetok mesta ako  prípad  hodný osobitného zreteľa  bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 121/2019 zo dňa 27.06.2019.

Návrh na predaj (uzavretie kúpnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa mesta Tornaľa, webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 31.07.2019

 

                                                                                         Mgr. Anna Szögedi

                                                                                    primátorka mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka