Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa týmto zverejňuje

z á m e r

prenajať majetok mesta Tornaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Popis majetku: časť pozemku o výmere 511 m2 z parcely KN-C č. 1863/97 o celkovej výmere 3440 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č. 1553, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, k. ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

Cena: 51,10 € /rok v zmysle VZN č. 12/2015 o určení sadzieb za prenájom pozemkov

Doba nájmu: na dobu určitú – na 5 rokov

Účel nájmu: na záhradkárske účely

Dôvod: dôvodom prenechania majetku mesta do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Juraja Horvátha, 982 01 Tornaľa, je pokračovanie nájomného vzťahu z roku 2014, nakoľko susedná parcela KN-C č. 1863/41 s rodinným domom je v ich vlastníctve, predmetnú časť z pozemku oplotili pred rokmi a využívajú na záhradkárske účely.

Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, uznesením č. 131/2019 zo dňa 27.06.2019.

Návrh na prenájom (uzavretie nájomnej zmluvy) bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa Mesta Tornaľa,

webové sídlo mesta http://www.mestotornala.sk – elektronická úradná tabuľa

 

V Tornali, dňa 05.08.2019.

 

 Mgr. Anna Szögedi

 primátorka mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka