Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

   Obec Gemer, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel a ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce na vyššie územné celky, v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel, podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) /úplné znenie: zákon č. 534/2003 Z. z./ v znení neskorších predpisov a na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona v znení neskorších noviel oznamuje začatie stavebného konania o povolenie stavby:

„IBV STARŇA ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“

líniová stavba v k. ú. Starňa na pozemkoch parc. KN-C č. 393/6, KN-C č. 393/1, (KN – E č. 146/1) na základe projektovej dokumentácie ktorú vyhotovil, KLAUBERT ATELIER ARCHITEKTÚRY, ateliér: B. Bartóka 20A, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 35 486 741, zodpovedný projektant Ing. arch. Erik Klaubert, P. Dobšinského 42, 979 01 Rimavská Sobota navrhovateľa: Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00 319 091.


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka