Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

KONTAKT

Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, číslo dverí 7, I. poschodie

Angela Bodnárová, č. tel.: 047/5511117, angela.bodnarova@mestotornala.sk

 

OBCE, KTORÉ PATRIA DO MATRIČNÉHO OBVODU

Mesto Tornaľa – matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002. Do matričného obvodu okrem mesta Tornaľa patria obce Gemer, Žiar, Otročok, Levkuška a Rašice. Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti týkajúce sa matričného charakteru na Matričnom úrade v Tornali. Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov obcí patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

 

HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI

 1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu
 2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
 3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
 4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

 

VYDANIE RODNÉHO LISTU

1. Ak sa dieťaťa narodilo v matričnom obvode Tornaľa (Tornaľa a m.č. Starňa, Behynce a Králik, Gemer, Žiar, Otročok, Levkuška, Rašice a roč. 1905-1925 a 1939-1946 Gemerská Panica) sa na základe žiadosti občana alebo priameho rodinného príslušníka vystaví rodný list. 

Za vydanie druhopisu rodného listu je potrebné zaplatiť správny poplatok – 5 €

 

PODANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA

Žiadosť sa podáva na miestne príslušnom matričnom úrade najmenej 7 dní pred uzatvorením manželstva. V prípade uzavretia manželstav štátneho občana SR a cudzinca najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

1. ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom v rámci matričného obvodu

- tlačivo „Žiadosť o uzavretie manželstva“ je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,

- vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky,

- ku kontrole žiadosti sa predkladajú:

a) slobodní : občianske preukazy snúbencov a rodné listy,

b) rozvedení: občianske preukazy, rodné listy a právoplatný rozsudok o rozvode, v prípade zmeny priezviska po rozvode – potvrdenie o spätvzatí skoršieho priezviska po rozvode,  

c) ovdvovelí:  občianske preukazy, rodné listy, úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí nevesty, u ktorých nie je určené otcovstvo.

2. ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

- všetky náležitosti ako v bode 1 predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich.

Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša.

3. ak Je jeden zo snúbencov maloletý  od 16 do 18 rokov – všetky náležitosti ako v bode 1 a právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

4. ak je jeden zo snúbencov cudzinec

- za štátneho občana SR všetky náležitosti ako v bode 1,

- za cudzinca platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

5. ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille).

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

6. ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo);

predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

7. žiadosť na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Správne poplatky spojené s uzavretím manželstva sú určené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Paušálne poplatky za zvýšené náklady spojené s vykonaním obradu uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní, mimo určených sobášnych hodín a mimo určenej sobášnej miestnosti sú určené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tornali č. 32/2015 zo dňa 12.2.2015 v Zásadach organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Tornaľa.

Sobášne dni:               piatok a sobota

Sobášnymi dňami nie sú štátne sviatky a dni pracovného pokoja (nedeľa).

Sobášne hodiny:        piatok od 13.00 hod. do 15.00 hod.

                                       sobota od 13.00 hod. do 19.00 hod.

Sobášna miestnosť:     obradná miestnosť v budove Mestského úradu Tornaľa na Mierovej ulici 14 prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.

 

VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU

 • predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho v dvoch exemplároch,
 • občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
 • úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia pozostalých,
 • úkon nie je spoplatnený.

 

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo priamym rodinným príslušníkom (manžel (ka), rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti) a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Spôsob vyžiadania:

 • osobne v kancelárii matričného úradu,
 • písomne,
 • správny poplatok 5 € za každý matričný doklad.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.

Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín !

 

CHCETE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ ?

Od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine .

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

 

UZAVRELI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ V CUDZINE?

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič alebo starý rodič.

Pri zápise do osobitnej matriky je potrebné predložiť nasledovné doklady:

- originál cudzozemského matričného dokladu (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,

- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/,

- platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,

- ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.

Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.

Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené.

.

SPRÁVNE POPLATKY HRADENÉ NA MATRIKE

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Poplatky za matričné úkony

 1. Vydávanie matričných dokladov (rodný, sobášny a úmrtný list)                          5 €
 2. Nahliadnutie do matriky                                                                                             2 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR (delegácia sobáša)                                                            20 €
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi                         štátnym občanom SR a cudzincom                                                                        35 €
 5. Uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom                                                    medzi štátnymi občanmi SR                                                                                   20 €
 6. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určených dní                              20 € + 30 €                      ( + paušálny poplatok Mesta Tornaľa)
 7. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti                    70 € + 50 €                        ( + paušálny poplatok Mesta Tornaľa)
 8. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom                     70 €
 9. Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                             200 €
 10. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt   200 €
 11. Potvrdenie o späťvzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva                   5 €
 12. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine               5 €
 13. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €
 14. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu            2 €
 15. Vydanie potvrdenia matričným úradom                                                                       5 €

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka