Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Právomoci a kompetencie mesta

Zriadenie mesta Tornaľa

Základné právne normy, ktoré upravujú zriadenie, činnosť, právomoci a kompetencie samosprávy obcí (miest) sú:

1. zákon SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
2. Ústava SR.

Zákon Slovenskej národnej rady 369/90 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov radikálne zmenil postavenie a úlohy obcí.

“Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).“

“Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“

“Mestami sú obce, ktoré za mestá vyhlásila Slovenská národná rada na návrh vlády. Mestá používajú spolu s názvom označenie “mesto“. Pri výkone samosprávy používajú mestskú pečať, mestský erb, mestské insígnie a mestskú zástavu“ (§ 22, ods. 1, 2

Takto je charakterizovaná a špecifikovaná obec (ďalej už len mesto) zákonom.

 

Kompetencie mesta Tornaľa - jeho pôsobnosť

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:
• orgánov mesta,  /orgánmi mesta sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov : Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa (MsZ) a Primátor mesta Tornaľa
• miestnym referendom,
• zhromaždením obyvateľov mesta.


Popri týchto formách môže mesto využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.
Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
Mesto tiež úzko spolupracuje aj s podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre mesto, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií mesta.
 

Mesto pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

• vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,

• zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,

• rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

• usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviska k investičnej činnosti v meste, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

• zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,

• zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

• utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

• plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

• obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,

• vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,

• zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

• organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,

• zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určité miesto,

• zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

• plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

• vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

• vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku.

Úlohy, ktoré mesto pri výkone samosprávnych funkcií plní ustanovuje zákon o obecnom zriadení, ďalšie osobitné zákony a všeobecne záväzne právne predpisy.

Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

Nariadenia mesta nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon o obecnom zriadení, tento Štatút a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Tornali.

Ak zákon pri úprave pôsobností mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
 

   Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami mesta sú v rozsahu podľa osobitných predpisov (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy):
1. Príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu).
2. Výnosy miestnych daní a poplatkov.
3. Podiely na daniach v správe štátu.
4. Výnosy z pokút uložených za priestupky.
5. Iné príjmy.

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.

Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a ním zriadených organizácií a majetkové práva mesta. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a iné interné akty mesta. (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , Zásady hospodárenia s majetkom mesta).


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka