Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Vzor petície

Vzor petície
 Vzor_peticie-web.pdf (115.4 kB) (115.4 kB)

 

Dotácie z rozpočtu mesta Tornaľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa
 VZN_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_mesta_Tornala-2015.pdf (594.8 kB) (594.8 kB)

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa
 VZN_7_2016-Dodatok_c_1_k_VZN_c_6_2015.pdf (512.7 kB) (512.7 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
 Nová žiadosť o dotácie z rozpočtu mesta.pdf (445.3 kB) (445.3 kB)

Odbor finančný a evidencie majetku

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2015
 priloha_k_opatreniu_mf_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam - platné od 01.01.2015
 poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam - platné od 01.01.2015
 potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Oznámenie o vzniku – zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva - fyzická osoba
 oznamenie_o_vznik_zanik_dp_za_uvp_fo.pdf (27.2 kB) (27.2 kB)

Oznámenie o vzniku – zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva - právnické osoby
 oznamenie_o_vznik_zanik_dp_za_uvp_po.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

Miestna daň za ubytovanie – oznámenie daňovej povinnosti
 miestna_dan_za_ubytovanie__oznamenie_dan_povin.pdf (112.3 kB) (112.3 kB)

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ziadost_o_znizenie_odpustenie_poplatku.pdf (280.2 kB) (280.2 kB)

Odbor sociálno-správny a školstva

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (263.5 kB) (263.5 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 lekarsky_nalez_-_vzor.pdf (167.5 kB) (167.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 Priloha_c_1_k_VZN_2_2016_JDHN.pdf (597.5 kB) (597.5 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Suhlas_dotknutej_osoby.pdf (350.9 kB) (350.9 kB)

Odbor sociálno-správny a školstva - SPOD a SK

Príloha č. 1 k VZN 4-2018 Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu
 Priloha_c_1_k_VZN_4_2018.pdf (434.9 kB) (434.9 kB)

Príloha č. 2 k VZN 4-2018 Potvrdenie o osobnom stretnutí
 Priloha_c_2_k_VZN_4_2018.pdf (477.9 kB) (477.9 kB)

Príloha č. 3 k VZN 4-2018 Žiadosť o poskytnutie finančného prostriedku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
 Priloha_c_3_k_VZN_4_2018.pdf (512.6 kB) (512.6 kB)

Odbor sociálno-správny a školstva - Matrika

Žiadosť o vydanie matričného dokladu
 Ziadost_o_vydanie_matricneho_dokladu.pdf (113.5 kB) (113.5 kB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu - Kérvény keresztlevél, házasság levél vagy halotti levél kiadására
 Žiadosť - kérvény.pdf (67.6 kB) (67.6 kB)

Žiadosť o užívanie priezviska po uzavretí manželstva bez koncovky slovenského prechyľovania – ová
 Ziadost_o_uzivanie_priezviska_po_uzavreti_manzelstva_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania–ova.pdf (102.8 kB) (102.8 kB)

Žiadosť o zmenu priezviska po rozvode manželstva
 Ziadost_o_zmenu_priezviska_po_rozvode_manzelstva.pdf (122.3 kB) (122.3 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia do záhraničia
 Ziadost_o_vydanie_potvrdenia_do_zahranicia.pdf (120.9 kB) (120.9 kB)

Odbor sociálno-správny a školstva - Ohlasovňa pobytu

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 Príhlasovaci_listok_na_TP.pdf (16 kB) (16 kB)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 Prihlasovaci_listok_na_PP.pdf (13.2 kB) (13.2 kB)

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 Odhlasovaci_listok_z_TP.pdf (14.3 kB) (14.3 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh_na_zrusenie_TP.pdf (79 kB) (79 kB)

Čestné vyhlásenie
 Cestne_vyhlasenie.pdf (8.1 kB) (8.1 kB)

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
 Suhlas_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt.pdf (12.4 kB) (12.4 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlasenie_o_zakaze_vydavania_udajov.pdf (9.3 kB) (9.3 kB)

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Ziadost_o_oznamenie_miesta_pobytu_obyvatela.pdf (11.1 kB) (11.1 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta

Ohlásenie drobnej stavby
 tlacivo_-_ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (111.5 kB) (111.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 tlacivo_-_ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.pdf (110.4 kB) (110.4 kB)

Žiadosť o určenie veku stavby
 ziadost_o_urcenie_veku_stavby.pdf (163.6 kB) (163.6 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla.pdf (114.6 kB) (114.6 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla k stavbe
 ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_urceni_zmene_alebo_zruseni_supisneho_alebo_orientacneho_cisla_k_stavbe.pdf (167 kB) (167 kB)

Oznámenie o výrube pri obnove produkčných ovocných drevín
 oznamenie_o_vyrube_ovoc_drev.pdf (41.3 kB) (41.3 kB)

Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka
 oznamenie_o_vyrube_pri_ohroz.pdf (47.5 kB) (47.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_vyrub.pdf (67.8 kB) (67.8 kB)

Doprava

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene
 Ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie__vykopove_prace__miestnych_komunik_verejn_priestr_a_zelene.pdf (186.4 kB) (186.4 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu / pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Ziadost_o_povolenie_na_zriadenie_vjazdu__pripojenie__na_miestnu_komunikaciu.pdf (181.2 kB) (181.2 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Ziadost_o_povolenie_na_zriadenie_vjazdu_z miestnej_komunikacie_na_susednu_nehnutelnost.pdf (183.7 kB) (183.7 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
 Ziadost_o_povolenie_uzavierky_miestnej_komunikacie.pdf (190.8 kB) (190.8 kB)

Žiadosť o povolenie vyhradeného parkoviska
 Ziadost_o_povolenie_vyhradeneho_parkoviska.pdf (178.8 kB) (178.8 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení
 Ziadost_o_urcenie_dopravnych_znaciek_a_zariadeni_na_miestnej_komunikacii.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

Žiadosť o povolenie nadrozmernej alebo nadmernej cestnej prepravy
 Žiadosť o povolenie nadrozmernej alebo nadmernej cestnej prepravy PDF.pdf (192.6 kB) (192.6 kB)

Ovzdušie

Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie a povolenie MZZO
 Ziadost_o_udelenie_suhlasu_na_umiestnenie_a_povolenie_MZZO.pdf (176.1 kB) (176.1 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie MZZO
 Ziadost_o_udelenie_suhlasu_na_uzivanie_MZZO.pdf (176.6 kB) (176.6 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO
 Oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_MZZO.pdf (126.4 kB) (126.4 kB)

Podnikateľská činnosť

Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti na území mesta Tornaľa a určenie času predaja (prevádzky)
 Ziadost_o_stanovisko_k_podnikatelskej_cinnosti_a_urcenie_casu_predaja.pdf (166.2 kB) (166.2 kB)

Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti na území mesta Tornaľa
 Ziadost_o_stanovisko_mesta_k_podnikatelskej_cinnosti_na_uzemi_mesta_Tornala.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie
 Ohlasenie_jednorazoveho_predlzenia_prevadzkovej_doby_prevadzkarne_z_dovodu_konania_neverejnej-uzavretej_spolocenskej_akcie.pdf (175 kB) (175 kB)

Oznámenie o prechodnom uzatvorení prevádzkarne
 Oznamenie_o_prechodnom_uzatvoreni_prevadzkarne.pdf (177 kB) (177 kB)

Oznámenie o zmene názvu prevádzkarne (obchodného mena)
 Oznamenie_o_zmene_nazvu_prevadzkarne__obchodneho_mena.pdf (115.7 kB) (115.7 kB)

Oznámenie o zmene prevádzkovej doby
 Oznamenie_o_zmene_prevadzkovej_doby.pdf (123 kB) (123 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 Oznamenie_o_zruseni_prevadzkarne.pdf (176.2 kB) (176.2 kB)

Oznámenie údajov k výpočtu poplatku za komunálny odpad
 Oznamenie_udajov_k_vypoctu_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf (161.1 kB) (161.1 kB)

Predĺženie účinnosti prevádzkovej doby
 Predlzenie_ucinnosti_prevadzkovej_doby.pdf (113.6 kB) (113.6 kB)

Prihláška na jarmok
 Prihlaska_na_jarmok.pdf (135.7 kB) (135.7 kB)

Prihláška na jarmok - viacjazyčná
 Prihlaska_na_jarmok-viacjazycna.pdf (167.3 kB) (167.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulantny_predaj.pdf (181.1 kB) (181.1 kB)

Samostatne hospodáriaci roľník

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR
 Ziadost_o_vydanie_osvedcenia_SHR.pdf (121.5 kB) (121.5 kB)

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR
 Ziadost_o_zrusenie_osvedcenia_SHR.pdf (169.8 kB) (169.8 kB)

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka
 Ohlasenie_cinnosti_SHR.pdf (116.6 kB) (116.6 kB)

Vodné stavby

Žiadosť na uskutočnenie vodnej stavby (stavebné povolenie - studňa)
 Ziadost_na_uskutocnenie_vodnej_stavby-studna.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

Spoločný stavebný úrad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 nnvur.pdf (51.2 kB) (51.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 zosp.pdf (50.7 kB) (50.7 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 zozspd.pdf (50 kB) (50 kB)

Žiadosť o zmenu užívania stavby
 zozus.pdf (50 kB) (50 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 zopnos.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 nnvkr.pdf (59.3 kB) (59.3 kB)


dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca

ďalšie dni

Utorok 25.9.
Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca
Streda 26.9.
Lekáreň Dr. Max - Tornaľa
Sládkovičova 596/1,
Tornaľa
Štvrtok 27.9.
Lekáreň U Ondreja
Poštová 1038/11,
Tornaľa
Piatok 28.9.
Lekáreň Dr. Max - Revúca
M. R. Štefánika 1363/2A,
Revúca
Sobota 29.9.
Lekáreň pri NsP
Litovelská 26,
Revúca
Nedeľa 30.9.
Lekáreň Dr. Max - Tornaľa
Sládkovičova 596/1,
Tornaľa

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka