Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Vzor petície

Vzor petície
 Vzor_peticie-web.pdf (115.4 kB) (115.4 kB)

 

Dotácie z rozpočtu mesta Tornaľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa
 VZN_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_mesta_Tornala-2015.pdf (594.8 kB) (594.8 kB)

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa
 VZN_7_2016-Dodatok_c_1_k_VZN_c_6_2015.pdf (512.7 kB) (512.7 kB)

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tornaľa
 VZN_c_7_2017-Dodatok_c_2_k_VZN_6_2015-dotacie_z_rozpoctu.pdf (433.7 kB) (433.7 kB)

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tornaľa
 VZN_7_2018-dodatok_c_3_VZN_6_2015.pdf (384.7 kB) (384.7 kB)

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tornaľa
 VZN_17_2018-Dodatok_c_4_VZN_6_2015-DRM.pdf (385.5 kB) (385.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
 Nová žiadosť o dotácie z rozpočtu mesta.docx (30.6 kB) (30.6 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
 Nová žiadosť o dotácie z rozpočtu mesta.pdf (445.3 kB) (445.3 kB)

Odbor finančný a evidencie majetku

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2015
 priloha_k_opatreniu_mf_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam - platné od 01.01.2015
 poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam - platné od 01.01.2015
 potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Oznámenie o vzniku – zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva - fyzická osoba
 oznamenie_o_vznik_zanik_dp_za_uvp_fo.pdf (27.2 kB) (27.2 kB)

Oznámenie o vzniku – zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva - právnické osoby
 oznamenie_o_vznik_zanik_dp_za_uvp_po.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

Miestna daň za ubytovanie – oznámenie daňovej povinnosti
 miestna_dan_za_ubytovanie__oznamenie_dan_povin.pdf (112.3 kB) (112.3 kB)

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ziadost_o_znizenie_odpustenie_poplatku.pdf (279.5 kB) (279.5 kB)

Odbor sociálno-správny a školstva

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (263.5 kB) (263.5 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 lekarsky_nalez_-_vzor.pdf (167.5 kB) (167.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 Priloha_c_1_k_VZN_2_2016_JDHN.pdf (597.5 kB) (597.5 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Suhlas_dotknutej_osoby.pdf (350.9 kB) (350.9 kB)

Odbor sociálno-správny a školstva - SPOD a SK

Príloha č. 1 k VZN 18-2018 Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_dopravu.pdf (337.3 kB) (337.3 kB)

Príloha č. 2 k VZN 18-2018 Žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_osamostatnenie_sa_mladeho_dospeleho.pdf (280.8 kB) (280.8 kB)

Odbor sociálno-správny a školstva - Matrika

Žiadosť o vydanie matričného dokladu
 Ziadost_o_vydanie_matricneho_dokladu.pdf (113.5 kB) (113.5 kB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu - Kérvény keresztlevél, házasság levél vagy halotti levél kiadására
 Žiadosť - kérvény.pdf (67.6 kB) (67.6 kB)

Žiadosť o užívanie priezviska po uzavretí manželstva bez koncovky slovenského prechyľovania – ová
 Ziadost_o_uzivanie_priezviska_po_uzavreti_manzelstva_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania–ova.pdf (102.8 kB) (102.8 kB)

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 Oznamenie_o_prijati_predosleho_priezviska_po_rozvode_manzelstva.pdf (146.2 kB) (146.2 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia do záhraničia
 Ziadost_o_vydanie_potvrdenia_do_zahranicia.pdf (120.9 kB) (120.9 kB)

Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania v knihe manželstiev / narodení v zmysle § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 ziadost_o_upravu_priezviska_bez_koncovky.pdf (291.3 kB) (291.3 kB)

Žiadosť o opravu priezviska v knihe narodení v zmysle § 26 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 ziadost_o_opravu_priezviska.pdf (294.8 kB) (294.8 kB)

Žiadosť o zmenu tvaru mena v knihe manželstiev / narodení v zmysle § 19 ods. 3 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 ziadost_o_zmenu tvaru mena.pdf (293.7 kB) (293.7 kB)

Odbor sociálno-správny a školstva - Ohlasovňa pobytu

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt 2018.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 Prihlasovací lístok na prechodný pobyt 2018.pdf (127.5 kB) (127.5 kB)

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 Odhlasovací lístok z trvalého pobytu 2018.pdf (117.8 kB) (117.8 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu občana 2018.pdf (143.9 kB) (143.9 kB)

Čestné vyhlásenie
 Cestne_vyhlasenie.pdf (8.1 kB) (8.1 kB)

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
 Suhlas_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt.pdf (12.4 kB) (12.4 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlasenie_o_zakaze_vydavania_udajov.pdf (9.3 kB) (9.3 kB)

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Ziadost_o_oznamenie_miesta_pobytu_obyvatela.pdf (11.1 kB) (11.1 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta

Ohlásenie drobnej stavby
 tlacivo_-_ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (111.5 kB) (111.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 tlacivo_-_ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.pdf (110.4 kB) (110.4 kB)

Žiadosť o určenie veku stavby
 ziadost_o_urcenie_veku_stavby.pdf (163.6 kB) (163.6 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla.pdf (114.6 kB) (114.6 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla k stavbe
 ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_urceni_zmene_alebo_zruseni_supisneho_alebo_orientacneho_cisla_k_stavbe.pdf (167 kB) (167 kB)

Oznámenie o výrube pri obnove produkčných ovocných drevín
 oznamenie_o_vyrube_ovoc_drev.pdf (41.3 kB) (41.3 kB)

Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka
 oznamenie_o_vyrube_pri_ohroz.pdf (47.5 kB) (47.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_vyrub.pdf (67.8 kB) (67.8 kB)

Doprava

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene
 Ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie__vykopove_prace__miestnych_komunik_verejn_priestr_a_zelene.pdf (186.4 kB) (186.4 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu / pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Ziadost_o_povolenie_na_zriadenie_vjazdu__pripojenie__na_miestnu_komunikaciu.pdf (181.2 kB) (181.2 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Ziadost_o_povolenie_na_zriadenie_vjazdu_z miestnej_komunikacie_na_susednu_nehnutelnost.pdf (183.7 kB) (183.7 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
 Ziadost_o_povolenie_uzavierky_miestnej_komunikacie.pdf (190.8 kB) (190.8 kB)

Žiadosť o povolenie vyhradeného parkoviska
 Ziadost_o_povolenie_vyhradeneho_parkoviska.pdf (178.8 kB) (178.8 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení
 Ziadost_o_urcenie_dopravnych_znaciek_a_zariadeni_na_miestnej_komunikacii.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

Žiadosť o povolenie nadrozmernej alebo nadmernej cestnej prepravy
 Žiadosť o povolenie nadrozmernej alebo nadmernej cestnej prepravy PDF.pdf (192.6 kB) (192.6 kB)

Ovzdušie

Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie a povolenie MZZO
 Ziadost_o_udelenie_suhlasu_na_umiestnenie_a_povolenie_MZZO.pdf (176.1 kB) (176.1 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie MZZO
 Ziadost_o_udelenie_suhlasu_na_uzivanie_MZZO.pdf (176.6 kB) (176.6 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO
 Oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_MZZO.pdf (126.4 kB) (126.4 kB)

Podnikateľská činnosť

Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti na území mesta Tornaľa a určenie času predaja (prevádzky)
 Ziadost_o_stanovisko_k_podnikatelskej_cinnosti_a_urcenie_casu_predaja.pdf (166.2 kB) (166.2 kB)

Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti na území mesta Tornaľa
 Ziadost_o_stanovisko_mesta_k_podnikatelskej_cinnosti_na_uzemi_mesta_Tornala.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie
 Ohlasenie_jednorazoveho_predlzenia_prevadzkovej_doby_prevadzkarne_z_dovodu_konania_neverejnej-uzavretej_spolocenskej_akcie.pdf (175 kB) (175 kB)

Oznámenie o prechodnom uzatvorení prevádzkarne
 Oznamenie_o_prechodnom_uzatvoreni_prevadzkarne.pdf (177 kB) (177 kB)

Oznámenie o zmene názvu prevádzkarne (obchodného mena)
 Oznamenie_o_zmene_nazvu_prevadzkarne__obchodneho_mena.pdf (115.7 kB) (115.7 kB)

Oznámenie o zmene prevádzkovej doby
 Oznamenie_o_zmene_prevadzkovej_doby.pdf (123 kB) (123 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 Oznamenie_o_zruseni_prevadzkarne.pdf (176.2 kB) (176.2 kB)

Oznámenie údajov k výpočtu poplatku za komunálny odpad
 Oznamenie_udajov_k_vypoctu_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf (161.1 kB) (161.1 kB)

Predĺženie účinnosti prevádzkovej doby
 Predlzenie_ucinnosti_prevadzkovej_doby.pdf (113.6 kB) (113.6 kB)

Prihláška na jarmok
 Prihlaska_na_jarmok.pdf (135.7 kB) (135.7 kB)

Prihláška na jarmok - viacjazyčná
 Prihlaska_na_jarmok-viacjazycna.pdf (167.3 kB) (167.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulantny_predaj.pdf (181.1 kB) (181.1 kB)

Samostatne hospodáriaci roľník

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR
 Ziadost_o_vydanie_osvedcenia_SHR.pdf (121.5 kB) (121.5 kB)

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR
 Ziadost_o_zrusenie_osvedcenia_SHR.pdf (169.8 kB) (169.8 kB)

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka
 Ohlasenie_cinnosti_SHR.pdf (116.6 kB) (116.6 kB)

Vodné stavby

Žiadosť na uskutočnenie vodnej stavby (stavebné povolenie - studňa)
 Ziadost_na_uskutocnenie_vodnej_stavby-studna.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

Spoločný stavebný úrad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 nnvur.pdf (51.2 kB) (51.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 zosp.pdf (50.7 kB) (50.7 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 zozspd.pdf (50 kB) (50 kB)

Žiadosť o zmenu užívania stavby
 zozus.pdf (50 kB) (50 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 zopnos.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 nnvkr.pdf (59.3 kB) (59.3 kB)


dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka