Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Oznámenie Odboru výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta Mestského úradu Tornaľa v oblasti ochrany prírody a krajiny vo veciach správneho konania na výrub drevín


• Na základe zákona NR SR č. 408/2011 Z.z. (účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
• V prípade mesta Tornaľa ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Tornaľa, Starňa, Behynce, Železné.
• Túto povinnosť mesto Tornaľa bude plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle     
• vyššie uvedeného zákona. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
• Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie.
• Súčasťou uvedenej informácie bude  údaj o lehote, ktorú mesto Tornaľa určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.

Zverejnené informácie slúžia v zmysle novely zákona týmto subjektom:

• subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
• predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
• podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
• písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené referátu životného prostredia Mestu Tornaľa, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať aj na odbor výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta v oblasti ochrany prírody a krajiny, v uvedenej lehote písomne na adresu:

Edita Hubayová, referát životného prostredia
MsÚ Tornaľa, Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa
Elektronicky na email: edita.hubayova@mestotornala.sk


 

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka