Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Erika Győrfiová

 

Tel: 047/5511114
Fax: 047/5511116
E-mail: erika.gyorfiova@mestotornala.sk

 


 

hlavný kontrolór

Ing. Erika Győrfiová
 

Ing. Erika Győrfiová


 

 

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

MsZ dňa 08.09.2011 na svojom zasadnutí zvolilo za hlavnú kontrolórku mesta Tornaľa na volebné obdobie 2011 – 2017 Ing. Eriku Győrfiovú.

MsZ dňa 07.09.2017 na svojom zasadnutí zvolilo za hlavnú kontrolórku mesta Tornaľa na volebné obdobie 2017 – 2023  Ing. Eriku Győrfiovú.


Rozsah kontrolnej činnosti ( § 18d zákona č. 369/1990 Zb.)

  • - vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ak aj s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
  • - kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • - kontrola vybavovania sťažností a petícií,
  • - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  • - kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • - kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
  • - kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

Kontrolnej činnosti podlieha:
a) obecný úrad
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní.

Pravidlá kontrolnej činnosti ( § 18e zákona č. 369/1990 Zb.)
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra ( § 18f zákona č.369/1990 Zb.)
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa §18d.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka